ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 895 รายการ จากคำว่า 2542

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
301 การศึกษากลไกการดื้อต่อสารเคมีฆ่าแมลงใน Aedes aegypti / คณนา อาจสูงเนิน / 2542 /Full Text
Subject
ยาฆ่าแมลง
ยุง
302 การศึกษากลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบธุรกิจผักปลอดภัยจากสารพิษ ในจังหวัดเชียงใหม่ / ปิยะธิดา สุนทรเภสัช / 2542 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด -- เชียงใหม่
การจัดการธุรกิจ
ผักไร้สารพิษ -- การตลาด
303 การศึกษาการทำงานและความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานธุรกิจประกันชีวิต / ชูชาติ น้ำฟ้า / 2542 /Full Text
Subject
พนักงานธุรกิจประกันชีวิต -- ความพอใจในการทำงาน
การทำงาน
ความพอใจในการทำงาน
ประกันชีวิต
304 การศึกษาการประเมินมูลค่าตราสารสิทธิ โดยใช้ทฤษฎี Black - Scholes Model และ Binomial Model / เกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข / 2542 /Full Text
Subject
ปริวรรตเงินตรา
อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
เงินตราต่างประเทศ
ตราสารสิทธิ
305 การศึกษาการป้องกันการกัดกร่อนภายนอกของท่อเทอร์โมไซฟอนแบบท่อครีบของเครื่องอุ่นน้ำป้อนโดยใช้สีเคลือบ / ประชา ยืนยงกุล / 2542 /Full Text
Subject
เทอร์โมไซฟอน
ท่อ
การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อน
เครื่องอุ่นน้ำ
306 การศึกษาการสร้างคำในภาษาไทย จากหนังสือพิมพ์รายวันเพื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / จินตนา บางโรย / 2542 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
ภาษาไทย -- คำศัพท์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
307 การศึกษาความเหมาะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับการศึกษาระดับอนุบาล / ศุภโชค โปษยานนท์ / 2542 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นอนุบาล -- เชียงใหม่
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- เชียงใหม่
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
308 การศึกษาคุณลักษณะในการทำงานของหัวจ่ายไอออนแบบนีลเซน ฮอด แคโทด / นิติศักดิ์ ปาสาจะ / 2542 /Full Text
Subject
หัวจ่ายไอออนแบบนีลเซน ฮอด แคโทด
ไอออนอิมพลานเตชั่น
309 การศึกษาเชิงวิเคราะห์การกำเนิดในลักษณะเหนือธรรมชาติของตัวละครสำคัญในวรรณกรรมชาดกนอกนิบาตล้านนา / กาญจนา ฐิติปัญญาวัฒน์ / 2542 /Full Text
Subject
วรรณกรรมไทย (ภาคเหนือ) -- ประวัติและวิจารณ์
ชาดก
การเกิด
ตัวละครและลักษณะนิสัยในวรรณคดี
310 การศึกษาต้นทุน-ผลตอบแทนของการลงทุนทำสวนส้มเขียวหวาน ในพื้นที่แต่ละขนาดในเขตอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ / วรพงศ์ ภูมิบ่อพลับ / 2542 /Full Text
Subject
ส้มเขียวหวาน -- ฝาง (เชียงใหม่) -- ต้นทุนการผลิต
ส้มเขียวหวาน -- ฝาง (เชียงใหม่) -- ต้นทุนและประสิทธิผล
311 การศึกษาตลาดกระดาษพิมพ์และกระดาษเขียนในจังหวัดพิษณุโลก / กัลยา แก้วมา / 2542 /Full Text
Subject
กระดาษ -- การตลาด -- วิจัย
ผู้บริโภค -- พิษณุโลก
312 การศึกษาแบบแผนค่าใช้จ่ายของครัวเรือนเกษตรกรอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ / มยุรี เพ็ชรัตน์ / 2542 /Full Text
Subject
ครัวเรือน -- หางดง (เชียงใหม่) -- ค่าใช้จ่าย
ค่าครองชีพและมาตรฐานการครองชีพ -- หางดง (เชียงใหม่)
เกษตรกร -- หางดง (เชียงใหม่) -- ค่าใช้จ่าย
313 การศึกษาปัญหาในการบริหารงบลงทุนระบบใหม่โครงการก่อสร้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ จังหวัดลำปาง / พงศธร ณ ลำพูน / 2542 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
การลงทุน -- แม่เมาะ (ลำปาง)
314 การศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินงานขององค์การในกำกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษา : สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน และสถานบริการสถาปัตยกรรม / วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง / 2542 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- การบริหาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- การวางแผน
315 การศึกษาเปรียบเทียบการนำระบบสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารของหน่วยงานรัฐ และเอกชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / พนิดา จอมจันทร์ยอง / 2542 /Full Text
Subject
การบริหารรัฐกิจ -- ส่วนภูมิภาค -- บริการสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เชียงใหม่ -- การเมืองและการปกครอง -- บริการสารสนเทศ
316 การศึกษาเปรียบเทียบเกษตรกรที่ยอมรับและไม่ยอมรับการส่งเสริมการปลูกแกลดิโอลัส อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ / วรนุช งิ้วแดง / 2542 /Full Text
Subject
แกลดิโอลัส -- การปลูก
เกษตรกร -- จอมทอง (เชียงใหม่)
317 การศึกษาเปรียบเทียบความเหนื่อยล้า ความห่างเหินทางสังคม การขาดงานและการปฏิบัติงานของพนักงานที่ทำงานระบบกะ / ปิยนันท์ เหมศรีชาติ / 2542 /Full Text
Subject
ความเหนื่อยล้า
ลูกจ้าง
318 การศึกษาเปรียบเทียบเชิงปรัชญาเรื่องธัมมิกราชาและราชาปราชญ์ / ปานทิพย์ แซ่โค้ว / 2542 /Full Text
Subject
เพลโต
การเมือง -- ปรัชญา
ปรัชญาเปรียบเทียบ
พุทธศาสนากับการเมือง
ปรัชญาตะวันตก
319 การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยในการเลือกทำเลที่ตั้งของร้านค้าปลีก แบบซุปเปอร์เซ็นเตอร์ในภาคเหนือ : กรณีศึกษาโลตัสซุปเปอร์เซ็นเตอร์ และบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ / จิราภา พึ่งบางกรวย / 2542 /Full Text
Subject
โลตัสซุปเปอร์เซ็นเตอร์
บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์
การขายปลีก -- ไทย (ภาคเหนือ)
ศูนย์การค้า -- ไทย (ภาคเหนือ) -- สถานที่ตั้ง
320 การศึกษาเปรียบเทียบสาขาเศรษฐกิจสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : วิเคราะห์โดยใช้ตารางปัจจัยการผลิต-ผลผลิตระดับภาค / ปราโมทย์ องค์วิศิษฐ์ / 2542 /Full Text
Subject
ตารางปัจจัยการผลิต
ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ภาวะเศรษฐกิจ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45