ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 895 รายการ จากคำว่า 2542

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
421 ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการเรียนโดยทางโทรทัศน์วงจรปิดของมหาวิทยาลัยนเรศวร / ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ / 2542 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยนเรศวร -- นักศึกษา -- ทัศนคติ
การศึกษาทางไกล -- พิษณุโลก
โทรทัศน์วงจรปิด
422 ความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพที่มีต่อการบริหารงานฝ่ายธุรการ / สมพงษ์ แผ่นชัยภูมิ / 2542 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยพายัพ -- บุคลากร -- ทัศนคติ
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
งานสารบรรณ -- การบริหาร
423 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดแสดงของช้างเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กรณีปางช้างแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กับ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง / อิศิยา อุลิตผล / 2542 /Full Text
Subject
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- ไทย (ภาคเหนือ)
ช้าง -- ไทย (ภาคเหนือ)
การอนุรักษ์สัตว์ป่า -- ไทย (ภาคเหนือ)
ปางช้างแม่สา (เชียงใหม่)
424 ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ จากการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ : กรณีศึกษาประชาชนตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง / ปองปรีดา โยธา / 2542 /Full Text
Subject
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
มลพิษทางอากาศ -- แม่เมาะ (ลำปาง)
425 ความคิดเห็นของผู้ซื้อสิทธิ์ต่อการดำเนินธุรกิจแฟรนไซส์ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / พงศธร ศรีท่าพระ / 2542 /Full Text
Subject
แฟรนไชส์ -- เชียงใหม่
426 ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนต่อการดำเนินงานโครงการวนศาสตร์ชุมชนบนพื้นที่สูง ศูนย์จัดการต้นน้ำกก จังหวัดเชียงราย / วันชัย พรินทรากุล / 2542 /Full Text
Subject
ป่าชุมชน -- เชียงราย
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ -- เชียงราย
โครงการวนศาสตร์ชุมชนบนพื้นที่สูง
427 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูแนะแนวต่อการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ / ญาณิศา มณีโชติ / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่อาย
การแนะแนวการศึกษา -- แม่อาย (เชียงใหม่)
โรงเรียนประถมศึกษา -- แม่อาย (เชียงใหม่)
ผู้บริหารโรงเรียน -- แม่อาย (เชียงใหม่)
ครูแนะแนว -- แม่อาย (เชียงใหม่)
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา -- แม่อาย (เชียงใหม่)
428 ความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดแผนการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม / สว่าง สายวิเศษ / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
การศึกษาขั้นมัธยม -- แผนการสอน -- เชียงราย
การศึกษาขั้นมัธยม -- เชียงราย -- หลักสูตร
ผู้ปกครองกับเด็ก -- ทัศนคติ -- เชียงราย
429 ความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในโรงเรียนบ้านแม่หลู้ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอลอง จังหวัดแพร่ / ลาวัลย์ วงค์ขันแก้ว / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอลอง
โรงเรียนบ้านแม่หลู้
ผู้ปกครองกับเด็ก -- ลอง (แพร่)
นักเรียนประถมศึกษา -- ลอง (แพร่)
430 ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง / เกษม กุลชิงชัย / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
โรงเรียนประถมศึกษา -- ลำปาง -- การบริหาร
ผู้ปกครองกับเด็ก -- ทัศนคติ -- ลำปาง
431 ความคิดเห็นของผู้ผ่านการอบรมจากศูนย์ฝึกอบรมประจำเขตการศึกษา 8 เกี่ยวกับความสำคัญและความจำเป็นของเนื้อหารายวิชาหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง / ปิยะมาศ ปันทนา / 2542 /Full Text
Subject
ผู้บริหารโรงเรียน -- ไทย (ภาคเหนือ) -- การฝึกอบรม
การฝึกอบรม -- หลักสูตร
432 ความคิดเห็นของผู้สอนและนักออกแบบที่มีต่อการพัฒนาหลักสูตรทางด้านการออกแบบโดยใช้หลักของการพัฒนาแบบยั่งยืน / มนตรี เลากิตติศักดิ์ / 2542 /Full Text
Subject
การออกแบบ
นักออกแบบ
การออกแบบ -- หลักสูตร
433 ความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ต่อการดำเนินธุรกิจเกษตรในจังหวัดนครศรีธรรมราช / วัฒนศักดิ์ ศรีสมบัติ / 2542 /Full Text
Subject
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา
ยางพารา
เกษตรกร -- นครศรีธรรมราช
434 ความคิดเห็นของอาจารย์เกี่ยวกับการจัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / กรวิกา หวังปรีดาเลิศกุล / 2542 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- อาจารย์ -- ทัศนคติ
อาจารย์มหาวิทยาลัย -- เชียงใหม่ -- ปฐมนิเทศ
ปฐมนิเทศ
435 ความคิดเห็นต่อนโยบายผลิตสุราเสรี : กรณีศึกษาในเขตตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ / ธนพล สายยนต์ / 2542 /Full Text
Subject
สุรา -- การผลิต
สอง (แพร่) -- ประชากร -- ทัศนคติ
436 ความคิดเห็นต่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของลูกค้าในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2540-2541 / เทิดศักดิ์ แซ่เตี่ยว / 2542 /Full Text
Subject
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น -- เชียงใหม่ -- วิจัย
437 ความคิดเห็นและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ใช้สื่อการเรียนการสอน ชุด ออน เดอะ สปริงบอร์ด / จารุภัทร วรรณรัตน์ / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพะเยา
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- พะเยา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
438 ความเครียดและการเผชิญความเครียดในผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง / ปราณี มิ่งขวัญ / 2542 /Full Text
Subject
หลอดเลือดสมอง -- โรค -- ผู้ป่วย -- การดูแล
หลอดเลือดสมอง -- โรค -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ความเครียด (จิตวิทยา)
Dissertation, Academic -- Nursing
439 ความเครียดและวิถีการปรับแก้ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ลอนศรี วงศ์ชัย / 2542 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์ -- นักศึกษา
Dissertations, academic -- nursing
Stress
นักศึกษาพยาบาล -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
ความเครียด (จิตวิทยา)
440 ความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ของนักเรียนชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ / อนงค์ ทองดา / 2542 /Full Text
Subject
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่. คณะคหกรรมศาสตร์ -- นักศึกษา
การศึกษาทางอาชีพ -- เชียงใหม่
คหกรรมศาสตร์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45