ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 895 รายการ จากคำว่า 2542

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
261 การรับรู้สิทธิของผู้ป่วยในผู้รับบริการที่สถานีอนามัยเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย / สกุลรัตน์ ปิยะนิจดำรงค์ / 2542 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Patients advocacy
บริการทางการแพทย์ -- เชียงราย
สถานีอนามัย -- เชียงราย
ผู้ป่วย -- เชียงราย
262 การรับรู้สิทธิผู้ป่วยของพยาบาลโรงพยาบาลนครพิงศ์ จังหวัดเชียงใหม่ / ธมนวรรณ สุวภาพ / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลนครพิงค์
บริการทางการแพทย์ -- เชียงใหม่
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Public health
263 การรายงานข่าวสืบสวนทางการเมืองในหนังสือพิมพ์ไทยและผลกระทบต่อการรับรู้ของสังคม / อาคม สุวรรณกันธา / 2542 /Full Text
Subject
ข่าว
หนังสือพิมพ์
การสื่อข่าวและการเขียนข่าว
264 การเรียนแบบโครงการในวิชาการประมาณราคางานก่อสร้างระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ / วิเชียร ปัญญาจักร / 2542 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ -- หลักสูตร
การก่อสร้าง -- การประมาณราคา
นักศึกษา -- เชียงใหม่
265 การเรียนแบบรอบรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อซ่อมเสริม / สุภาพร ทองไพฑูรย์ / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนวชิรวิทย์
วิทยาศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- เชียงใหม่
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
266 การเรียนรู้พฤติกรรมทางสังคมของวัยรุ่นในเขตเมือง / เบญจา รักพงษ์ / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
วัยรุ่น -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
267 การเรียนรู้และความตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อมของประชาชน : กรณีศึกษาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจังหวัดเชียงใหม่ / อินทอง สังขา / 2542 /Full Text
Subject
มลพิษ -- เชียงใหม่
สิ่งแวดล้อม
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน -- เชียงใหม่
268 การวางแผนการศึกษาของโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ / สายพิน สุภาแสน / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา
การวางแผนการศึกษา -- ฝาง (เชียงใหม่)
269 การวางแผนปฏิบัติการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำปาง / มณีวรรณ สุทธิกาปลูก / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำปาง
การวางแผนการศึกษา -- ลำปาง
โรงเรียนประถมศึกษา -- ลำปาง
270 การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของแบริ่งแบบลูกกลิ้งในปั๊มไฮดรอลิคแบบเฟือง / ประศาสน์ สุบรรพวงศ์ / 2542 /Full Text
Subject
แบริ่ง
การสั่นสะเทือน
เครื่องสูบน้ำ
271 การวิเคราะห์ข้อความแสดงความหมายบวก ลบ คูณ หาร ในโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 / ไพสิน มหาวรรณ์ / 2542 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
คณิตศาสตร์ -- แบบฝึกหัด
272 การวิเคราะห์ความต้องการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดการศึกษาสงเคราะห์ในภาคเหนือ / พิชญ์สินี ชมภูคำ / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนสังกัดการศึกษาสงเคราะห์ในภาคเหนือ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- การศึกษาต่อ
การศึกษาขั้นมัธยม -- ไทย (ภาคเหนือ)
273 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสังคมและลักษณะความเป็นผู้นำ โดยวิธีการทางสังคมมิติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยนาท / ประไพ เดชมา / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยนาท
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ชัยนาท
โรงเรียน -- ชัยนาท
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
274 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยใช้แพลงก์ตอนพืชและโคลิฟอร์มแบคทีเรียเป็นดัชนีบ่งชี้ในอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่ / ปราณี ภูอาลัย / 2542 /Full Text
Subject
คุณภาพน้ำ -- การวิเคราะห์
คุณภาพน้ำ -- เชียงใหม่
แพลงค์ตอนพืช -- เชียงใหม่
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า (เชียงใหม่)
275 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยใช้แพลงก์ตอนพืชและโคลิฟอร์มแบคทีเรียเป็นดัชนีบ่งชี้ในอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เย็น จังหวัดเชียงใหม่ / ยุพาพรรณ วรรณสาย / 2542 /Full Text
Subject
คุณภาพน้ำ -- การวิเคราะห์
คุณภาพน้ำ -- เชียงใหม่
แพลงค์ตอนพืช -- เชียงใหม่
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เย็น (เชียงใหม่)
276 การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในจังหวัดนครราชสีมา / วาสนา ภานุรักษ์ / 2542 /Full Text
Subject
โรงงาน -- นครราชสีมา
277 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้และต้นทุน-ประสิทธิผลการใช้ยาไอโซไนอะซิดเพื่อป้องกันวัณโรคในผู้ติดเชื้อเอชไอวี ศูนย์วัณโรคเขต 10 เชียงใหม่ / รัชนีกร คำหล้า / 2542 /Full Text
Subject
วัณโรค -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
วัณโรค -- การรักษาด้วยยา
การใช้ยา -- ต้นทุนและประสิทธิผล
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- เชียงใหม่
278 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนของฟาร์มเลี้ยงสุกรขุนขนาดเล็กในจังหวัดลำพูน / นิจวุฒิ ไชยประสิทธิ์ / 2542 /Full Text
Subject
สุกร -- การตลาด -- ลำพูน
สุกร -- การเลี้ยง -- ลำพูน
ต้นทุนและประสิทธิผล
279 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนในธุรกิจคลังเก็บเอกสารในจังหวัดเชียงใหม่ / พัชรีย์ กษิรวัฒน์ / 2542 /Full Text
Subject
การจัดเก็บเอกสาร
ธุรกิจ
เอกสาร
280 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจล้าง-อัด-ขยายภาพ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / ประเสริฐ สัตยาอภิธาน / 2542 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
การถ่ายภาพ -- ต้นทุนการผลิต
การถ่ายภาพ -- ต้นทุนและประสิทธิผล


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45