ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 895 รายการ จากคำว่า 2542

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
641 ปัจจัยที่มีผลกระทบราคาที่ดินเขตอุตสาหกรรม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน / ศรีกัญญา ชาญประเทศ / 2542 /Full Text
Subject
ที่ดิน -- ราคา
ที่ดิน -- ลำพูน
642 ปัจจัยที่มีผลต่อการกลับเข้ามารับการรักษาของผู้ป่วยเดิมของสถานบริการ สุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ประภาส ฐิติวัฒนา / 2542 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถานบริการสุขภาพพิเศษ
บริการทางการแพทย์ -- เชียงใหม่
ผู้ป่วย -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
643 ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพ / วรลักษณ์ หิมะกลัส / 2542 /Full Text
Subject
ประกันสุขภาพ -- เชียงใหม่
โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
644 ปัจจัยที่มีผลต่อการชำระคืนสินเชื่อการเกษตรของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ / นิกร มาตุพรหม / 2542 /Full Text
Subject
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาฝาง
สินเชื่อเกษตร -- ฝาง (เชียงใหม่)
เกษตรกร -- การเงินส่วนบุคคล
645 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูสตรอเบอรี่ของเกษตรกร ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย / สมคิด คำพวง / 2542 /Full Text
Subject
ยาฆ่าแมลง
แมลงศัตรูพืช -- การควบคุม
สตรอเบอรี่ -- โรคและศัตรูพืช
เกษตรกร -- แม่สาย (เชียงราย)
646 ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานของสหภาพแรงงาน : กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี / ดาริน คงสัจวิวัฒน์ / 2542 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
สหภาพแรงงาน
647 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนต่อการใช้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชน ในจังหวัดเชียงใหม่ / ธนวัฒน์ นันทสมบูรณ์ / 2542 /Full Text
Subject
บริการทางการแพทย์ -- เชียงใหม่
โรงพยาบาล -- เชียงใหม่
648 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบการในการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินสำหรับออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ / อรุณี ดวงคำสวัสดิ์ / 2542 /Full Text
Subject
ภาษี
ผู้ประกอบการ -- การตัดสินใจ -- เชียงใหม่
649 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้ยาต่อต้านเชื้อไวรัสในผู้ติดเชื้อเอชไอวี ของแพทย์ประจำโรงพยาบาลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / สมศักดิ์ แสงพรม / 2542 /Full Text
Subject
การใช้ยา -- เชียงใหม่
โรคเอดส์ -- เชียงใหม่
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- เชียงใหม่
650 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิของธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดเชียงใหม่ / วิชยา สุวรรณคฤหาสน์ / 2542 /Full Text
Subject
การร่วมลงทุน
หุ้นและการเล่นหุ้น
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
651 ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นพยานศาลในคดีอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณีของจังหวัดเชียงใหม่ / ดรุณ ทุ่นใจ / 2542 /Full Text
Subject
คำพิพากษาศาล -- คดีอาญา
พยานหลักฐาน
ศาล -- เชียงใหม่
652 ปัจจัยที่มีผลต่อการฝากเงินระยะยาวของผู้ฝากเงิน : กรณีศึกษาเฉพาะธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / อรุโณทัย ตันเครือ / 2542 /Full Text
Subject
ธนาคารไทยพาณิชย์
เงินฝากธนาคาร -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
653 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด / ภูมิใจ รักธรรม / 2542 /Full Text
Subject
สหกรณ์โคนมเชียงใหม่
การมีส่วนร่วมของประชาชน -- เชียงใหม่
654 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ / พิเชษฐ์ นนทะภา / 2542 /Full Text
Subject
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ -- นักศึกษา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
กิจกรรมของนักศึกษา
655 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการทำไร่นาสวนผสมของเกษตรกรในอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ / ทรงวุฒิ พรหมขัติแก้ว / 2542 /Full Text
Subject
เกษตรกรรมแบบผสมผสาน -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
เกษตรกรรม -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
เกษตรกร -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
656 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการเงินฝากขวัญบัวหลวง / จักรี สุวรรณโสภณ / 2542 /Full Text
Subject
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากขวัญบัวหลวง
657 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านค้าทองรูปพรรณ ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / วันทนา จันทร์สนธิสกุล / 2542 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ร้านค้า -- เชียงใหม่
658 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกร้านค้าวัสดุก่อสร้างของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงราย / ชาญชัย ลีวณิชย์ / 2542 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงราย
ผู้บริโภค -- เชียงราย
ร้านค้า -- เชียงราย
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง -- เชียงราย
659 ปัจจัยที่มีผลต่อการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวนในจังหวัดเชียงใหม่ / วรพงศ์ คำลือ / 2542 /Full Text
Subject
การสอบสวนคดีอาญา -- เชียงใหม่
660 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดแพร่ / สุทธิศักดิ์ ก้อนแก้ว / 2542 /Full Text
Subject
การปลูกป่า -- แพร่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45