ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 895 รายการ จากคำว่า 2542

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
581 แนวความคิดของผู้นำกลุ่มต่อต้านรัฐบาลพม่าต่อนโยบายความสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ / ชวลิต ศรีศิลปนันทน์ / 2542 /Full Text
Subject
ผู้นำทางการเมือง -- พม่า
พม่า -- การเมืองและการปกครอง
582 แนวคิดการเลือกมาตรการทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น : กรณีศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลต่างระดับชั้นในจังหวัดเชียงใหม่ / อำนวย ปิ่นพิลา / 2542 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
กฎหมายสิ่งแวดล้อม -- เชียงใหม่
583 แนวคิดการสร้างพลังชุมชนในพุทธปรัชญา / อุทิศ จิตเงิน / 2542 /Full Text
Subject
พุทธปรัชญา
ชุมชน
584 แนวคิดเชิงปรัชญาในคัมภีร์ พระเจ้าเลียบโลก และอิทธิพลที่มีต่อวิถีชีวิตของชาวลาว / บุญเที่ยง พมมะจันทร์ / 2542 /Full Text
Subject
ปรัชญา -- ลาว
อภิปรัชญา
วรรณคดีพุทธศาสนา -- ประวัติและวิจารณ์
ลาว -- ความเป็นอยู่และประเพณี
585 แนวคิดทางปรัชญาของสมัคร บุราวาศ / ธนารักษ์ กาญจนขันธกุล / 2542 /Full Text
Subject
สมัคร บุราวาศ, 2459-2518
สมัคร บุราวาศ, 2459-2518 -- ผลงาน
ความคิดและการคิด
ปรัชญา
586 แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสาขา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ / ทรงวุฒิ สืบไชย / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่อาย
การศึกษา -- การบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
587 แนวทางการจัดการศูนย์การเรียนชุมชน ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / นงนุช กมล / 2542 /Full Text
Subject
ศูนย์การเรียนชุมชน
การพัฒนาการศึกษา -- สันทราย (เชียงใหม่)
การศึกษา -- การบริหาร
588 แนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นของวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน ในเขตอำเภอเมือง / สมฤทธิ์ ไกลถิ่น / 2542 /Full Text
Subject
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
การแนะแนวอาชีพ -- แม่ฮ่องสอน
การศึกษาทางอาชีพ -- แม่ฮ่องสอน
อาชีพ -- แม่ฮ่องสอน -- การฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น
589 แนวทางการปลูกฝังวัฒนธรรมล้านนาให้กับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ / อมรพันธ์ เขื่อนรอบเขต / 2542 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นก่อนประถม -- เชียงใหม่
วัฒนธรรมไทย (ภาคเหนือ)
โรงเรียนเทศบาล -- เชียงใหม่
590 แนวทางการป้องกันอุบัติภัยในการฝึกงานของนักศึกษาโรงเรียนเชียงใหม่เทคโนโลยี / มารุศ ภู่พานิชเจริญกูล / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนเชียงใหม่เทคโนโลยี -- นักศึกษา
อุบัติเหตุ -- เชียงใหม่ -- การป้องกัน
นักศึกษา -- เชียงใหม่ -- อุบัติเหตุ
591 แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองลำพูน / ณรงค์ฤทธิ์ ปรีชานุกูล / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน -- การบริหาร
โรงเรียนเทศบาล -- ลำพูน -- การบริหาร
592 แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาอาชีพ โรงเรียนกรมสามัญศึกษา อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา / ยุทธศักดิ์ ยารังษี / 2542 /Full Text
Subject
การศึกษาทางอาชีพ -- ดอกคำใต้ (พะเยา)
การพัฒนาการศึกษา -- ดอกคำใต้ (พะเยา)
593 แนวทางการพัฒนาครู-อาจารย์ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม โรงเรียนเชียงใหม่เทคโนโลยี / สุวารี ผ่องพุทธคุณ / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนเชียงใหม่เทคโนโลยี
ครูช่างอุตสาหกรรม -- เชียงใหม่
การศึกษาทางอาชีพ -- เชียงใหม่
594 แนวทางการพัฒนางานบริการของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน / ดิเรก หาญตระกูล / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง -- การบริหาร
การศึกษา -- บ้านโฮ่ง (ลำพูน) -- การบริหาร
595 แนวทางการพัฒนาสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอในจังหวัดลำปาง ตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ / สันติ เรืองเดช / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ จังหวัดลำปาง
สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
การศึกษาขั้นประถม -- ลำปาง -- การบริหาร
596 แนวทางความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการในการจัดการฝึกงานสำหรับนักศึกษา โรงเรียนเชียงใหม่เทคโนโลยี / นัฐวุฒิ อัมพรศักดิ์ / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนเชียงใหม่เทคโนโลยี -- นักศึกษา
การฝึกอาชีพ -- เชียงใหม่
การศึกษา -- การบริหาร
597 ไนไตรเดชันของโลหะผสมไทเทเนียมที่ 1000-1200 เคลวิน อาริยา เอี่ยมบู่ / อารียา เอี่ยมบู่ / 2542 /Full Text
Subject
ไทเทเนียม
การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อน
ไนโตรเดชัน
598 บทบาทการส่งเสริมการจัดการศึกษาของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม และเวียงห้าว / สนอง สุจริต / 2542 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว
การศึกษา -- การบริหาร
การพัฒนาการศึกษา -- เชียงราย
599 บทบาทของกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลโดยตำแหน่งต่อการจัดทำงบประมาณ : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง และตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง / สมฤทธิ์ ไชยวงค์ / 2542 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล -- การบริหาร
งบประมาณ -- ระยอง
การปกครองท้องถิ่น -- ระยอง
600 บทบาทของกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาการผลิตลำไยในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน / ขวัญเดือน พุทธหน่อแก้ว / 2542 /Full Text
Subject
ลำไย -- เชียงใหม่ -- การผลิต
ลำไย -- ลำพูน -- การผลิต
เกษตรกร -- เชียงใหม่
เกษตรกร -- ลำพูน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45