ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 895 รายการ จากคำว่า 2542

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
661 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นชาวเขาเผ่าม้ง / สมควร ใจกระจ่าง / 2542 /Full Text
Subject
ม้ง -- พฤติกรรมทางเพศ
เพศสัมพันธ์
662 ปัจจัยที่มีผลต่อวิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรบ้านแม่สาใหม่ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / สุภาพ มณีรัตน์ / 2542 /Full Text
Subject
ยากำจัดศัตรูพืช -- การป้องกันและควบคุม
เกษตรกร -- แม่ริม (เชียงใหม่)
บ้านแม่สาใหม่ (เชียงใหม่)
663 ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพจิตของพนักงานที่ถูกลดค่าตอบแทน / รังสิมา หอมเศรษฐี / 2542 /Full Text
Subject
ความเครียด (จิตวิทยา)
สุขภาพจิต
บุคลิกภาพ
664 ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์ของการใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ / ศรายุทธ์ อภิญญาวัชรกุล / 2542 /Full Text
Subject
โทรศัพท์ -- เชียงใหม่
โทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ -- อุปทานและอุปสงค์
บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์) -- เชียงใหม่
665 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระจายอำนาจทางการคลัง : กรณีศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ / ณัฐชญา พลศักดิ์ / 2542 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
การคลังเทศบาล -- เชียงใหม่
งบประมาณ -- เชียงใหม่
666 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดค่าพรีเมี่ยมในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ภายหลังการใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบการจัดการ : กรณีศึกษาอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทเทียบกับสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ / หทัยทิพย์ เหลืองธนพลกุล / 2542 /Full Text
Subject
ปริวรรตเงินตรา
อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
เงินบาท
เงินดอลล่าร์สหรัฐ
เงินตราต่างประเทศ
667 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาตนเองของพยาบาล / สุณี เชื้อสุวรรณ / 2542 /Full Text
Subject
พยาบาล -- เชียงใหม่
การพัฒนาตนเอง
668 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลาออกจากงานของพนักงานโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ / สุทธิณีย์ แก้วเจริญ / 2542 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
ลูกจ้าง -- ไทย (ภาคเหนือ) -- การลาออก
การลาออก -- ไทย (ภาคเหนือ)
669 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการซื้ออาวุธปืนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / พรเทพ ชวาลา / 2542 /Full Text
Subject
ปืน -- เชียงใหม่
ปืน -- การจัดซื้อ
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
670 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในการเลือกใช้บริการที่พักแรมประเภทเกสท์เฮาส์ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / โกศล วัชโรทน / 2542 /Full Text
Subject
นักท่องเที่ยว -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
ที่อยู่อาศัย -- การเช่า -- เชียงใหม่
นักท่องเที่ยว -- ที่อยู่อาศัย -- เชียงใหม่
671 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคชาวไทยในการเลือกใช้บริการนวดแผนโบราณ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / สุชาวลี สุทธิคนึง / 2542 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่ -- วิจัย
การนวด -- เชียงใหม่ -- วิจัย
672 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายจากบ้านเรือน : กรณีศึกษาประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ชัชพล โพธิสุวรรณ / 2542 /Full Text
Subject
มลพิษ -- เชียงใหม่
การกำจัดของเสีย
การจัดการสิ่งแวดล้อม
673 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างถูกต้องและปลอดภัยของเกษตรกร ตำบลบึงสามัคคี กิ่งอำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร / ยุทธนา หงสไกร / 2542 /Full Text
Subject
สารเคมีทางเกษตร -- บึงสามัคคี (กำแพงเพชร)
เกษตรกร -- บึงสามัคคี (กำแพงเพชร) -- พฤติกรรม
674 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวันของนักเรียนหญิงที่ศึกษาในโรงเรียนลำปางกัลยาณี / ฉัตรกมล ศรีธัญรัตน์ / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนลำปางกัลยาณี -- การใช้พลังงาน
การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า -- ลำปาง
การใช้พลังงานไฟฟ้า -- ลำปาง
675 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพจิตของครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน / เกวรินทร์ ปันฟู / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอลี้
ครู -- สุขภาพจิต -- ลี้ (ลำพูน)
สุขภาพจิต
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา -- ลี้ (ลำพูน)
676 ปัจจัยที่ส่งผลให้คณะกรรมการโรงเรียนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ : กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย / จตุรงค์ สิทธิบุญมา / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่สรวย
ผู้บริหารโรงเรียน -- แม่สรวย (เชียงราย)
โรงเรียนประถมศึกษา -- แม่สรวย (เชียงราย) -- การบริหาร
677 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการใช้บริการการนวดไทยในคลินิกการแพทย์แผนไทย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ / สุดสงวน ค้ำคูณ / 2542 /Full Text
Subject
การนวด -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่) -- วิจัย
แพทย์แผนโบราณ
Dissertations, academic -- nursing
678 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่ / จีรพรรณ อินทา / 2542 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- เชียงใหม่
การติดเชื้อเอชไอวี -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- พฤติกรรมทางเพศ
679 ปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ / ศิริมา วงศ์แหลมทอง / 2542 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย -- นครสวรรค์
การส่งเสริมสุขภาพ
Dissertations, Academic -- Nursing
680 ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อผลสำเร็จของระบบการตลาดขายตรงแบบหลายชั้น : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ นู สกิน จังหวัดเชียงใหม่ / ดนัยย์ ประดิษฐ์สุวรรณ / 2542 /Full Text
Subject
บริษัทนู สกิน อินเตอร์เนชั่นแนล อินเตอร์ปอเรท
การขายตรง -- เชียงใหม่
การตลาดโดยตรง -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45