ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 895 รายการ จากคำว่า 2542

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
361 การสร้างหลอดกำเนิดลำอิเล็กตรอนเอนกประสงค์ สำหรับการทดลองวิชาฟิสิกส์ / พิมโพ หลวงลาด / 2542 /Full Text
Subject
อิเล็กตรอน
ฟิสิกส์ -- การทดลอง
362 การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบมิสซูรี่ในโรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ / นิลวรรณ จิวขวา / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนจอมทอง
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
363 การสอนทักษะการพูดขั้นพื้นฐานด้วยวิธีการเชิงระบบสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ / สกุณี จันทร์ลักษมี / 2542 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
การพูด -- การศึกษาและการสอน
364 การสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่องเซตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนซ่อมเสริม / อภิชาต จารุชาต / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิตศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- อุตรดิตถ์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- อุตรดิตถ์
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- อุตรดิตถ์
เซต
365 การสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนซ่อมเสริม / มธุรส แก้ววรา / 2542 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- หางดง (เชียงใหม่)
คณิตศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- หางดง (เชียงใหม่)
สมการเชิงเส้น
366 การสอนวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล / กฤติพร โรจน์พัฒนกุล / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความร่วมมือทางการศึกษา -- เชียงใหม่
367 การสอนวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน / อัมภาพร จันทร์กระจ่าง / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- เชียงใหม่
368 การสอนหัวข้อการสร้างชิ้นงานสามมิติในวิชาการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้จานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมออโต้แคด รีลิส 14 สำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง / สมศักดิ์ ไชยดวงแก้ว / 2542 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- ลำพูน
การเขียนแบบ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- ลำพูน
ออโตแคด (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
369 การสังเคราะห์ 9',10'-ไดไฮโดร-5-เตตระไฮโดรไพรานิลออกซี-สไปโร[3-ไซโคล เพนทีน -1,11-(9,10)-อีธาโนแอนทราซีน] - 2 - โอน : พรีเคอเซอร์ของ (-+) เพนทีโนไมซิน l และ (+-)-อิพิเพนทีโนไมซิน l / ปฏิมา ไพศาล / 2542 /Full Text
Subject
ปฏิชีวนะ -- การวิเคราะห์
ปฏิกิริยาเคมี
เพนทีโนไมซิน -- การวิเคราะห์
อิพิเพนทีโนไมซิน -- การวิเคราะห์
เชื้อรา -- การวิเคราะห์
370 การสังเคราะห์ 9',10'-ไดไฮโดร-5-อะเซทอกซี-สไปโร[3-ไซโคลเพนทีน-1,11'-(9,10)-อีธาโนแอนทราซีน)-2-โอน : พรีเคอเซอร์ของ(+)-เพนทีโนไมซิน II และ (+)-อิพิเพนทีโนไมซีน ll / ขวัญดาว กวยทิ / 2542 /Full Text
Subject
ปฏิชีวนะ -- การวิเคราะห์
ปฏิกิริยาเคมี
เพนทีโนไมซิน -- การวิเคราะห์
อิพิเพนทีโนไมซิน -- การวิเคราะห์
เชื้อรา -- การวิเคราะห์
371 การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวี ในเขตภาคเหนือตอนบนโดยวิธีวิเคราะห์อภิมาน / อรพินธ์ ใจสุนทร / 2542 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- ไทย (ภาคเหนือ) -- วิจัย
การติดเชื้อเอชไอวี -- ไทย (ภาคเหนือ) -- วิจัย
372 การสำรวจการใช้บริการบัวหลวงโฟนของผู้ถือบัตรเอทีเอ็ม ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / นิมิตร จิตนาน / 2542 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บัตรโทรศัพท์ -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
373 การสำรวจการดูรายการโทรทัศน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ประไพพรรณ ศรีพันธุ์ / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายการโทรทัศน์ -- เชียงใหม่ -- การสำรวจ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
374 การสำรวจเกี่ยวกับการป้องกันการใช้สารเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานสามัญศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี / พันธ์ศักดิ์ ภูทอง / 2542 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์สถิติ
การวิเคราะห์ความแปรปรวน
การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ
ยาเสพติด
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- อุบลราชธานี
375 การสำรวจข้อมูลชนิดปกปิดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ถวิล แก้วถิ่นดง / 2542 /Full Text
Subject
นักเรียนมัธยมศึกษา -- อุทัยธานี -- พฤติกรรม
ข้อมูล -- การสำรวจ
การสำรวจทางการศึกษา -- อุทัยธานี
376 การสำรวจข้อมูลทางการตลาดด้านผู้บริโภคในการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ ร้านป๊อปอายส์ ในสถานีบริการน้ำมันเชลล์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ชัยพรรษ จารุญ / 2542 /Full Text
Subject
ฟาสต์ฟูด -- เชียงใหม่
ร้านอาหารฟาสต์ฟูด -- เชียงใหม่
แฟรนไชส์
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
377 การสำรวจความคิดเห็นผู้ถือบัตรเครดิตต่อบริการบัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ปี 2540-2541 / ธนันชัย อดุลย์กิตติชัย / 2542 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บัตรเครดิต -- เชียงใหม่
378 การสำรวจความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการผลิตกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง / เกียรติศักดิ์ เตียวกุล / 2542 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โรงไฟฟ้า -- แม่เมาะ (ลำปาง) -- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
แม่เมาะ (ลำปาง) -- ประชากร -- ทัศนคติ
379 การสำรวจความสนใจในการเลือกศึกษาสาขาอาชีพของนักเรียนชาวไทยภูเขาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดกองการศึกษาพิเศษ เขตภาคเหนือ / วันเพ็ญ จินะชิต / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนสังกัดกองการศึกษาพิเศษ เขตภาคเหนือ
การศึกษาทางอาชีพ -- ไทย (ภาคเหนือ)
ชาวเขา -- ไทย (ภาคเหนือ)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ)
380 การสำรวจทัศนคติเกี่ยวกับระบบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามระบบปัจจุบันและระบบเดิม / สุกัญญา เกษศิลป์ / 2542 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- การสอบ
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- เชียงใหม่ -- การสอบ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45