ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 895 รายการ จากคำว่า 2542

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
341 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / สุรีย์พร ดวงชัยยา / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านห้วยเป้า
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
342 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / ยุวดี ฉายแสง / 2542 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- เชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
343 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / กรรณิกา ไวโสภา / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- เชียงใหม่
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
344 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / วรรณา เอกตะ / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- เชียงใหม่
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
345 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องแผนที่สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / ประมวล บุญหลาย / 2542 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
แผนที่ -- การศึกษาและการสอน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- บุรีรัมย์
346 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / ทรงศักดิ์ สุโพธิณะ / 2542 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- แม่สรวย (เชียงราย)
คณิตศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- แม่สรวย (เชียงราย)
นักเรียนประถมศึกษา -- แม่สรวย (เชียงราย)
347 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปาริชาติ สุวรรณมา / ปาริชาต สุวรรณมา / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนสองแคววิทยาคม
วิทยาศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- ดอยหล่อ (เชียงใหม่)
348 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักศึกษาพยาบาล เรื่อง การสวนปัสสาวะและการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการสวนคาสายสวนปัสสาวะ / อภิรดี คำเงิน / 2542 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- เชียงใหม่
ทางเดินปัสสาวะ -- การติดเชื้อ
ผู้ป่วย -- การดูแล -- เชียงใหม่
นักศึกษาพยาบาล -- เชียงใหม่
349 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่อง งานและพลังงาน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2538 / พรเพ็ชร พรรณวงค์ / 2542 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- เชียงราย
วิทยาศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- เชียงราย
พลังงาน
350 การสร้างบทเรียนโปรแกรมประกอบเสียง เรื่อง การสร้างประโยคอย่างง่าย ในวิชาภาษาจีน 2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ / ภัทรียา สุธีรทัตต์ / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยีเชียงใหม่
ภาษาจีน -- การสอนด้วยอุปกรณ์
การสอนด้วยอุปกรณ์ -- เชียงใหม่
เทปบันทึกเสียง
351 การสร้างบทเรียนโมดูลวิชาขนมไทย 1 เรื่อง ขนมไทยที่ทำจากแป้งข้าวเจ้า สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ / พัทธนันท์ พัวพันธ์สกุล / 2542 /Full Text
Subject
การศึกษาทางอาชีพ -- เชียงใหม่
ขนม
352 การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยวิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / อานนท์ หล้าหนัก / 2542 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
กะเหรี่ยง -- ลำพูน
353 การสร้างแบบวัดจิตสำนึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดเชียงใหม่ / สมพงษ์ ปั้นหุ่น / 2542 /Full Text
Subject
วัฒนธรรมไทย (ภาคเหนือ)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
จิตสำนึก
354 การสร้างโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลสำหรับสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ / สมพล โกศลวิทยานันต์ / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ
การจัดการฐานข้อมูล -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การจัดแฟ้มข้อมูล (คอมพิวเตอร์)
355 การสร้างระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาการวางแผนการศึกษา กลุ่มวิชาการงานและอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / กิตติ กอบัวแก้ว / 2542 /Full Text
Subject
การวางแผนการศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- พระนครศรีอยุธยา
356 การสร้างรูปแบบเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการวิเคราะห์ทางเทคนิคในการซื้อขายหลักทรัพย์ / จินตธีร์ สุทัศน์ ณ อยุธยา / 2542 /Full Text
Subject
หลักทรัพย์
หลักทรัพย์ -- ราคา
357 การสร้างและออกแบบระบบคุณภาพโดยประยุกต์จากระบบคุณภาพ ISO 9002 ของแผนกระบบอุปกรณ์ชุมสายจังหวัดลำปาง บริษัทไทยเทเลโฟนแอนด์เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด มหาชน สำหรับงานตรวจแก้เหตุเสียของระบบชุมสายโทรศัพท์ / ชัยชาญ สว่างนาน / 2542 /Full Text
Subject
บริษัทไทยเทเลโฟนแอนด์เทเลคอมมิวนิเคชั่น
โทรศัพท์ -- การควบคุมคุณภาพ -- ลำปาง
ไอเอสโอ 9002
358 การสร้างหน่วยแหล่งวิทยากร เรื่อง ชีวิตบนลุ่มน้ำปิง / กัลยา เจตนเสน / 2542 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อมศึกษา -- เชียงใหม่
ลุ่มแม่น้ำปิง
359 การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เรื่อง ศิลปะการขับซอของจังหวัดน่าน / บุษกร มหาวงศ์ / 2542 /Full Text
Subject
หนังสืออ่านประกอบ
การศึกษาขั้นประถม -- น่าน -- แบบเรียน
ซอ
360 การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมในกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยเรื่องยาเสพติด สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / บุปผา มหาสรานนท์ / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนสุพรรณรัตน์
การศึกษาขั้นประถม -- หางดง (เชียงใหม่) -- หนังสืออ่านประกอบ
กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ยาเสพติด


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45