ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 895 รายการ จากคำว่า 2542

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
521 ความหลากหลายและการกระจายของแมลงหนอนปลอกน้ำตัวเต็มวัย จากลำธารที่ระดับสูงต่างกัน บนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ / แตงอ่อน พรหมมิ / 2542 /Full Text
Subject
แมลงหนอนปลอกน้ำ
ความหลากหลายทางชีวภาพ -- เชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
522 ความหลากหลายและการศึกษาพื้นผิวของพยาธิใบไม้ในปลาน้ำจืดจากลำน้ำแม่สา / อดิเทพพรชัย ภาชนะวรรณ / 2542 /Full Text
Subject
พยาธิใบไม้
ปลาน้ำจืด
ลำน้ำแม่สา (เชียงใหม่)
523 ความหวังและพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้สูงอายุจังหวัดพะเยา / นภาพร วงศ์ใหญ่ / 2542 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- พะเยา
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพจิต -- พะเยา
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง -- พะเยา
Dissertations, Academic -- Nursing
524 ความเหนื่อยหน่ายของพยาบาลประจำการที่ให้บริการปรึกษาในโรงพยาบาลชุมชน เขตภาคเหนือ / อัศวินี นามะกันคำ / 2542 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
พยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ) -- พฤติกรรม
การให้คำปรึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ)
โรงพยาบาลชุมชน -- ไทย (ภาคเหนือ)
ความเหนื่อยหน่าย (จิตวิทยา)
525 ความเหนื่อยหน่ายและผลิตภาพของอาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข / สุปราณี โฆวัชรกุล / 2542 /Full Text
Subject
วิทยาลัยพยาบาล
พยาบาล
ความเหนื่อยหน่าย (จิตวิทยา)
Dissertations, academic -- nursing
526 ความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในฐานะที่เป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น / ตรีภพ คริสต์รักษา / 2542 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
การปกครองท้องถิ่น
527 คุณภาพการดูแลก่อนผ่าตัดตามการรับรู้ของผู้ป่วยโรงพยาบาลลำปาง / เกษฎาภรณ์ พุทธันบุตร / 2542 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
การพยาบาลศัลยศาสตร์
ผู้ป่วย -- ลำปาง -- การดูแล
528 คุณภาพการพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ป่วยหอผู้ป่วยพิเศษ 6 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / สุจินต์ สุวินัยตระกูล / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การพยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
การรับรู้
ผู้ป่วย -- การดูแล -- เชียงใหม่
529 คุณภาพชีวิตการทำงานกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลศูนย์ / ดรุณศรี สิริยศธำรง / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลศูนย์
Dissertations, academic -- nursing
พยาบาล
คุณภาพชีวิตการทำงาน
การทำงาน
องค์การ
530 คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลแผนกเด็ก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ / ไฉไล ผาเงิน / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
Dissertations, academic -- nursing
คุณภาพชีวิต
พยาบาล -- เชียงราย
531 คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ดาววรรณ์ คุณยศยิ่ง / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
คุณภาพชีวิต
พยาบาล -- เชียงใหม่
532 คุณภาพชีวิตของครัวเรือนชาวเขาในชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม่ / ทรงศักดิ์ เทพสาร / 2542 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
คุณภาพชีวิต -- เชียงใหม่
ชาวเขา -- เชียงใหม่
ชาวเขา -- ภาวะสังคม
533 คุณภาพชีวิตของเด็กอายุ 0 ถึง 6 ปีที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ / สมนึก เตจ๊ะพันธ์ / 2542 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- ลำพูน
เด็กกำพร้า -- การดูแล -- ลำพูน
คุณภาพชีวิต -- ลำพูน
Dissertations, Academic -- Public health
534 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ / เตือนใจ เหงาจิ้น / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพุทธชินราช
ศีรษะบาดเจ็บ -- ผู้ป่วย -- พิษณุโลก
คุณภาพชีวิต -- พิษณุโลก
Dissertations, Academic -- Nursing
535 คุณภาพชีวิตของราษฎรอพยพหลังการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ / สายลดา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา / 2542 /Full Text
Subject
คุณภาพชีวิต -- อุตรดิตถ์
ความจำเป็นพื้นฐาน -- อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์ -- ประชากร
536 คุณภาพชีวิตนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ / พิมพ์จันทร์ ไชยกัณฑา / 2542 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะพยาบาลศาสตร์ -- นักศึกษา
Dissertations, academic -- nursing
นักศึกษาพยาบาล -- เชียงใหม่
คุณภาพชีวิต
537 คุณภาพทางกายภาพและเคมีของผลพลับที่ผ่านการกำจัดความฝาด / พิทยา วงษ์ช้าง / 2542 /Full Text
Subject
พลับ
ความฝาด
538 คุณภาพบริการตามการรับรู้ของผู้ป่วยศัลยกรรมช่องปาก / วาสนา วงค์ขันทอง / 2542 /Full Text
Subject
ช่องปาก -- ศัลยกรรม
Dissertations, academic -- nursing
บริการทางการแพทย์ -- เชียงใหม่
ศัลยกรรม -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
Surgery, oral -- thesis
Dental service -- thesis
539 คุณลักษณะของครูแนะแนวตามความคาดหวังของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ / ไชยา เบญจวรรณ์ / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนพระหฤทัย
ครูแนะแนว -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
540 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักวิชาการศึกษาในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ ในจังหวัดเชียงราย / ธีระวัฒน์ สงวนพงษ์ / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
นักวิชาการศึกษา -- เชียงราย
บุคลิกภาพ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45