ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 895 รายการ จากคำว่า 2542

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
401 กิจกรรมการฝึกทักษะการพูดหน้าชั้นเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / ชัยวัฒน์ หงษ์ทอง / 2542 /Full Text
Subject
การพูด
นักเรียนประถมศึกษา -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
402 กิจกรรมการพยาบาลที่ผู้ป่วยประกันสังคมได้รับจากแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / นิทรา มโนน้อม / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
บริการทางการแพทย์ -- เชียงใหม่
ประกันสังคม -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Public Health
403 กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการในวิชาอาชีพเกษตรกรรมของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง / ไพศาล กมลเพชร / 2542 /Full Text
Subject
เกษตรกรรม -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- ลำปาง
กิจกรรมการเรียนการสอน -- ลำปาง
404 กิจกรรมโภชนาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก / กีรติ กิจธีระวุฒิวงษ์ / 2542 /Full Text
Subject
โภชนาการ
นักเรียนประถมศึกษา -- โภชนาการ -- พิษณุโลก
โรงเรียนประถมศึกษา -- พิษณุโลก
Dissertations, academic -- Public health
405 ข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจักรคำคณาทร / มาลา ปาจุวัง / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนจักรคำคณาทร
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- ลำพูน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำพูน
406 ความเข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับสุขสภาพในผู้ติดเชื้อเอชไอวี / มณีนุช ธรรมวัฒน์ / 2542 /Full Text
Subject
ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม
Dissertations, academic -- nursing
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
407 ความเข้าใจในการใช้ยาต้านจุลชีพของผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ / ธิติรัตน์ โรจนากาศ / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
Anti-infective agents
Outpatients
ปฏิชีวนะ
408 ความคงอยู่ในอาชีพการทำเครื่องปั้นดินเผาของชาวบ้านเหมืองกุง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ / วันชัย เพี้ยมแตง / 2542 /Full Text
Subject
เครื่องปั้นดินเผา -- หางดง (เชียงใหม่)
อาชีพ -- หางดง (เชียงใหม่)
409 ความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 และอำนาจการทดสอบทางสถิติของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและแบบสเปียร์แมนเมื่อใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กและการแจกแจงแบบต่าง ๆ โดยเทคนิคมอนติคาร์โล / จารุณี ไชยมูล / 2542 /Full Text
Subject
วิธีมอนติคาร์โล
คณิตศาสตร์สถิติ
การแจกแจง (ทฤษฎีความน่าจะเป็น)
410 ความคาคหวังของนักเรียนที่มีต่อบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาในการแนะแนวของโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน / อัญชลี หม่องพะสั่น / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
ครูแนะแนว -- ป่าซาง (ลำพูน)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ทัศนคติ -- ป่าซาง (ลำพูน)
การแนะแนวการศึกษา
411 ความคาดหวังของนักเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิตของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ในเขตภาคเหนือตอนบน / อรนุช จรกลิ่น / 2542 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี -- นักศึกษา -- ทัศนคติ
เกษตรกรรม -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) -- ไทย (ภาคเหนือ)
โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต
412 ความคาดหวังต่อบริการแนะแนวของคณาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ / เผ่าภิญโญ ฉิมพะเนาว์ / 2542 /Full Text
Subject
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ -- อาจารย์ -- ทัศนคติ
การแนะแนวการศึกษา -- เชียงใหม่
413 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการสภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง / มัลลิกา เกื้อปัญญา / 2542 /Full Text
Subject
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- เชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
414 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ / สรัญญา บุญเกิด / 2542 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -- นักศึกษา -- ทัศนคติ
กิจกรรมของนักศึกษา -- เชียงใหม่
415 ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการปลูกพืชแบบขั้นบันได เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำที่บ้านห้วยส้มป่อย ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ / อพัชชา ชูพันธุ์ / 2542 /Full Text
Subject
การปลูกพืช -- จอมทอง (เชียงใหม่)
การอนุรักษ์ดิน -- จอมทอง (เชียงใหม่)
การอนุรักษ์น้ำ -- จอมทอง (เชียงใหม่)
บ้านห้วยส้มป่อย (เชียงใหม่)
416 ความคิดเห็นของเกษตรตำบลต่อการดำเนินโครงการสนับสนุนแผนการผลิตของเกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชร / ปริมาณ ปั้นลี้ / 2542 /Full Text
Subject
การพัฒนาการเกษตร -- กำแพงเพชร
นโยบายการเกษตร -- กำแพงเพชร
เกษตรกร -- กำแพงเพชร
เกษตรตำบล -- ทัศนคติ -- กำแพงเพชร
417 ความคิดเห็นของครู-อาจารย์ วิทยาเขตภาคพายัพ เกี่ยวกับการนำมาตรฐาน ISO 9000 มาใช้กับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล / ประเสริฐ เทียนนิมิตร / 2542 /Full Text
Subject
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ -- อาจารย์
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา -- เชียงใหม่
ไอเอสโอ 9000
418 ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสันมหาพนวิทยา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / ถนอม บุญตัน / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่แตง
โรงเรียนสันมหาพนวิทยา
การศึกษาขั้นประถม -- แม่แตง (เชียงใหม่) -- หลักสูตร
การบริหาร -- หลักสูตร
419 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อโครงสร้างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ : ศึกษาเฉพาะกรณี เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / นำพล พรหมการัตน์ / 2542 /Full Text
Subject
กรมตำรวจ
ตำรวจ -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
420 ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานปกครอง ของวิทยาลัยการอาชีพเทิง / แสวง โปธาเศษ / 2542 /Full Text
Subject
วิทยาลัยการอาชีพเทิง -- การบริหาร
วินัยในโรงเรียน -- เทิง (เชียงราย) -- การบริหาร
นักศึกษา -- ทัศนคติ -- เทิง (เชียงราย)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45