ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 895 รายการ จากคำว่า 2542

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
281 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนทางการเงินของอุตสาหกรรมลำไยอบแห้งใน จังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ / ถนอม ดารารัตน์ / 2542 /Full Text
Subject
ลำไย -- เชียงใหม่ -- การอบแห้ง
ลำไย -- ลำพูน -- การอบแห้ง
ต้นทุนการผลิต
การวิเคราะห์คุณค่า (การควบคุมต้นทุนการผลิต)
282 การวิเคราะห์ต้นทุนและประสิทธิผลของการตรวจรักษาไข้มาลาเรียขั้นหายขาดในมาลาเรียคลินิก / จรรยา ศรีวชิรานนท์ / 2542 /Full Text
Subject
มาลาเรีย -- ต้นทุนและประสิทธิผล
มาลาเรีย -- แง่เศรษฐกิจ
มาลาเรีย -- เชียงใหม่
283 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงสุกรที่มีการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเชียงใหม่ / วิมล ฉัตตะวานิช / 2542 /Full Text
Subject
สุกร -- การตลาด -- เชียงใหม่
สุกร -- การเลี้ยง -- เชียงใหม่
ต้นทุนและประสิทธิผล
284 การวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อธุรกิจยานำเข้าจากต่างประเทศของไทยระหว่างปี พ.ศ.2535-2540 / โชติกา ใบพร้าว / 2542 /Full Text
Subject
ยา
สินค้าเข้า
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ
285 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำเอาระบบสารสนเทศโครงการ POLIS ของกรมตำรวจมาใช้ในหน่วยงานตำรวจภูธร จังหวัดลำพูน / เจษฎา ดวงใย / 2542 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สารสนเทศ
โครงการ POLIS
286 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิต่อการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ / เถลิงศักดิ์ นุชประหาร / 2542 /Full Text
Subject
ปริวรรตเงินตรา
287 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ในจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2537-2540 / สุรยุทธ ทองคำ / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาล -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
288 การวิเคราะห์ผลตอบแทนสำหรับผู้ถือบัตรประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี งบประมาณ 2539-2541 / ศิริวิไล อิงศิโรรัตน์ / 2542 /Full Text
Subject
โครงการบัตรสุขภาพ
ประกันสุขภาพ -- เชียงใหม่
289 การวิเคราะห์พฤติกรรมการแสดงออกต่อเพศตรงข้ามของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี / อรุณี ศรีระโส / 2542 /Full Text
Subject
การแสดงออก (จิตวิทยา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- พฤติกรรม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- อุดรธานี
290 การวิเคราะห์ยาคงคลังสำหรับการรักษาผู้ป่วยวัณโรคของสำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 10 เชียงใหม่ / ปริยาพร เสนกาศ / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 10 เชียงใหม่
วัณโรค -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
วัณโรค -- การรักษาด้วยยา
ยา -- การวิเคราะห์
291 การวิเคราะห์รายได้และรายจ่ายของอาจารย์สถาบันราชภัฏในภาคเหนือ / ชาลี เต็มสงสัย / 2542 /Full Text
Subject
สถาบันราชภัฏ -- อาจารย์ -- รายได้
สถาบันราชภัฏ -- อาจารย์ -- ค่าใช้จ่าย
รายได้ -- ไทย (ภาคเหนือ)
292 การวิเคราะห์และการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารคล้ายไซโตไคนินในช่วงก่อนการแตกใบอ่อน ในยอดลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย / สัญญา เล็กไพจิตร / 2542 /Full Text
Subject
ลิ้นจี่ -- พันธุ์
ไซโตไคนิน
293 การวิเคราะห์และการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารคล้ายไซโตไคนินในช่วงก่อนการออกดอกในยอดลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย / ชัยวัฒน์ พจนาพิมล / 2542 /Full Text
Subject
ลิ้นจี่ -- พันธุ์ฮงฮวย
ไซโตไคนิน -- การวิเคราะห์
294 การวิเคราะห์วงโคจรของดาวหางเฮล-บอพพ์ โดยข้อมูลจากซีซีดีโฟโตเมตรี / ไพวัน ปัดถา / 2542 /Full Text
Subject
ดาวหางเฮล-บอพพ์
ดาวหาง
โฟโตเมตรีทางดาราศาสตร์
ซีซีดีโฟโตเมตรี
295 การวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตไม้ผลเพื่อการส่งออกในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย / อภิญญา อินทร์แก้ว / 2542 /Full Text
Subject
ไม้ผล -- ไทย (ภาคใต้)
สินค้าออก -- ไทย (ภาคใต้)
296 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของข้อมูลมาตรานามบัญญัติ และมาตราเรียงลำดับ / เชิดชัย มีเอียด / 2542 /Full Text
Subject
สหสัมพันธ์ (สถิติ)
297 การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับพฤติกรรมที่ไม่เอื้อต่อการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ / อัศนีย์ นิ่มนวล / 2542 /Full Text
Subject
นักเรียนมัธยมศึกษา -- อุตรดิตถ์ -- พฤติกรรม
การศึกษาขั้นมัธยม -- อุตรดิตถ์
298 การวิเคราะห์หนังสือเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) / อรสิริ สมบัติวัฒนาเวศ / 2542 /Full Text
Subject
กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต -- หลักสูตร
การศึกษาขั้นประถม -- เชียงใหม่ -- หลักสูตร
299 การวิเคราะห์อุปสงค์การนำเข้าของประเทศไทยโดยใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต / นภาพร สนองบุญ / 2542 /Full Text
Subject
การนำเข้า -- อุปทานและอุปสงค์
การนำเข้า -- ไทย
ตารางปัจจัยการผลิต
300 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนคณิต ศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่ / จันจิรา อินต๊ะเสาร์ / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงใหม่
วิจัยปฏิบัติการ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45