ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 895 รายการ จากคำว่า 2542

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
381 การสำรวจและรวบรวมพันธุ์ธัญพืช ถั่ว และพืชหัว ที่ชนกลุ่มน้อยในบางพื้นที่ของดอยแม่สะลอง จังหวัดเชียงราย ใช้บริโภค / รัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์ / 2542 /Full Text
Subject
ธัญพืช -- เชียงราย -- การสำรวจ
ถั่ว -- เชียงราย -- การสำรวจ
พืชหัว -- เชียงราย -- การสำรวจ
382 การสำรวจสภาพตลาดของผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี : กรณีศึกษาตำบลทาทุ่งหลวง ทากาศ และทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน / ณัฐ งานสุจริต / 2542 /Full Text
Subject
ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ -- การตลาด -- ลำพูน
383 การเสริมสร้างพลังอำนาจในงานและสมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / กุลวดี มุทุมล / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พยาบาล -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
พยาบาล -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- Nursing
384 การเสริมสร้างพลังอำนาจในตนเองของพยาบาลวิชาชีพที่ให้การดูแลผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลสวนปรุง / สายฝน เอกวรางกูร / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
Dissertations, academic -- nursing
Nursing care
Psychiatric
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
จิตเวชศาสตร์ -- ผู้ป่วย -- การดูแล
จิตเวชศาสตร์ -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
385 การเสริมสร้างพลังอำนาจในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ / พนารัตน์ เจนจบ / 2542 /Full Text
Subject
ข้อ -- โรค -- ผู้ป่วย
รูห์มาติสม
Dissertations, Academic -- Nursing
386 การหล่อหลอมทางสังคมและการปรับตัวของพนักงานใหม่ / บงกช เบ็ญมาตร์ / 2542 /Full Text
Subject
สังคมประกิต
การปรับตัว (จิตวิทยา)
การปรับตัว
387 การหาค่าสัมประสิทธิ์ของการแพร่กระจายของก๊าซเรดอนในตัวอย่างดิน บริเวณดอยแปปอมัก อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ / นิรันดร์ จิตอารีย์ / 2542 /Full Text
Subject
ก๊าซเรดอน -- การวิเคราะห์
ดิน -- ดอยเต่า (เชียงใหม่) -- การวิเคราะห์
ดอยแปปอมัก (เชียงใหม่)
388 การหาปริมาณเหล็กและโครเมียมในทับทิมและไพลิน โดยวิธีการอาบรังสีนิวตรอนพลังงานสูง / ทองลุน วิไลทอง / 2542 /Full Text
Subject
นิวตรอนพลังงานสูง
เหล็ก -- การวิเคราะห์
โครเมียม -- การวิเคราะห์
ทับทิม
ไพลิน
389 การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงหมู่บ้านห้วยปูลิง ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ / สมนึก ชัยธรรม / 2542 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- อมก๋อย (เชียงใหม่)
กะเหรี่ยง -- อมก๋อย (เชียงใหม่)
390 การอบพริกขี้หนูด้วยเครื่องอบแห้งระบบสลับหมุนเวียนลมร้อน / พัฒนาภรณ์ ใจอุตม์ / 2542 /Full Text
Subject
พริกขี้หนู -- การอบแห้ง
เครื่องอบพริกขี้หนู
391 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยของครอบครัวที่มีผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดา มารดา / แรมจันทร์ แลสันกลาง / 2542 /Full Text
Subject
เด็ก -- การดูแล -- พะเยา
พัฒนาการของเด็ก -- พะเยา
ผู้ปกครองกับเด็ก -- พะเยา
392 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ / สุรภี วงค์ไพบูลย์ / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
เด็ก -- การดูแล -- เชียงใหม่
มารดาและเด็ก -- เชียงใหม่
393 การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / อรุณี สันติคุณากร / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงราย
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย
394 การออกแบบระบบทำความเย็นด้วยสุญญากาศโดยใช้หัวฉีดไอน้ำ / เด่น คอกพิมาย / 2542 /Full Text
Subject
ระบบทำความเย็นด้วยสูญญากาศ
สุญญากาศ
395 การออกแบบและสร้างเครื่องเฝ้าระวังและเก็บข้อมูลระบบไฟฟ้า / นคร ทองเล็ก / 2542 /Full Text
Subject
วงจรไฟฟ้า
เครื่องเฝ้าระวังและเก็บข้อมูลระบบไฟฟ้า
396 การออกแบบและสร้างเครื่องอุ่นอากาศแบบท่อความร้อนสำหรับหม้อไอน้ำสำเร็จรูป / วิจิตร วุฒิจำนงค์ / 2542 /Full Text
Subject
เครื่องอุ่นอากาศแบบท่อความร้อน -- การออกแบบและการสร้าง
397 การออกแบบสร้างชุดปฏิบัติการการใช้กล้องโทรทรรศน์และกล้องซีซีดี / วุฒิไกร ปัดภัย / 2542 /Full Text
Subject
กล้องดูดาว -- การออกแบบและการสร้าง
กล้องซีซีดี -- การออกแบบและการสร้าง
398 การออกแบบสร้างชุดปฏิบัติการการถ่ายภาพและวิเคราะห์ภาพสีของโอไรออนเนบิวลาในช่วงความยาวคลื่น บี วี อาร์ ไอ ด้วยภาพจากกล้องซีซีดี / ผกาทิพย์ สุระบุตร / 2542 /Full Text
Subject
การถ่ายภาพ
โอไรออนเนบิวลา
สี
กล้องซีซีดี
คลื่น
399 การออกแบบสร้างชุดปฏิบัติการสำหรับศึกษาดวงจันทร์ด้วยภาพจากกล้อง ซีซีดี / คำปอน มูนภูมี / 2542 /Full Text
Subject
กล้องดูดาว -- การออกแบบและการสร้าง
กล้องซีซีดี -- การออกแบบและการสร้าง
ดวงจันทร์
400 การอัดตัวระบายน้ำของดินไม่ยืดหยุ่นเรียงตัวสองชั้นรับน้ำหนักบรรทุกเวียนช้ำ / บุษบัน จันทร์พิชัยโกศล / 2542 /Full Text
Subject
การอัดตัวคายน้ำของดิน
ปฐพีกลศาสตร์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45