ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 895 รายการ จากคำว่า 2542

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
701 ผลกระทบของการปรับอัตราค่ากระแสไฟฟ้าที่มีต่อระดับราคาในภาคเศรษฐกิจ / ธิติมา รูปสุวรรณ / 2542 /Full Text
Subject
ราคา
กระแสไฟฟ้า -- ราคา
702 ผลกระทบของการปิดด่านชายแดนไทย-พม่า : ศึกษากรณีอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก / กรรณิการ์ ธรรมรัตน์ / 2542 /Full Text
Subject
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- พม่า
พม่า -- การค้ากับต่างประเทศ -- ไทย
ไทย -- ปัญหาชายแดน
ไทย -- ปัญหาชายแดน
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
703 ผลกระทบของเครื่องเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองแบบวางรายต่อการสูญเสีย ผลผลิตถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 / สุวรรณ แซ่ซื้อ / 2542 /Full Text
Subject
เครื่องเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองแบบวางราย
ถั่วเหลือง -- การเก็บเกี่ยว
ถั่วเหลือง -- เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผลิตผลเกษตร
704 ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อการส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศไทย / ชูเกียรติ ชัยบุญศรี / 2542 /Full Text
Subject
ปริวรรตเงินตรา
สินค้าออก -- ไทย
สินค้าเกษตร -- ไทย
705 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอำนาจการออกหมายค้นจากตำรวจเป็นอำนาจของศาล / ยงยุทธ ชัยสวัสดิ์ / 2542 /Full Text
Subject
ตำรวจ -- เชียงใหม่
ศาล
ที่อยู่อาศัย -- เชียงใหม่
706 ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการตั้งธนาคารภาคบังคับในเขตอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปรีชา ขันทนันท์ / ปรีชา ขันทนันต์ / 2542 /Full Text
Subject
ธนาคารพาณิชย์ -- แม่ลาน้อย (แม่ฮ่องสอน)
ธนาคารพาณิชย์ -- วิจัย
707 ผลกระทบทางเศรษฐกิจของกิจการภายใต้นโยบายส่งเสริมการลงทุนใน จังหวัดเชียงใหม่ / ชรีริน แก้วมูล / 2542 /Full Text
Subject
การลงทุน -- เชียงใหม่
การลงทุนและส่งเสริมการลงทุน
708 ผลกระทบบางประการของกระบวนการผลิตเมี่ยงที่มีต่อระบบนิเวศป่าไม้ในพื้นที่ต้นน้ำ ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ / ผดุงเกียรติ ม่วงนนทศรี / 2542 /Full Text
Subject
นิเวศวิทยาป่าไม้ -- แพร่
เมี่ยง -- การผลิต
เมี่ยง -- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
709 ผลการใช้กระบวนการกลุ่มในการสอนวิชาวิจัยวิชาชีพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล / ศศิธร ทองเปรมจิตต์ / 2542 /Full Text
Subject
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. วิทยาเขตภาคพายัพ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม -- การศึกษาและการสอน
การศึกษาทางวิชาชีพ -- เชียงใหม่ -- หลักสูตร
710 ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มต่อการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ / วิภามาศ เมืองอู่ / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
การปรับตัวทางสังคม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
จิตวิทยาการศึกษา
711 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรรมด้านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / สุระศักดิ์ เมาเทือก / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนวชิรวิทย์
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
วิทยาศาสตร์ -- การสอนด้วยอุปกรณ์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
712 ผลการใช้ชุดฝึกการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการที่มีต่อการตัดสินใจแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดท่ากฤษณา (สุชัยประชาสรรค์) จังหวัดชัยนาท / จิรวรรณ พงศ์สุวรรณสิน / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัดท่ากฤษณา (สุชัยประชาสรรค์)
ความคิดและการคิด
การตัดสินใจ
การแก้ปัญหา
นักเรียนประถมศึกษา -- ชัยนาท
713 ผลการใช้แบบฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการทำโครงการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม / อุทุมพร วรรณะศิลปิน / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- บางระกำ (พิษณุโลก)
โครงงานวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
ความคิดและการคิด
714 ผลการตั้งครรภ์ของผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส / อรุณวรรษา ยมเกิด / 2542 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- ลำปาง
โรคเอดส์ในสตรีมีครรภ์ -- ลำปาง
สตรีมีครรภ์ -- ลำปาง
การรักษาด้วยยา
ภาวะแทรกซ้อนขณะมีครรภ์
715 ผลการฝึกพฤติกรรมกล้าแสดงออกของนักเรียนชาวเขา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม จังหวัดเชียงราย / จุไรทอง ทองจุไร / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย -- พฤติกรรม
ชาวเขา -- เชียงราย -- พฤติกรรม
การแสดงออก (จิตวิทยา)
716 ผลการเรียนจากการจัดเทคโนโลยีการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีสร้างสรรค์นิยม ในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / กมลพร พุทธวงศ์ / 2542 /Full Text
Subject
เทคโนโลยีทางการศึกษา
นักเรียนประถมศึกษา -- พฤติกรรม
กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
717 ผลการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การจัดแสงไฟในห้องถ่ายภาพ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชานิเทศศิลป์ / ชาญชัย ไชยซาววงษ์ / 2542 /Full Text
Subject
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ -- นักศึกษา
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
การถ่ายภาพ
718 ผลการเรียนแบบร่วมมือกัน โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาบัญชี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สุรารักษ์ จันทนาเสถียร / สุรารักษ์ จันทนเสถียร / 2542 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
การบัญชี -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การบัญชี -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
719 ผลการเสนอตัวแบบสัญลักษณ์ต่อการปรับตัวของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี เชียงใหม่ / สุภาพร อุตสาหะ / 2542 /Full Text
Subject
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี -- นักศึกษา
การปรับตัว -- เชียงใหม่
การปรับตัว (จิตวิทยา)
นักศึกษาพยาบาล -- เชียงใหม่
720 ผลการให้ข้อมูลต่อความเชื่อด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อมหลังผ่าตัดผ่านกล้องส่องข้อ / ธีรนันท์ สิงห์เฉลิม / 2542 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย -- เชียงใหม่
ข้อเข่า -- ศัลยกรรม


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45