ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 895 รายการ จากคำว่า 2542

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
501 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างความทันสมัยของพ่อแม่ การอบรมเลี้ยงดู ความเชื่ออำนาจภายในตนด้านสุขภาพ และลักษณะมุ่งอนาคต ที่มีต่อพฤติกรรมการรักษาความสะอาดร่างกายของนักเรียนชาวเขาเผ่าเย้าในระดับประถมศึกษา / อัมพร วงศ์ใหญ่ / 2542 /Full Text
Subject
เย้า -- การทำความสะอาด
เย้า -- พฤติกรรม
ร่างกาย -- การดูแลและสุขวิทยา
นักเรียนประถมศึกษา -- การทำความสะอาด
502 ความสัมพันธ์ทางสังคมขององค์กรชุมชนในชนบท / กมลวรรณ มโนวงศ์ / 2542 /Full Text
Subject
องค์กรชุมชน -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
ชุมชน -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
การพัฒนาสังคม -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
503 ความสัมพันธ์ระหว่างการทำหน้าที่ของครอบครัวกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่ / วินิรณี ทัศนะเทพ / 2542 /Full Text
Subject
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่
เด็กที่เป็นปัญหา -- เชียงใหม่
สิ่งแวดล้อมกับเด็ก -- เชียงใหม่
เด็กเกเร -- เชียงใหม่
ครอบครัว -- เชียงใหม่
504 ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับการใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / ธนพงษ์ อมฤตวิสุทธิ์ / 2542 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- แม่เมาะ (ลำปาง)
ความคิดสร้างสรรค์ -- แม่เมาะ (ลำปาง)
505 ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้นำ การมองในแง่ดี และความสำเร็จในการทำงานของวิศวกรโรงงานอุตสาหกรรม / พิมพรรณ กวางเดินดง / 2542 /Full Text
Subject
ผู้นำ
ภาวะผู้นำ
ความสำเร็จ
วิศวกร
506 ความสัมพันธ์ระหว่างความผันผวนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ กับตลาดหลักทรัพย์ / นฤมล เชาวน์วิทยางกูร / 2542 /Full Text
Subject
ปริวรรตเงินตรา
ตลาดหลักทรัพย์
507 ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการทำงานในพนักงานระดับปฏิบัติการ / กาญจนา นุใจกอง / 2542 /Full Text
Subject
การจัดการองค์การ
ความพอใจในการทำงาน
พฤติกรรมองค์การ -- เชียงใหม่
508 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการปรับตัวทางสังคม กับสมรรถภาพการประเมินค่าทางความหมายตามทฤษฎีโครงสร้างทางสมองของกิลฟอร์ดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / จรัส คำอ้าย / 2542 /Full Text
Subject
สมรรถภาพทางสมอง -- การทดสอบ
การปรับตัวทางสังคม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำพูน
509 ความสัมพันธ์ระหว่างความเหนื่อยหน่ายในงาน อำนาจในการควบคุมอุบัติเหตุและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม / เอกภักดิ์ โกยวิวัฒน์ตระกูล / 2542 /Full Text
Subject
อุบัติเหตุ
อุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม
ความเหนื่อยหน่าย (จิตวิทยา)
510 ความสัมพันธ์ระหว่างช่องทางการสื่อสารกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในจังหวัดเชียงใหม่ / สฤษฏ์รัฐ แจ้งสมบูรณ์ / 2542 /Full Text
Subject
โทรทัศน์ -- เชียงใหม่
การเมือง -- การมีส่วนร่วมของประชาชน -- เชียงใหม่
511 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมโภชนาการและการดูแลเด็กกับความเสี่ยงต่อการขาดวิตามินเอในเด็ก 0-5 ปี / จันทนา สิทธิกัน / 2542 /Full Text
Subject
เด็ก -- การดูแล -- สะเมิง (เชียงใหม่)
วิตามินเอ
Dissertation academic -- Nursing
512 ความสามารถในการดูแลตนเองและภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุชาวกะเหรี่ยง / พุธเมษา หมื่นคำแสน / 2542 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Self care -- in old age
Health status -- in old age
ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- อุ้มผาง (ตาก)
ผู้สูงอายุ -- การดูแล
กะเหรี่ยง -- การดูแล
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง -- อุ้มผาง (ตาก)
513 ความสำเร็จของการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็นอาชีพเสริมในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / ทิฆัมพร พลอามาตย์ / 2542 /Full Text
Subject
ไก่พื้นเมือง -- การเลี้ยง -- สันทราย (เชียงใหม่)
514 ความสำเร็จของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมภายใต้แผนปรับโครงสร้าง และระบบการผลิตการเกษตรของเกษตรกร จังหวัดเชียงราย / พิชิตดวง เจิมปลั่ง / 2542 /Full Text
Subject
โคนม -- การเลี้ยง -- เชียงราย
เกษตรกร -- เชียงราย
515 ความหลากหลายของโบลีตส์ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ / ศุลิเชษฐ์ ทองกล่ำ / 2542 /Full Text
Subject
เห็ด -- เชียงใหม่ -- การจำแนก
โบลีตส์
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
516 ความหลากหลายของโปรโตซัวและคุณภาพน้ำในคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ / อินทิรา ปรุงเกียรติ / 2542 /Full Text
Subject
โปรโตซัว
คุณภาพน้ำ -- เชียงใหม่
คลองแม่ข่า (เชียงใหม่)
517 ความหลากหลายของพรรณไม้พื้นล่างตามแนวลำน้ำแม่มอน ที่ระดับความสูง 475 เมตร ถึง 575 เมตร ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง / มนู ปนาทกูล / 2542 /Full Text
Subject
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
พืช -- แจ้ซ้อน (ลำปาง)
ลำน้ำแม่มอน (ลำปาง)
518 ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล / ธำรงค์ ปรุงเกียรติ / 2542 /Full Text
Subject
แพลงค์ตอนพืช -- เชียงใหม่
คุณภาพน้ำ -- เชียงใหม่
ความหลากหลายทางชีวภาพ
อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล (เชียงใหม่)
519 ความหลากหลายของเห็ดที่ขึ้นบนดินบริเวณป่าดิบเขาในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ / วนิดา ผ่องมณี / 2542 /Full Text
Subject
เห็ด -- เชียงใหม่ -- การจำแนก
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
520 ความหลากหลายทางพืชอาหารและการใช้ประโยชน์ของชาวลัวะในจังหวัดน่าน / อังคณา มหายศนันท์ / 2542 /Full Text
Subject
ลัวะ -- น่าน
ลัวะ -- ความเป็นอยู่และประเพณี
อาหาร


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45