ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 895 รายการ จากคำว่า 2542

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
681 ปัญหาการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านทักษะทางภาษาไทยของครูระดับก่อนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ / เพ็ญแข บุญช่วง / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสารภี
การศึกษาขั้นก่อนประถม -- สารภี (เชียงใหม่)
ภาษาไทย -- แผนการสอน
682 ปัญหาของการจัดการขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพที่ใช้ระบบการขายโดยตรงในประเทศไทย / สุรพงษ์ เจริญชัย / 2542 /Full Text
Subject
การขายโดยตรง -- ไทย
การตลาดขายตรง
อาหารเสริม
683 ปัญหาของผู้ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาทางวิทยุในจังหวัดเชียงใหม่ / รังษี สุตะวิริยะวัฒน์ / 2542 /Full Text
Subject
โฆษณาทางวิทยุ
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
684 ปัญหาของแรงงานไทยในการไปทำงานต่างประเทศ : ศึกษากรณีจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และลำปาง / อมรรัตน์ บุญนายืน / 2542 /Full Text
Subject
แรงงาน -- ไทย (ภาคเหนือ)
แรงงานต่างด้าวชาวไทย
685 ปัญหาความสัมพันธ์ไทย-พม่า : ศึกษากรณีการสร้างสะพานมิตรภาพไทย-พม่า / ธนภณ ตวงวิไล / 2542 /Full Text
Subject
สะพานมิตรภาพไทย-พม่า
ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- พม่า
พม่า -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย
686 ปัญหาในการปฏิบัติงานของครูแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดลำปาง / พจน์ปรีชา คำมี / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำปาง
การแนะแนวการศึกษา -- ลำปาง
ครูแนะแนว -- ลำปาง
การศึกษาขั้นมัธยม -- ลำปาง
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา -- ลำปาง
687 ปัญหาในการพิจารณาให้สถานะคนต่างด้าวแก่ชาวเขาผู้อพยพ : กรณีศึกษาอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย / โชคชัย ศรีหิรัญรัตน์ / 2542 /Full Text
Subject
คนต่างด้าว -- เชียงของ (เชียงราย)
ชาวเขา -- เชียงของ (เชียงราย)
688 ปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการแนะแนวของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพฝาง จังหวัดเชียงใหม่ / สถิตย์ ปริปุณณากร / 2542 /Full Text
Subject
วิทยาลัยการอาชีพฝาง -- นักศึกษา
การแนะแนวการศึกษา -- ฝาง (เชียงใหม่)
689 ปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการแนะแนวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนีในเขตภาคเหนือตอนบน / อุดมลักษณ์ สุวรรณลิขิต / 2542 /Full Text
Subject
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
การแนะแนวการศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ)
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ)
690 ปัญหาและความต้องการด้านบริการแนะแนวของนักเรียนในโรงเรียนพึ่งตนเอง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน / คลุ่ม โพธิ์ไทรย์ / 2542 /Full Text
Subject
การแนะแนวการศึกษา -- ปางมะผ้า (แม่ฮ่องสอน)
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- ปางมะผ้า (แม่ฮ่องสอน)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ทัศนคติ -- ปางมะผ้า (แม่ฮ่องสอน)
691 ปัญหาและความต้องการบริการแนะแนวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มโรงเรียนสุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่ / วนิดา จอมภักดี / 2542 /Full Text
Subject
การแนะแนวการศึกษา -- เชียงใหม่
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
692 ปัญหาและความต้องการบริการแนะแนวของนักศึกษา โรงเรียนเชียงใหม่เทคโนโลยี / กรวิจิตร วงศ์ละคร / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนเชียงใหม่เทคโนโลยี
การแนะแนว -- เชียงใหม่
การแนะแนวการศึกษา -- เชียงใหม่
การแนะแนวอาชีพ -- เชียงใหม่
693 ปัญหาและศักยภาพการผลิตกุหลาบเชิงพาณิชย์ของกลุ่มผู้ปลูกกุหลาบในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ / ประมวล เครือมณี / 2542 /Full Text
Subject
กุหลาบ -- การตลาด -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
กุหลาบ -- สันกำแพง (เชียงใหม่) -- การผลิต
694 เปรียบเทียบผลการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวทฤษฎีของโรเจอร์สและกิจกรรมกลุ่มที่มีต่อการพัฒนาอัตมโนทัศน์ของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / วิภาวี เกียรติอัชฌาสัย / 2542 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์ -- นักศึกษา
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม -- เชียงใหม่
นักศึกษาพยาบาล -- เชียงใหม่
695 เปรียบเทียบผลการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มและการสอนซ่อมเสริมที่มีต่อเจตคติในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่ / บุษบา ญาณสมเด็จ / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนหอพระ
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม -- เชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
696 โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน / พิไลวรรณ ยอดประสิทธิ์ / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- เชียงราย
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง -- เชียงราย
697 โปรแกรมแทรกแซงทางสุขภาพที่มีผลต่อการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง บ้านแม่สรวย จังหวัดเชียงราย / ศักดิ์ดา ธานินทร์ / 2542 /Full Text
Subject
ความดันเลือดสูง -- ผู้ป่วย -- สุขภาพและอนามัย
ผู้ป่วย -- แม่สรวย (เชียงราย) -- พฤติกรรม
698 ผลกระทบของการค้าเสรีต่ออุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปในประเทศไทย / กนกนารถ วานิชกุล / 2542 /Full Text
Subject
การค้าเสรีและการคุ้มครอง
อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป -- ไทย
699 ผลกระทบของการจ้างแรงงานต่างชาติต่อความมั่นคงแห่งชาติ : กรณีศึกษาแรงงานพม่า / ฉลองขวัญ อุดทะยอด / 2542 /Full Text
Subject
แรงงาน -- กรุงเทพฯ
แรงงาน -- เชียงใหม่
ความมั่นคง -- ไทย
700 ผลกระทบของการใช้เงินยูโรต่อระบบเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป / อุบลศรี สุขถาวร / 2542 /Full Text
Subject
เงินยูโร
ยุโรป -- ภาวะเศรษฐกิจ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45