ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 895 รายการ จากคำว่า 2542

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
481 ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานท่ากาศยานเชียงใหม่ / ณัฐชนัญ นาทิพย์ / 2542 /Full Text
Subject
ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
ความพอใจในการทำงาน -- เชียงใหม่
482 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสวนปรุง เชียงใหม่ / กาญจนา กาญจนะ / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
พยาบาล -- ความพอใจในการทำงาน -- เชียงใหม่
พยาบาล -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
483 ความพึงพอใจในงานของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ / วิภา อินจันทร์ณรงค์ / 2542 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล -- ความพอใจในการทำงาน
484 ความพึงพอใจในตนเองของบุตรอาจารย์มหาวิทยาลัย / ดำรงศักดิ์ จุฑาเกตุ / 2542 /Full Text
Subject
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง
485 ความร่วมมือในการใช้ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อโรคเอดส์จากแม่สู่ลูก / นิตยา แก้วร่วมวงศ์ / 2542 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- ลำปาง
โรคเอดส์ในสตรีมีครรภ์ -- ลำปาง
สตรีมีครรภ์ -- ลำปาง
การใช้ยา -- ลำปาง
486 ความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเอง / วัสพร วงศ์วัฒนอนันต์ / 2542 /Full Text
Subject
เต้านม -- มะเร็ง -- เชียงใหม่
เต้านม -- มะเร็ง -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ความเชื่อ
487 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาของครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ / ณรงค์ กันทอินทร์ / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอฝาง
พุทธศาสนา -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- แม่วาง (เชียงใหม่)
นักเรียนประถมศึกษา -- แม่วาง (เชียงใหม่)
488 ความรู้ความเข้าใจของมัคคุเทศก์เรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการนำไปเผยแพร่แก่นักท่องเที่ยว / หทัยรัตน์ วัฒนพฤกษ์ / 2542 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
การท่องเที่ยว -- แง่สิ่งแวดล้อม -- เชียงใหม่
489 ความรู้ความเข้าใจด้านหลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษของครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน / นงค์เยาว์ นามคำ / 2542 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ครูภาษาอังกฤษ -- ลี้ (ลำพูน)
490 ความรู้ความเข้าใจในด้านตำรวจชุมชนสัมพันธ์กับการรักษากฎหมาย สิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 / สุดชาย สุนันต๊ะ / 2542 /Full Text
Subject
กองบังคับการตำรวจนครบาล 6
ตำรวจชุมชนสัมพันธ์
กฎหมายสิ่งแวดล้อม
491 ความรู้ด้านไวยากรณ์และการใช้ไวยากรณ์ในการเขียนอนุเฉทของนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยการกำหนดงานเพื่อยกระดับ ความตระหนักด้านไวยากรณ์ / ศุภวรรณ ทะกันจร / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
492 ความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมในการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุ / ศิริพร พรพุทธษา / 2542 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- เชียงใหม่
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
Aged
Accidental falls
Self care
493 ความรู้ในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์ : กรณีศึกษาบริษัทธานินทร์เอลน่า จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ / ชัยธวัช ทองอินทร์ / 2542 /Full Text
Subject
บริษัทธานินทร์เอลน่า
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม -- เชียงใหม่
โรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ -- เชียงใหม่
494 ความรู้และการนิเทศเกี่ยวกับการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อของผู้นิเทศงานสาธารณสุขในเขตภาคเหนือ / มนัสสินี หอสกุลไท / 2542 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
การทำลายเชื้อ -- ไทย (ภาคเหนือ)
การทำไร้เชื้อ
สาธารณสุข -- ไทย (ภาคเหนือ)
495 ความรู้และการปฏิบัติกิจกรรมของพระสงฆ์ด้านสุขภาพจิตชุมชน / สมบัติ สกุลพรรณ์ / 2542 /Full Text
Subject
สงฆ์ -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
สงฆ์ -- สุขภาพจิต
Dissertations, academic -- nursing
Community mental health services
496 ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของพนักงานครูเทศบาลนครเชียงใหม่ / สุรัสวดี สุวรรณศิริ / 2542 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
สิทธิมนุษยชน -- เชียงใหม่
ครู -- เชียงใหม่
497 ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของประชาชนตาม รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 : ศึกษาเฉพาะกลุ่มผู้นำชุมชน ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ / ชุมสาย จันทน์หอม / 2542 /Full Text
Subject
สิทธิพลเมือง
รัฐธรรมนูญ -- ไทย
ผู้นำชุมชน -- เชียงใหม่
498 ความรู้และความเข้าใจของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 / สิริกัลยา เอมหฤทัย / 2542 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
การเลือกตั้ง -- เชียงใหม่
การเลือกตั้ง -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
รัฐธรรมนูญ
499 ความรู้และความตระหนักในการรักษากฎหมายสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / วีรชาติ ระตะเจริญ / 2542 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
ตำรวจ -- เชียงใหม่
กฎหมายสิ่งแวดล้อม
500 ความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาต้านอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ในผู้สูงอายุโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ / กญจนา บุตรจันทร์ / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การใช้ยา -- เชียงใหม่
กระดูก -- โรค -- การรักษาด้วยยา
ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- Nursing
Anti-inflammatory agents, non-steroidal
Musculoskeletal diseases -- drug therapy


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45