ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 895 รายการ จากคำว่า 2542

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนบนพื้นที่สูง / ธวัชชัย รัตนซ้อน / 2542 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- แม่ฮ่องสอน
การท่องเที่ยว -- แง่สิ่งแวดล้อม -- แม่ฮ่องสอน
22 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตทหาร : กรณีศึกษา กองพลรบพิเศษที่ 2 / จินตนา แสนวงศ์ / 2542 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- เชียงใหม่
23 การจัดการการลงทุนสำหรับระบบเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ราบลุ่ม เขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / ธนานันต์ ยศบุตร / 2542 /Full Text
Subject
เกษตรกรรมแบบผสมผสาน -- สันทราย (เชียงใหม่)
เกษตรกรรม -- สันทราย (เชียงใหม่)
การลงทุน -- สันทราย (เชียงใหม่)
24 การจัดการความสะอาดและความปลอดภัยของร้านอาหารแผงลอยในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร / สันติสิทธิ์ เขียวเขิน / 2542 /Full Text
Subject
เทศบาลเมืองพิจิตร
ร้านอาหาร -- สุขาภิบาล -- พิจิตร
แผงลอย -- สุขาภิบาล -- พิจิตร
25 การจัดการฉางข้าวประจำหมู่บ้านในจังหวัดเชียงใหม่ / เอกชัย บุสสยา / 2542 /Full Text
Subject
ข้าว -- แง่เศรษฐกิจ -- เชียงใหม่
โรงนา -- เชียงใหม่
26 การจัดการถั่วเขียวเพื่อใช้เป็นปุ๋ยพืชสดในการผลิตข้าวจาปอนิก้า / สมเกียรติ วัฒกวิกรานต์ / 2542 /Full Text
Subject
ปุ๋ยพืชสด
ถั่วเขียว
ข้าวจาปอนิก้า -- การผลิต
27 การจัดการที่ดินสาธารณประโยชน์ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ : กรณีศึกษาแขวงกาวิละ / ไท โรจน์รัตนจินดา / 2542 /Full Text
Subject
การจัดการดิน -- เชียงใหม่
การสำรวจดิน -- เชียงใหม่
การพัฒนาที่ดิน -- เชียงใหม่
28 การจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาการจัดการไร่หมุนเวียนของชาวปกาเกอญอในจังหวัดเชียงใหม่ / เจษฎา โชติกิจภิวาทย์ / 2542 /Full Text
Subject
การปลูกพืชหมุนเวียน -- เชียงใหม่
เกษตรกรรม -- เชียงใหม่
การทำไร่นา
ปกาเกอะญอ
29 การจัดการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ / อโนทัย แสงธรรมธร / 2542 /Full Text
Subject
การก่อสร้าง -- นครสวรรค์
30 การจัดการโบราณสถานและสิ่งแวดล้อมโดยรัฐและชุมชน : กรณีศึกษาคูเมือง และกำแพงเมืองในเขตพื้นที่ชุมชนบ้านปงสนุก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง / อนุกูล ศิริพันธุ์ / 2542 /Full Text
Subject
โบราณสถาน -- การอนุรักษ์และการบำรุงรักษา
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
ชุมชนบ้านปงสนุก (ลำปาง)
31 การจัดการป่าชุมชน : กรณีศึกษาบ้านแม่จองไฟ ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ / อารมย์ ชมขวัญ / 2542 /Full Text
Subject
การจัดการป่าไม้ -- ลอง (แพร่)
บ้านแม่จองไฟ (แพร่)
32 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ในสถานพยาบาลเอกชน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / เกศน์กานต์ แสนศรีมหาชัย / 2542 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่ -- การกำจัดของเสีย
การกำจัดขยะ -- เชียงใหม่
สถานพยาบาล -- เชียงใหม่ -- การกำจัดของเสีย
ขยะติดเชื้อ -- เชียงใหม่
ขยะทางการแพทย์ -- เชียงใหม่
33 การจัดการมูลฝอยในครัวเรือน เขตเทศบาลเมืองพะเยา / สมบูรณ์ ขันเมือง / 2542 /Full Text
Subject
เทศบาลเมืองพะเยา
ขยะ -- พะเยา
การกำจัดขยะ -- พะเยา
34 การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ / วิรัติ อุชัยวงษ์ / 2542 /Full Text
Subject
กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
โรงเรียนประถมศึกษา -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
35 การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ / จินดา แก้วคงดี / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนจุนวิทยาคม
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- จุน (พะเยา)
สิ่งแวดล้อม -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- จุน (พะเยา)
ความคิดและการคิด
36 การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาของครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง / ธนู มณีทิพย์ / 2542 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อมศึกษา -- แม่เมาะ (ลำปาง)
สิ่งแวดล้อม -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
37 การจัดการเรียนการสอนเอดส์ศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย / วิไลภรณ์ สมศรี / 2542 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
โรงเรียนประถมศึกษา -- แม่สาย (เชียงราย)
38 การจัดการศึกษาที่เหมาะสมในรูปแบบการรวมโรงเรียน : ศึกษากรณีโรงเรียนประถมศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง / ทวีศักดิ์ สายมิตร / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนประถมศึกษา -- ลำปาง -- การบริหาร
การบริหารการศึกษา
การศึกษาขั้นประถม -- ลำปาง -- การบริหาร
39 การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ / กีรติ ธิแจ้ / 2542 /Full Text
Subject
โคนม -- การเลี้ยง -- เชียงใหม่
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- เชียงใหม่
เกษตรกร -- เชียงใหม่
40 การจัดกิจกรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสต์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย
ศิลปะ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- แม่สาย (เชียงราย)
ความคิดสร้างสรรค์
นักเรียนประถมศึกษา -- แม่สาย (เชียงราย)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45