ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 895 รายการ จากคำว่า 2542

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
541 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดกองการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย / บรรจง ไตรสารศรี / 2542 /Full Text
Subject
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย. กองการศึกษา
ผู้บริหารโรงเรียน
ครู
โรงเรียนเอกชน
542 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพยาบาลตามความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ / พัชนี แก้วสว่าง / 2542 /Full Text
Subject
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี -- อาจารย์ -- ทัศนคติ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี -- นักศึกษา -- ทัศนคติ
พยาบาล -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
543 เครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมขององค์กรป่าชุมชน / สุธรรม ธรรมทัศนานนท์ / 2542 /Full Text
Subject
องค์กรชุมชน -- ปัว (น่าน)
ชุมชน -- การมีส่วนร่วมของประชาชน -- ปัว (น่าน)
ป่าไม้และการป่าไม้ -- ปัว (น่าน)
544 เครือข่ายทางสังคมของผู้หญิงในระบบรับเหมาช่วง : กรณีศึกษาการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ / กนกพร ดีบุรี / 2542 /Full Text
Subject
เสื้อผ้าสำเร็จรูป -- การผลิต
เสื้อผ้าสำเร็จรูป -- แง่เศรษฐกิจ -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
สตรี -- สันกำแพง (เชียงใหม่) -- ภาวะสังคม
545 เครื่องอุ่นอากาศแบบท่อความร้อนและการประยุกต์ใช้งานในการอบแห้งยิปซั่ม = Heat pipe air - preheater and its application in Gypsum drying / พัฒนพงศ์ ขันทา / 2542 /Full Text
Subject
ความร้อน
เครื่องอุ่นอากาศแบบท่อความร้อน
ยิปซัม -- การอบแห้ง
546 โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนประถมศึกษา : จากโรงเรียนสู่ชุมชน / สมบัติ ปูอุตรี / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัดร่องส้าว
ประชาธิปไตย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
โรงเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
547 โครงสร้างการบริหารงานบุคคลที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในสถานะที่เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล / ปรีดา ศิริรังษี / 2542 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- การบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- การออกนอกระบบราชการ
การบริหารงานบุคคล -- เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
548 เงื่อนไขในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาวบ้านตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ / สมหวัง เรืองนิวัติศัย / 2542 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- ลอง (แพร่)
549 จริยธรรมในการจัดการทรัพยากรของบุคลากรในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง / นรินทร์ สกุณา / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอห้างฉัตร
การอนุรักษ์พลังงาน -- ลำปาง
การจัดการสำนักงาน
เครื่องมือและอุปกรณ์สำนักงาน
550 เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์กับการเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขัง กรณีศึกษาเฉพาะเรือนจำกลางเชียงใหม่ / สุรศักดิ์ เผื่อนคำ / 2542 /Full Text
Subject
เรือนจำกลางเชียงใหม่
สิทธิมนุษยชน -- เชียงใหม่
ผู้ต้องหา
551 ช่วงเวลาและอัตราการพ่นสารโปรปาคิวซาฟอบต่อประสิทธิภาพการควบคุมวัชพืชและคุณสมบัติทางเคมีของดินที่ปลูกถั่วเหลืองโดยการไม่ไถพรวน / คณิต โชติกะ / 2542 /Full Text
Subject
ยากำจัดวัชพืช
การควบคุมวัชพืช
เคมีของดิน
ถั่วเหลือง -- การเพาะปลูก
552 ฐานข้อมูลการเงิน และพัสดุ โรงเรียนบ้านห้วยสูน / จักรกฤช แก้วสุข / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอฟากท่า
โรงเรียนบ้านห้วยสูน -- การเงิน
การเงิน -- ฐานข้อมูล
พัสดุ -- ฐานข้อมูล
การเงิน -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พัสดุ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
553 ฐานข้อมูลธุรการ บุคลากร และอาคารสถานที่ โรงเรียนบ้านแม่สาว / นงนภา ภวเวช / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านแม่สาว
เทคโนโลยีทางการศึกษา -- แม่อาย (เชียงใหม่)
โรงเรียนประถมศึกษา -- แม่อาย (เชียงใหม่) -- การบริหาร
ฐานข้อมูล
554 ฐานข้อมูลนักเรียน การเรียน และสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนบ้านเนินมะค่า / อำพร รัตนประดิษฐกุล / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหนองไผ่
โรงเรียนบ้านเนินมะค่า -- ฐานข้อมูล
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- เพชรบูรณ์
การศึกษา -- การบริหาร
นักเรียน -- ฐานข้อมูล
การเรียน -- ฐานข้อมูล
ชุมชน -- ฐานข้อมูล
555 ดัชนีชี้วัดการปฏิบัติตนของครูช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย / บรรจง แก้วมณี / 2542 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ครูช่างอุตสาหกรรม -- เชียงราย -- พฤติกรรม
556 ต้นทุน รายได้ และการคืนทุนของแผนกบริการผู้ป่วยโรงพยาบาลแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ / ณัฐธิรส ศรีบุญเรือง / 2542 /Full Text
Subject
Revenue
Unit cost
โรงพยาบาลแม่อาย -- ค่าใช้จ่าย
โรงพยาบาลแม่อาย -- การบัญชี
การบัญชีต้นทุน
557 ต้นทุนการใช้ทรัพยากรภายในประเทศของอุตสาหกรรมไทย / อัครพงศ์ อั้นทอง / 2542 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
อุตสาหกรรม -- ไทย
ปริวรรตเงินตรา
สินค้าเข้า
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ
558 ต้นทุนต่อหน่วยของงานบริการผู้ป่วยนอก ศูนย์บริการสาธารสุข เทศบาลเมืองสระบุรี / วรพจน์ ขาวผ่อง / 2542 /Full Text
Subject
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสระบุรี. งานบริการผู้ป่วยนอก
Dissertations, academic -- nursing
Costs and cost analysis
ต้นทุนต่อหน่วย
โรงพยาบาล -- ต้นทุน
559 ต้นทุนต่อหน่วยบริการงานส่งเสริมสุขภาพของสถานีอนามัยในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ / สุชาดา อ่อนละออ / 2542 /Full Text
Subject
บริการทางการแพทย์ -- อุตรดิตถ์
บริการทางการแพทย์ -- ต้นทุนการผลิต
บริการทางการแพทย์ -- ค่าใช้จ่าย
สถานีอนามัย -- อุตรดิตถ์ -- ค่าใช้จ่าย
560 ทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกถั่วเหลืองในอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ / ไพฑูรย์ ลือวิฑูรเวชกิจ / 2542 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง -- การเพาะปลูก
ถั่วเหลือง -- เทคโนโลยีที่เหมาะสม
เกษตรกร -- ทัศนคติ -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45