ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 895 รายการ จากคำว่า 2542

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
601 บทบาทของกลุ่มอิทธิพลทางการเมืองในการกำหนดนโยบายของรัฐบาลต่อสถาบันการเงินไทย / สุนัย จุลพงศธร / 2542 /Full Text
Subject
กลุ่มอิทธิพลทางการเมือง
สถาบันการเงิน -- ไทย
นโยบายการเงิน -- ไทย
602 บทบาทของคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล (กพสต.) กับการส่งเสริม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง / ปัจฉิมา มูลเมือง / 2542 /Full Text
Subject
คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ -- ห้างฉัตร (ลำปาง)
603 บทบาทของครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย / อุดม คันธะรส / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
การเรียนรู้ (จิตวิทยา)
ครอบครัว
604 บทบาทของครูในกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ / จีระ ยาณสาร / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่วาง
การนิเทศการศึกษา -- แม่วาง (เชียงใหม่)
ครูประถมศึกษา -- ทัศนคติ -- แม่วาง (เชียงใหม่)
โรงเรียนประถมศึกษา -- แม่วาง (เชียงใหม่)
605 บทบาทของธนาคารพาณิชย์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในครัวเรือนในเขตอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ / กฤษฎา อุ่นเรือน / 2542 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมในครอบครัว -- สันกำแพง (เชียงใหม่) -- วิจัย
ธนาคารพาณิชย์ -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
606 บทบาทของพระภิกษุสงฆ์ในการขัดเกลาทางสังคมแก่เยาวชน : ศึกษากรณีค่ายคุณธรรมวัดอุโมงค์ จังหวัดเชียงใหม่ / ประสาท สุขเกษม / 2542 /Full Text
Subject
วัดอุโมงค์
สงฆ์ -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
การขัดเกลาทางสังคม
พุทธศาสนากับสังคม
607 บทบาทของพระสงฆ์จังหวัดลำปางในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ / ประกิจ ศรีมันทยามาศ / 2542 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- ลำปาง
สงฆ์กับการพัฒนาชุมชน
สงฆ์กับการพัฒนาชนบท
608 บทบาทของพระสงฆ์ในการสงเคราะห์ชุมชน ปัญหาโรคเอดส์ กรณีศึกษาพระครูโสภณปริยัติสุธี วัดดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ / จิรานุช วงศ์อุทัย / 2542 /Full Text
Subject
พระครูโสภณปริยัติสุธี
วัดดอยสะเก็ด
Buddhism and social problems
Buddhist monks -- Chiang Mai
AIDS Disease -- Chiang Mai
พุทธศาสนากับสังคม
พุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน
สงฆ์ -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
609 บทบาทของสำนักงานศึกษาธิการอำเภอในการส่งเสริมงานของสภาวัฒนธรรม อำเภอ ภาควัฒนธรรม 8 / ชาติชาย กันกา / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานศึกษาธิการอำเภอ
นโยบายวัฒนธรรม -- ไทย (ภาคเหนือ)
610 บทบาทขององค์กรท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น : กรณีศึกษาการจัดการป่าชุมชนของประชาชน บ้านแม่อมลอง ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ / สมเกียรติ ประเสริฐ / 2542 /Full Text
Subject
การจัดการป่าไม้ -- ฮอด (เชียงใหม่)
ป่าไม้และการป่าไม้ -- ฮอด (เชียงใหม่)
องค์กรชุมชน -- ฮอด (เชียงใหม่)
611 บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการจัดการด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ / ประเสริฐ วรกานต์ศักดิ์ / 2542 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล -- การบริหาร
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
612 บทบาทนอกการเลือกตั้งของสาขาพรรคประชาธิปัตย์ในจังหวัดสงขลา / กมลทิพย์ วรรณวงศ์ / 2542 /Full Text
Subject
พรรคประชาธิปัตย์
พรรคการเมือง -- สงขลา
613 บทบาทผู้นำท้องถิ่นในกระบวนการกำหนดนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ / เอกชัย เจริญฉ่ำ / 2542 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
การปกครองท้องถิ่น -- ฮอด (เชียงใหม่)
ผู้นำชุมชน -- ฮอด (เชียงใหม่)
614 บทบาทสตรีในการจัดการขยะในครัวเรือน : กรณีศึกษาในพื้นที่เขตสุขาภิบาล อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ / สุธีรัตน์ มหาสิงห์ / 2542 /Full Text
Subject
สตรีกับการพัฒนาชุมชน -- จอมทอง (เชียงใหม่)
สตรีกับการพัฒนาชนบท -- จอมทอง (เชียงใหม่)
ขยะ -- จอมทอง (เชียงใหม่)
สุขาภิบาล -- จอมทอง (เชียงใหม่)
615 บทบาทสตรีในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน : กรณีศึกษาตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / ปัทมา จันทรวิโรจน์ / 2542 /Full Text
Subject
สตรีกับการพัฒนาชุมชน -- สันทราย (เชียงใหม่)
สตรีกับการพัฒนาชนบท -- สันทราย (เชียงใหม่)
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- สันทราย (เชียงใหม่)
616 แบบแผนการดูแลสุขภาพตนเองด้วยวิธีการแพทย์พื้นบ้านของชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง บ้านมอเกอร์ยาง อำเภอพบพระ จังหวัดตาก / ทัศนีย์ ฉิมสุด / 2542 /Full Text
Subject
Traditional medicine
Medical care
Karen (Southeast Asian people) -- Health and hygiene
แพทย์แผนโบราณ
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง -- พบพระ (ตาก)
กะเหรี่ยง -- สุขภาพและอนามัย
บ้านมอเกอร์ยาง (ตาก)
617 ปทัสถานพฤติกรรมขององค์กรธุรกิจการเงิน / ประณุท สุดประเสริฐ / 2542 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การเงินธุรกิจ
การเงิน -- การจัดการ
618 ประเภท และการกระจายตัวของเอ็นเตอโรเอ็นโดครีนเซลล์ ภายในท่อทางเดินอาหารสุนัข / ธีรารัตน์ พลวัง / 2542 /Full Text
Subject
ระบบกระเพาะอาหารและลำไส้
สุนัข -- กายวิภาค
เอ็นเตอโรเอ็นโดครีนเซลล์
Dissertations, academic -- Anatomy
Endocrine cell of gul
Gastrointestinal system
Animal, laboratory -- Dogs
619 ประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาเกษตรกรรมกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / ประเสริฐ สุภา / 2542 /Full Text
Subject
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน -- การประเมิน
เกษตรกรรม -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ครูเกษตร -- เชียงใหม่
620 ประสิทธิผลในการนิเทศงานส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือ / วลัยพร เกียรติทับทิว / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือ
การส่งเสริมการเกษตร -- ไทย (ภาคเหนือ)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45