ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 895 รายการ จากคำว่า 2542

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
621 ประสิทธิภาพของธนาคารพาณิชย์ไทย / ศิริธร หนูไทร / 2542 /Full Text
Subject
ธนาคารพาณิชย์ -- ไทย
622 ประสิทธิภาพของวิธีการคัดเลือกสายพันธุ์ลูกผสมข้าวบาร์เลย์ / พรรณธิภา ณ เชียงใหม่ / 2542 /Full Text
Subject
ข้าวบาร์เลย์
ข้าวบาร์เลย์ -- พันธุ์
623 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกและเมล็ดในผลลำไยต่อการต้านเชื้อโรคหลังการเก็บเกี่ยว / สุภัค มหัทธนพรรค / 2542 /Full Text
Subject
ลำไย -- การเก็บเกี่ยว
สารต้านเชื้อรา
สารสกัดจากพืช
624 ประสิทธิภาพในการกำจัดขยะติดเชื้อโดยเตาเผาในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ -- การกำจัดของเสีย
การกำจัดขยะ -- เชียงใหม่
ขยะ -- เชียงใหม่
เตาเผา -- เชียงใหม่
ขยะติดเชื้อ -- เชียงใหม่
625 ปัจจัยจูงใจในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ / กัญญาภรณ์ ศรีสุข / 2542 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
ความพอใจในการทำงาน -- ไทย (ภาคเหนือ)
การจูงใจ (จิตวิทยา)
การทำงาน -- ไทย (ภาคเหนือ)
626 ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ปิยพรรณ กลั่นกลิ่น / 2542 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Consumer satisfaction
บริการการพยาบาลของโรงพยาบาล -- เชียงใหม่
โรงพยาบาลเอกชน -- เชียงใหม่
627 ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้สำนักงานบัญชีในการจัดทำบัญชี ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / สุกัญญา จันทรประภาพ / 2542 /Full Text
Subject
การบัญชี -- เชียงใหม่
628 ปัจจัยทางด้านส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อแพทย์ออร์โธปิดิกส์ในการสั่งจ่ายยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์ชนิดรับประทานในจังหวัดเชียงใหม่ / พูลศรี สุภาวรรณ / 2542 /Full Text
Subject
ยา -- การตลาด -- วิจัย
629 ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทกับเงินดอลล่าร์สหรัฐในระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบมีการจัดการ / นภัสสร ณ เชียงใหม่ / 2542 /Full Text
Subject
ปริวรรตเงินตรา
อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
เงินบาท
เงินดอลล่าร์สหรัฐ
เงินตราต่างประเทศ
630 ปัจจัยที่กำหนดภาวะการมีงานทำในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ / อดุลย์ศักดิ์ เตียวตระกูล / 2542 /Full Text
Subject
การจ้างงาน (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์)
แรงงาน -- เชียงใหม่
631 ปัจจัยที่กำหนดรูปแบบการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทย / ปวีณา โทนแก้ว / 2542 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว -- วิจัย
นักท่องเที่ยว -- ไทย -- ค่าใช้จ่าย
632 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรองในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ / สมบูรณ์ ยาวินัง / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่วาง
ลูกเสือ -- กิจกรรมการเรียนการสอน -- แม่วาง (เชียงใหม่)
โรงเรียนประถมศึกษา -- แม่วาง (เชียงใหม่)
633 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ตำแหน่งผ่าตัดในผู้ป่วยออร์โทปิดิกส์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / จิตถนอม สังขนันท์ / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การติดเชื้อ -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล -- เชียงใหม่
กระดูก -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- Nursing
634 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดความรู้อาชีพการสกัดครกหินจังหวัดพะเยา / อาคม ตันตระกูล / 2542 /Full Text
Subject
การศึกษาทางอาชีพ -- พะเยา
อาชีพ -- พะเยา
ครก
635 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัยของอาจารย์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ / สุภัทรา ปานสุวรรณจิตร์ / 2542 /Full Text
Subject
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ -- อาจารย์
วิจัย
636 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนักเรียนชาวเขา อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน / วันเพ็ญ อินต๊ะขัติย์ / 2542 /Full Text
Subject
นักเรียนประถมศึกษา -- การศึกษาต่อ
ชาวเขา -- การศึกษาต่อ
637 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมการดูแลทันตสุขภาพ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง / ลลนา ถาคำฟู / 2542 /Full Text
Subject
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทันตสุขภาพ -- แม่ทะ (ลำปาง)
ทันตานามัย
Oral hygiene -- Lampang -- Research
Dental devices, home care -- Lampang -- research
Health education, dental -- Lampang -- research
638 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเลือกใช้บริการกู้ยืมเงินจากบริษัทลิสซิ่ง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / สุรัติ ผาทอง / 2542 /Full Text
Subject
ธุรกิจ -- การบัญชี
เช่าทรัพย์
เช่าซื้อ
การกู้ยืม -- เชียงใหม่
639 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ของลูกค้า ของบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ / ดำรง ม่วงเลี่ยม / 2542 /Full Text
Subject
เงินกู้
บริษัทเงินทุน
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
640 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในธุรกิจค้าปลีกในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ชาตยา จึงสุวดี / 2542 /Full Text
Subject
การขายปลีก -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45