ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 895 รายการ จากคำว่า 2542

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 การจัดกิจกรรมส่งเสริมดนตรีไทย ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอลอง จังหวัดแพร่ / ณฐพล ไพบูลย์สิริวัฒน์ / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอลอง
ดนตรีไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
โรงเรียนประถมศึกษา -- ลอง (แพร่)
42 การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย / อภิญญา มนูญศิลป์ / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏเชียงใหม่
การศึกษาขั้นอนุบาล -- เชียงใหม่
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน -- เชียงใหม่
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน -- เชียงใหม่
43 การจัดดอกไม้ไทยสมัยรัตนโกสินทร์แบบไทยประณีตและไทยสากล / สุรพงษ์ ไชยมงคล / 2542 /Full Text
Subject
การจัดดอกไม้ -- ไทย
การจัดดอกไม้ -- ไทย -- ประวัติ
44 การจัดตั้งศูนย์บริการทางวิชาการในระดับประถมศึกษาโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ / ทัศนีย์ ไชยศักดิ์ / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
การศึกษาขั้นประถม -- เชียงใหม่ -- หลักสูตร
การศึกษาขั้นประถม -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
ศูนย์วิชาการ
45 การจัดทำงบประมาณดำเนินการตามระบบต้นทุนกิจกรรมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง / นุจรินทร์ ฉิมพลอย / 2542 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
งบประมาณลงทุน -- แม่เมาะ (ลำปาง)
46 การจัดทำระบบมาตรฐาน ISO 14000 ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม : กรณีศึกษา บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) / พิชิตชัย สายสุวรรณ์ / 2542 /Full Text
Subject
บริษัทบางจากปิโตรเลียม
ไอเอสโอ 14000
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม
47 การจัดสรรงบประมาณของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน / กรศิริ เจริญภักดี / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
งบประมาณการศึกษา -- แม่ฮ่องสอน
การศึกษาขั้นประถม -- แม่ฮ่องสอน -- งบประมาณ
48 การจัดห้องสมุดที่ส่งเสริมการเรียนการสอนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน / สุชาดา คุณชมภู / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน
ห้องสมุดโรงเรียน -- ลำพูน
โรงเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
49 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ / มงคล ตันติสุขุมาล / 2542 /Full Text
Subject
การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
50 การเจริญเติบโตของหัวว่านสี่ทิศ / วัฒนาวดี จินตภากร / 2542 /Full Text
Subject
ว่านสี่ทิศ
ว่านสี่ทิศ -- การเจริญเติบโต
51 การใช้กระบวนการนิเทศภายในที่โรงเรียนวัดสนามไชย จังหวัดลพบุรี / สุเชษฐ ประชากุล / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัดสนามไชย
การนิเทศการศึกษา
โรงเรียน -- ลพบุรี
52 การใช้กระบวนการเรียนเพื่อรอบรู้ในการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มาลี สุรียะ / มาลี สุริยะ / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนสืบนทีธรรม
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
นักเรียนประถมศึกษา -- สารภี (เชียงใหม่)
53 การใช้การประเมินจากสภาพจริงและแฟ้มสะสมงามในกลุ่มทักษะคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา / ศิริพัฒน์ ชมภูรัตน์ / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอจอมทอง
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- การประเมิน
แฟ้มผลงานทางการศึกษา
54 การใช้กิจกรรมชี้นำการอ่าน-การคิดเพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ และความสามารถในการตรวจสอบความเข้าใจระหว่างการอ่าน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง / สุธิดา ศิริพงศ์ / 2542 /Full Text
Subject
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ -- นักศึกษา
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
การอ่านขั้นอุดมศึกษา
55 การใช้กิจกรรมที่เน้นกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ในการพัฒนาความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / หัสดินทร์ โคทวี / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
การอ่านขั้นประถมศึกษา -- เชียงใหม่
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
กลุ่มสัมพันธ์
56 การใช้กิจกรรมที่เน้นกลวิธีทางการสื่อสารเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการพูด และเจตคติของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ / พรสวรรค์ สายสุดใจ / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การสื่อสาร
การพูด
57 การใช้กิจกรรมนิทานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / พิมพ์ประไพ ธวัชวงศ์ / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านจอง
การเขียน -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- เวียงแหง (เชียงใหม่)
58 การใช้กิจกรรมศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล / ดาราวรรณ ยะเวียง / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านปู
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน -- ลำพูน
การศึกษาขั้นก่อนประถม -- ลำพูน
ความคิดสร้างสรรค์
ศิลปะ -- การศึกษาและการสอน
59 การใช้คอมพิวเตอร์ของอาจารย์สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ / แสงจันทร์ เกษากิจ / 2542 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- เชียงใหม่
อาจารย์มหาวิทยาลัย -- เชียงใหม่
คอมพิวเตอร์ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
60 การใช้ชุดการเรียนการสอนเรื่องโรคขาดสารไอโอดีนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / ศุภาพิชญ์ ล้วงจันทร์ / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านกองแขก
การสอนด้วยอุปกรณ์
โรคขาดสารไอโอดีน -- แบบเรียนสำเร็จรูป
นักเรียนประถมศึกษา -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45