ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 895 รายการ จากคำว่า 2542

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
461 ความต้องการและความพร้อมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิกส์จังหวัดลำปาง ในการเข้าสู่กระบวนการตามมาตรฐาน ISO 9000 / กาญจนา ประชาพิพัฒ / 2542 /Full Text
Subject
ไอเอสโอ 9000
มาตรฐานการผลิต
อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา -- ลำปาง
ผู้ประกอบการ -- ลำปาง
462 ความต้องการสารสนเทศของเกษตรอำเภอในเขตภาคเหนือผ่านทางส่งเสริมเน็ท / วรัปสร สุนทรสิงห์ / 2542 /Full Text
Subject
การส่งเสริมการเกษตร -- ไทย (ภาคเหนือ)
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- เกษตรกรรม
เกษตรอำเภอ -- ไทย (ภาคเหนือ)
เครือข่ายสารสนเทศ -- ไทย (ภาคเหนือ)
อินเตอร์เน็ต
สารสนเทศ
463 ความต้องการสินเชื่อของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อการประกอบอาชีพอย่างอื่นที่เกี่ยวเนื่องในการเกษตร / วฏปุณณ์ บุญธิมา / 2542 /Full Text
Subject
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สินเชื่อเกษตร -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
464 ความต้านทานของข้าวเปลือกบางสายพันธุ์ต่อการทำลายของผีเสื้อข้าวเปลือกขณะเก็บรักษา / ปรากฎ สุวรรณสิงห์ / 2542 /Full Text
Subject
ผีเสื้อ
ข้าว -- การเก็บและรักษา
ข้าว -- เชียงใหม่
465 ความตายในทัศนะของกามูส์ / สิริจิตต์ ปันเงิน / 2542 /Full Text
Subject
ความตาย
466 ความแตกต่างทางเศรษฐกิจ สังคม และพื้นที่อันเป็นผลมาจากการกลายเป็นอุตสาหกรรมของชุมชนชนบท : ศึกษากรณีชุมชนสาคลี และชุมชนอู่สำเภา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / มะณี นิลประเสริฐ / 2542 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรม -- สถานที่ตั้ง
อุตสาหกรรม -- เสนา (พระนครศรีอยุธยา)
ชุมชนสาคลี (พระนครศรีอยุธยา)
ชุมชนอู่สำเภา (พระนครศรีอยุธยา)
467 ความเป็นประชาสังคมในการปฏิบัติการทางสังคมของชุมชนชนบทภาคเหนือ / อำไพ อุตตาธรรม / 2542 /Full Text
Subject
ชุมชน -- ปัว (น่าน)
การพัฒนาชนบท -- ปัว (น่าน)
องค์กรชุมชน -- ปัว (น่าน)
468 ความเป็นผู้คิดก้าวหน้าของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / พัชรินทร์ สังวาลย์ / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พยาบาล -- เชียงใหม่
ความคิดและการคิด
Dissertations, Academic -- Nursing
469 ความแปรปรวนทางพันธุกรรมของการสะสมไนโตรเจนในใบและเมล็ดของข้าว / พัชรี ปัญญานาค / 2542 /Full Text
Subject
ข้าว -- พันธุศาสตร์
ข้าว -- การปรับปรุงพันธุ์
ไนโตรเจน
470 ความแปรปรวนทางไอโซไซม์ สัณฐานวิทยา ผลผลิต และคุณภาพการหุงต้มของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ / นงนุช ประดิษฐ์ / 2542 /Full Text
Subject
ข้าว -- พันธุ์หอมมะลิ
ไอโซไซม์
การปรุงอาหาร
471 ความพร้อมของโรงแรมขนาดใหญ่ในเขตเมืองเชียงใหม่ ในการเข้าร่วมโครงการใบไม้เขียว / นันทนา กองขมิ้น / 2542 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ -- เชียงใหม่
โรงแรม -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
โครงการใบไม้สีเขียว
472 ความพร้อมของอาสาสมัครสาธารณสุขในการกำกับและดูแลผู้ป่วยวัณโรค โดยการใช้ยาระยะสั้นภายใต้การสังเกตโดยตรง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร / ชนิดา วชิรบรรจง / 2542 /Full Text
Subject
วัณโรค -- ผู้ป่วย -- ไทรงาม (กำแพงเพชร)
วัณโรค -- ผู้ป่วย -- การดูแล
วัณโรค -- การรักษาด้วยยา
473 ความพร้อมในการปกครองตนเองของเมืองเชียงใหม่ / ปิยะวิทย์ พุ่มสถิตย์ / 2542 /Full Text
Subject
การปกครองท้องถิ่น -- เชียงใหม่
เชียงใหม่ -- การเมืองและการปกครอง
474 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อโครงการทำนบปลาประจำหมู่บ้าน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / สมโภชน์ เต็มเปี่ยม / 2542 /Full Text
Subject
ปลา -- การเลี้ยง -- แม่แตง (เชียงใหม่)
เกษตรกร -- ทัศนคติ -- แม่แตง (เชียงใหม่)
โครงการทำนบปลาประจำหมู่บ้าน
475 ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมต่อการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ / เพิ่มศักดิ์ วิทยากรณ์ / 2542 /Full Text
Subject
โคนม -- การเลี้ยง -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
เกษตรกร -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
476 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ศิริศาสตร์ สมิตินันทร์ / ศิริศาสตร์ สมิตินันทน์ / 2542 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- เชียงใหม่
นักศึกษา -- เชียงใหม่ -- ทัศนคติ
477 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานกระทรวงมหาดไทยในอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน / วิรุฬ พรรณเทวี / 2542 /Full Text
Subject
กระทรวงมหาดไทย -- การบริหาร
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ข้าราชการการเมือง
ข้าราชการฝ่ายปกครอง
แม่ฮ่องสอน -- ประชากร -- ทัศนคติ
478 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / วิภาวดี สายนำทาน / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
การพยาบาล
ผู้ป่วย -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
479 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคลินิกวัยทองโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ / ผกามาศ ศรีสุวรรณรัตน์ / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
บริการทางการแพทย์ -- อุตรดิตถ์
Dissertations, academic -- nursing
วัยกลางคน -- สุขภาพและอนามัย
วัยหมดระดู -- สุขภาพและอนามัย
480 ความพึงพอใจของพนักงานครูเทศบาลที่มีต่อพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองเชียงราย / พิชิต พันธุ์พิทยแพทย์ / 2542 /Full Text
Subject
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงราย
โรงเรียนเทศบาล -- เชียงราย -- การบริหาร
ครู -- ความพอใจในการทำงาน -- เชียงราย


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45