ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 895 รายการ จากคำว่า 2542

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
241 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาเด็กประถมศึกษา โรงเรียนบ้านประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน / ศักดิ์ชัย ชัยวิรัตน์ / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านประตูป่า
ผู้ปกครองกับเด็ก -- ลำพูน
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
242 การมีส่วนร่วมของพยาบาลในการพัฒนาบริการสาธารณสุขในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์ / เสาวลักษณ์ สุกใส / 2542 /Full Text
Subject
บริการทางการแพทย์ -- อุตรดิตถ์
พยาบาล -- อุตรดิตถ์
โรงพยาบาลชุมชน -- อุตรดิตถ์
Dissertations, academic -- nursing
243 การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ / อนุดิษฐ์ สมฤทธิ์ / 2542 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ป่าไม้
ป่าไม้และการป่าไม้ -- ฮอด (เชียงใหม่)
สงฆ์ -- ฮอด (เชียงใหม่)
244 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการดำเนินงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน : กรณีศึกษา อำเภอเมือง อุดรธานี / ชาตรี สองศรี / 2542 /Full Text
Subject
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม -- อุดรธานี
อาสาสมัครสาธารณสุข -- อุดรธานี
245 การมีส่วนร่วมในการจัดการโรงเรียนของคณะกรรมการโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ / เอกราช ฉัตรใจคำ / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพร้าว
ผู้บริหารโรงเรียน -- พร้าว (เชียงใหม่)
โรงเรียนประถมศึกษา -- พร้าว (เชียงใหม่)
246 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านโปง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / ระวี อินจินดา / 2542 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ -- สันทราย (เชียงใหม่)
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
247 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชุมชนของชาวบ้านในโครงการชุมชนรักป่า ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ / วิรัช จันทรโรทัย / 2542 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
โครงการชุมชนรักป่า
248 การมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครูและอาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย / อิทธิ โลหะชาละ / 2542 /Full Text
Subject
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย -- อาจารย์
ครู -- เชียงราย
249 การเมืองในกระบวนการจัดทำงบประมาณในองค์การบริหารส่วนตำบล / อดุลย์ คันทะเรศร์ / 2542 /Full Text
Subject
งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบล
250 การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำนาขี้เหล็ก ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เอนก รัตนกมลการนต์ / เอนก รัตนกมลกานต์ / 2542 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง -- เมล็ดพันธุ์
ถั่วเหลือง -- เทคโนโลยีที่เหมาะสม
เกษตรกร -- แม่แตง (เชียงใหม่)
251 การแยกและการคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียภายในพืชสมุนไพรบางชนิดที่สามารถผลิตแอล-แอสพาราจิเนส / ยุพเรศ พวงมะลิ / 2542 /Full Text
Subject
สมุนไพร
แบคทีเรีย
แอล-แอสพาราจิเนส
252 การแยกและการคัดเลือกเชื้อราในต้นพืชตระกูลไผ่พื้นเมืองบางชนิดของไทยที่สามารถผลิตเอนไซม์ย่อยโพลีแซคคาไรด์ / สุธีรา ทองกันทา / 2542 /Full Text
Subject
เชื้อรา -- การจำแนก
ไผ่
โพลีแซคคาไรด์
เอนไซม์
253 การรวบรวมพันธุ์และการศึกษาลักษณะของบีโกเนียพื้นเมือง ที่พบในเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน / ศรีสกุล ทำดี / 2542 /Full Text
Subject
บีโกเนีย -- พันธุ์
สันฐานวิทยา
โครโมโซม
254 การรับรู้การนำโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลไปใช้ ของบุคลากรพยาบาลหน่วยผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ / ศิริลักษณ์ สักกะวงศ์ / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ -- การบริหาร
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ -- การรับรองคุณภาพ
Dissertations, academic -- nursing
การควบคุมคุณภาพ -- เชียงราย
พยาบาล -- เชียงราย
255 การรับรู้การปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัวและการปรับตัวของผู้ป่วยจิตเภท / ภุมมาภิชาติ แสงเขียว / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
Dissertations, academic -- nursing
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
การปรับตัว -- เชียงใหม่
256 การรับรู้ความสามารถของตนเองของผู้ติดเชื้อ เอชไอวีในการใช้ยาป้องกันวัณโรค / ดุสิต สวัสดี / 2542 /Full Text
Subject
วัณโรค -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
วัณโรค -- การรักษาด้วยยา
การใช้ยา
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- เชียงใหม่
257 การรับรู้ความสามารถของตนเองและพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักของนักศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / ขวัญจิต อินเหยี่ยว / 2542 /Full Text
Subject
นักศึกษา -- เชียงใหม่ -- น้ำหนักและขนาด
นักศึกษา -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
การลดความอ้วน -- วิจัย
258 การรับรู้บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ / อุ่นใจ ถมอินทร์ / 2542 /Full Text
Subject
ไข้เลือดออก -- การป้องกันและควบคุม
ไข้เลือดออก -- พิชัย (อุตรดิตถ์)
องค์การบริหารส่วนตำบล
259 การรับรู้และการปฏิบัติในการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำของเกษตรกรในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / สุชาติ มนตรีกุศล / 2542 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ดิน -- แม่ริม (เชียงใหม่)
การอนุรักษ์น้ำ -- แม่ริม (เชียงใหม่)
หญ้าแฝก -- ดิน
ที่ดินเพื่อการเกษตร -- แม่ริม (เชียงใหม่)
260 การรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อมในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานกะโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 1-13 อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง / อาคม เครือใหม่ / 2542 /Full Text
Subject
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
อนามัยสิ่งแวดล้อม -- ลำปาง อำเภอแม่เมาะ
มลพิษทางอากาศ -- การป้องกันและควบคุม
โรงไฟฟ้า -- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45