ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 895 รายการ จากคำว่า 2542

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
561 ทัศนคติของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานที่มีต่อการจัดการน้ำ เพื่อการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบล / บุญรอด มาลากรอง / 2542 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย
การใช้น้ำ -- ลำปาง
ชลประทาน -- ลำปาง
น้ำในการเกษตร
เกษตรกร -- ทัศนคติ -- ลำปาง
562 ทัศนคติของข้าราชการตำรวจในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ต่อเรื่องสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องหาในคดีอาญาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 / นรินทร์ วรรณมณี / 2542 /Full Text
Subject
สิทธิมนุษยชน -- เชียงใหม่
ข้าราชการตำรวจ -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
ผู้ต้องหา
563 ทัศนคติของข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 / มงคล เชาวน์ประยูร / 2542 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ข้าราชการ -- ทัศนคติ
ผู้บริหาร -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
564 ทัศนคติของทันตแพทย์ในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อการส่งเสริมการตลาดของผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทันตกรรม / อัมพร เดชพิทักษ์ / 2542 /Full Text
Subject
การส่งเสริมการขาย
ทันตแพทย์ -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์ทันตกรรม
565 ทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อโครงการปีรณรงค์ท่องเที่ยวไทย ปี 2541-2542 : ศึกษากรณีจังหวัดเชียงใหม่ / สุระภี แพรสกุล / 2542 /Full Text
Subject
นักท่องเที่ยว -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
เชียงใหม่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
566 ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อการโฆษณาในอินเตอร์เน็ต / พนม ปันทุราภรณ์ / 2542 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา -- ทัศนคติ
โฆษณา
อินเตอร์เน็ต
567 ทัศนคติของประชาชนในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 / สวัสดิ์ หล้ากาศ / 2542 /Full Text
Subject
การสอบสวนคดีอาญา
ข้าราชการฝ่ายปกครอง
เชียงใหม่ -- ประชากร -- ทัศนคติ
568 ทัศนคติของผู้ขับขี่รถสาธารณะต่อการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / สิทธิชัย ทนันไชย / 2542 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
จราจร -- เชียงใหม่
กฎจราจร
ตำรวจจราจร
569 ทัศนคติของผู้รับบริการต่อการให้บริการทางกฎหมาย ของสำนักงานคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ / บุญเอื้อ บัวสรวง / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
กฎหมาย -- การให้คำปรึกษา
เชียงใหม่ -- ประชากร -- ทัศนคติ
570 ทัศนคติต่อการวิจัย การรับรู้เกี่ยวกับทรัพยากรสนับสนุน และการเกี่ยวข้องกับการวิจัยทางการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลศูนย์ภาคเหนือ / ดวงสมร บูชาชัย / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลศูนย์ภาคเหนือ
การพยาบาล -- วิจัย
Dissertations, Academic -- Nursing
571 ทัศนคติต่อวิชาชีพทันตแพทย์ของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / รังสรรค์ คำปลิว / 2542 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะทันตแพทยศาสตร์ -- นักศึกษา
นักศึกษาทันตแพทย์ -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
Dentistry as a profession -- attitude -- Thessis
572 ทัศนคติที่มีต่อการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาคณะวิชาบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคพายัพ / นิศรา จันทร์เจริญสุข / 2542 /Full Text
Subject
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ. คณะวิชาบริหารธุรกิจ -- นักศึกษา -- ทัศนคติ
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
573 ทัศนคติที่มีต่อกิจกรรมการพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกรบนที่สูง ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย / พนม จิตนิยม / 2542 /Full Text
Subject
เกษตรที่สูง -- เชียงใหม่
เกษตรที่สูง -- เชียงราย
574 ทัศนะของนักท่องเที่ยวและพนักงานของ บริษัทการบินไทยต่อนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของบริษัท : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดเชียงใหม่ / ชาตรี ทั่งเจริญกุล / 2542 /Full Text
Subject
บริษัทการบินไทย -- การบริหาร
การท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
575 ทัศนะของประชาชนในตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ต่อการดำเนินงานโครงการตำรวจชุมชนประจำตำบล / มาโนช สุดสวาสดิ์ / 2542 /Full Text
Subject
ตำรวจ -- สารภี (เชียงใหม่)
โครงการตำรวจชุมชนประจำตำบล
เชียงใหม่ -- ประชากร -- ทัศนคติ
576 ทัศนะและความคาดหวังของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต่อคุณสมบัติและบทบาทของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2540 / จารุวรรณ ปฐมธนพงศ์ / 2542 /Full Text
Subject
วุฒิสมาชิก
นักการเมือง -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
577 ทางเลือกในการจัดการขยะขนาดเล็ก : กรณีศึกษาการจัดการขยะของร้าน เจ.เจ.เบเกอรี่ จังหวัดเชียงใหม่ / พักพิง บรันส์ / 2542 /Full Text
Subject
การกำจัดขยะ -- เชียงใหม่
ขยะ -- เชียงใหม่
578 ธุรกิจรับซื้อของเก่ากับการจัดการขยะในชุมชนจังหวัดลำปาง / จุฑารัตน์ ลิมป์ไพบูลย์ / 2542 /Full Text
Subject
ขยะ -- ลำปาง
การนำกลับมาใช้ใหม่ -- ลำปาง
วัสดุเหลือใช้
การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์ -- ลำปาง
ธุรกิจ
579 นวัตกรรมในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีการจัดการขยะพลาสติกในประเทศที่พัฒนา / จอมจันทร์ นทีวัฒนา / 2542 /Full Text
Subject
ขยะพลาสติก
การจัดการสิ่งแวดล้อม
580 น้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรที่ปลูกในภาคเหนือของไทย / เบญจวรรณ ซื่อสัตย์ / 2542 /Full Text
Subject
น้ำมันหอมระเหย
สมุนไพร -- ไทย (ภาคเหนือ)
พืชสมุนไพร
การกลั่น
ตะไคร้
โรสแมรี่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45