ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 895 รายการ จากคำว่า 2542

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
321 การศึกษาเปรียบเทียบองค์ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติที่มีผลต่อผลิตภาพการเลี้ยงโคนมในจังหวัดเชียงใหม่ / พรรณทิพย์ กาญจนสินิทธ์ / 2542 /Full Text
Subject
โคนม -- การเลี้ยง -- เชียงใหม่
322 การศึกษาผญาภาษิตอีสานตามแนวทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรมเพื่อการสอนวรรณกรรมท้องถิ่น / กมลมาลย์ คำแสน / 2542 /Full Text
Subject
สุภาษิตและคำพังเพยไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ผญา
วรรณกรรม -- การศึกษาและการสอน
วรรณกรรมพื้นบ้าน -- การศึกษาและการสอน
323 การศึกษาผ้าไหมยกดอกลำพูน / รจนา ชื่นศิริกุลชัย / 2542 /Full Text
Subject
การทอผ้า -- ลำพูน -- วิจัย
ผ้าไหม -- ลำพูน -- วิจัย
324 การศึกษาพฤติกรรมในการพิจารณาเลือกใช้บริการทางการแพทย์ของพนักงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ / วันชัย ฉัตรพัฒนากูล / 2542 /Full Text
Subject
บริการทางการแพทย์ -- แม่เมาะ (ลำปาง)
พนักงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ -- พฤติกรรม
325 การศึกษาเพื่อหาปัจจัยในการกำหนดความพร้อมของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวเชิงนิเวศในภาคเหนือตอนบน / สรัสวดี อาสาสรรพกิจ / 2542 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- ไทย (ภาคเหนือ)
326 การศึกษารูปแบบประติมากรรมปูนปั้นล้านนาในจังหวัดเชียงใหม่ = Study of Lanna's stucco sculpture form in Chiang Mai Province / สุรจิต คอทอง / 2542 /Full Text
Subject
ประติมากรรมปูนปั้น -- เชียงใหม่ -- วิจัย
327 การศึกษาวัสดุผสมสารกึ่งตัวนำกับฉนวนไฟฟ้าที่มีค่าคงที่ไดอิเล็กตริกสูง สำหรับใช้เป็นตัวเก็บประจุ / ไกรศร เจียมทอง / 2542 /Full Text
Subject
สารกึ่งตัวนำ
ไดอิเล็กทริก
328 การศึกษาวิเคราะห์กาพย์เจี้ยจามเทวีและวิรังคะ / วรางคณา สิทธิกัน / 2542 /Full Text
Subject
จามเทวี, พระนาง
วิรังคะ, ขุนหลวง
วรรณกรรมไทย (ภาคเหนือ) -- ประวัติและวิจารณ์
329 การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมเรื่องเฉลียวฉลาดฉบับล้านนา / นิรมล เกิดมงคล / 2542 /Full Text
Subject
นิทาน -- ไทย (ภาคเหนือ) -- ประวัติและวิจารณ์
วรรณกรรมไทย (ภาคเหนือ) -- ประวัติและวิจารณ์
ตัวละครและลักษณะนิสัย
330 การศึกษาสถิติไวบูลล์ / สุจินต์ หล้าคำ / 2542 /Full Text
Subject
การแจกแจง (ทฤษฎีความน่าจะเป็น)
สถิติวิเคราะห์
การวิเคราะห์การถดถอย
331 การศึกษาหลักการและวิธีการดำเนินงานโครงการลาออกก่อนเกษียณอายุ พ.ศ. 2541 ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย : กรณีศึกษาฝ่ายโทรศัพท์ภาคเหนือ / วรรณอร เงยวิจิตร / 2542 /Full Text
Subject
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
พนักงานรัฐวิสาหกิจ -- การลาออก -- ไทย (ภาคเหนือ)
การเกษียณอายุ -- ไทย (ภาคเหนือ)
332 การส่งเสริมพฤติกรรมครูตามจรรยาบรรณในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ / พิบูลย์ กระแสสุข / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอฝาง
ครูประถมศึกษา -- ฝาง (เชียงใหม่) -- พฤติกรรม
ครู -- จรรยาบรรณ
ผู้บริหารโรงเรียน -- ฝาง (เชียงใหม่)
333 การส่งเสริมรถสามล้อแรงคนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเมืองเชียงใหม่ / ปรีชา ผ่องเจริญกุล / 2542 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- เชียงใหม่
รถสามล้อแรงคน
การท่องเที่ยว -- แง่สิ่งแวดล้อม -- เชียงใหม่
334 การสนับสนุนจากคู่สมรสกับความผาสุกของผู้สูงอายุ / รุ่งทิพย์ แปงใจ / 2542 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Marriage
Happiness -- in old age
ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- น่าน
ผู้สูงอายุ -- น่าน -- พฤติกรรม
ผู้สูงอายุ -- น่าน -- ความสัมพันธ์ในครอบครัว
335 การสนับสนุนทรัพยากรการบริการในกิจการลูกเสือของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา / ธานินทร์ ชินวัฒน์ / 2542 /Full Text
Subject
ลูกเสือ -- กิจกรรมการเรียนการสอน -- พะเยา
ลูกเสือ -- พะเยา -- การบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- พะเยา
336 การสนับสนุนทางสังคมของครอบครัว การปรับตัวและภาวะสุขภาพของสตรีวัยหมดประจำเดือน / วิราช เกษอุดมทรัพย์ / 2542 /Full Text
Subject
วัยหมดระดู -- กำแพงเพชร
สตรี -- สุขภาพและอนามัย
สตรี -- กำแพงเพชร -- ภาวะสังคม
การปรับตัว
337 การสนับสนุนทางสังคมของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท / ศิรินภา นันทพงษ์ / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ผู้ป่วย -- การดูแล -- ภาวะสังคม
Dissertations, Academic -- Nursing
338 การสร้างความหมายเกี่ยวกับชุมชนในกระบวนการผ้าป่าข้าวภายใต้บริบทของงานพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชนในจังหวัดพะเยา / อริยา เศวตามร์ / 2542 /Full Text
Subject
ชุมชน -- ภูซาง (พะเยา)
การพัฒนาชนบท -- ภูซาง (พะเยา)
กฐินและผ้าป่า
ข้าว
339 การสร้างชุดการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ / จิราภา ปุพพโก / 2542 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
การศึกษาทางอาชีพ -- การสอนด้วยอุปกรณ์
ภาษาอังกฤษ -- การสอนด้วยอุปกรณ์
340 การสร้างตัวชี้วัดงานฝ่ายส่งเสริมการศึกษาในวิทยาลัยสังกัดกรมอาชีวศึกษา / รัชนีบูลย์ เกริกไกวัล / 2542 /Full Text
Subject
กรมอาชีวศึกษา -- การบริหาร
การศึกษาทางอาชีพ -- ไทย (ภาคเหนือ) -- การบริหาร


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45