ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 895 รายการ จากคำว่า 2542

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
441 ความเชื่อและการพึ่งตนเองของชุมชนในด้านสุขภาพอนามัย / ปียาณี จิตเจนสุวรรณ / 2542 /Full Text
Subject
แพทย์แผนโบราณ -- สารภี (เชียงใหม่)
การแพทย์ชนบท -- สารภี (เชียงใหม่)
อนามัยชนบท -- สารภี (เชียงใหม่)
การพึ่งตนเอง
ความเชื่อ
442 ความเชื่ออำนาจแห่งตนและกิจกรรมทางกายของหญิงตั้งครรภ์ / จำเรียง อุตสาหวรารัตน์ / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
สตรีมีครรภ์ -- เชียงใหม่
การออกกำลังกาย
ความเชื่อ
443 ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของอุตสาหกรรมรถยนต์นั่งขนาดครอบครัวราคาประหยัดในประเทศไทย / กนกพร สัยยะสิทธิพานิชย์ / 2542 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมรถยนต์ -- ราคา
รถยนต์ -- ราคา
444 ความตระหนักของนักเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา ที่มีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ / ประกวด พายัพสถาน / 2542 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- พะเยา
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ทัศนคติ -- พะเยา
445 ความตระหนักต่อชิ้นงานโฆษณาการอนุรักษ์พลังงานจากสื่อมวลชนของเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองลำปาง / วรประภา พินิจสุวรรณ / 2542 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์พลังงาน -- ลำปาง
โฆษณา -- ลำปาง
446 ความตระหนักในการป้องกันมลพิษที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานเครื่องกลและโรงงานไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ / ขวัญอำนวย กระต่ายทอง / 2542 /Full Text
Subject
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
การป้องกันมลพิษ
447 ความต้องการการดูแลที่บ้านของครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท / สถิตย์ วงศ์สุรประกิต / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
Dissertations, academic -- nursing
Caregivers
Schizophrenia
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
การดูแลสุขภาพที่บ้าน
448 ความต้องการการนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับตำบล ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย / อินทร์เนตร เทพกุนา / 2542 /Full Text
Subject
การส่งเสริมการเกษตร -- วิจัย -- ไทย (ภาคเหนือ)
เกษตรกรรม -- ไทย (ภาคเหนือ)
449 ความต้องการการบริการให้คำปรึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ / ฐิระ ทองเหลือ / 2542 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -- นักศึกษา
การให้คำปรึกษา -- เชียงใหม่
450 ความต้องการเกี่ยวกับการใช้บริการบัตรประกันสุขภาพของประชาชน อำเภอเมืองลำพูน / มนตรี อินแสง / 2542 /Full Text
Subject
โครงการบัตรสุขภาพ
ประกันสุขภาพ -- ลำพูน
ผู้ป่วย -- ลำพูน -- ค่าใช้จ่าย
451 ความต้องการของนักท่องเที่ยวในการใช้บริการที่พักตากอากาศในอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน / อรุณี ปัญญามูลวงษา / 2542 /Full Text
Subject
นักท่องเที่ยว -- ทัศนคติ -- แม่ฮ่องสอน
สถานตากอากาศ -- แม่ฮ่องสอน
นักท่องเที่ยว -- ที่อยู่อาศัย -- แม่ฮ่องสอน
452 ความต้องการความช่วยเหลือด้านการพัฒนาการเรียนการสอนของบุคลากรในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดเชียงราย / โสภา กันจินะ / 2542 /Full Text
Subject
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ -- เชียงราย
การพัฒนาการศึกษา -- เชียงราย
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา -- เชียงราย
453 ความต้องการต่อการบริการไฟฟ้า ของผู้ใช้ไฟในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ จังหวัดลำพูน / กมลชนก วิชัยสืบ / 2542 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
การใช้พลังงานไฟฟ้า
ไฟฟ้า
454 ความต้องการในการศึกษาคอมพิวเตอร์กราฟิคในคณะวิชาออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ / ถาวร ฝั้นชมภู / 2542 /Full Text
Subject
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ. คณะวิชาออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟิก -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
455 ความต้องการบริการสนเทศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนบ้านป่าเหว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง / สุพรรณี ราหุรักษ์ / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านป่าเหว
บริการสารสนเทศ -- เมืองปาน (ลำปาง)
การค้นข้อสนเทศ
นักเรียนประถมศึกษา -- เมืองปาน (ลำปาง)
456 ความต้องการบริการสนเทศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนบ้านเต๋ย อำเภอปัว จังหวัดน่าน / สมคิด วรรณภพ / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านเต๋ย
การแนะแนวการศึกษา -- ปัว (น่าน)
บริการสารสนเทศ -- ปัว (น่าน)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ปัว (น่าน)
457 ความต้องการฝึกอบรมการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก / พิสิษฐ์ อัจฉฤกษ์ / 2542 /Full Text
Subject
ยากำจัดศัตรูพืช -- พิษณุโลก
ยาฆ่าแมลง -- พิษณุโลก
เกษตรกร -- พิษณุโลก
458 ความต้องการพัฒนาตนเองของพยาบาลวิชาชีพ สถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / พิมพ์ผกา สุริยงค์ / 2542 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถานบริการสุขภาพพิเศษ
Dissertations, academic -- nursing
การพัฒนาตนเอง
พยาบาล -- เชียงใหม่
459 ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของคู่สมรสของผู้ป่วยก่อนผ่าตัดเต้านม / จุฑารัตน์ สว่างชัย / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
เต้านม -- ศัลยกรรม
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
460 ความต้องการและความพร้อมของประชาชนท้องถิ่นในการเข้าร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน / วีระชัย มงคลพันธ์ / 2542 /Full Text
Subject
อุทยานแห่งชาติแม่ปิง
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- ลี้ (ลำพูน)
ลี้ (ลำพูน) -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว -- วิจัย
ลี้ (ลำพูน) -- ประชากร -- ทัศนคติ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45