ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 895 รายการ จากคำว่า 2542

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
221 การพัฒนาแผนการสอนกลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ตามความต้องการของชุมชนในอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ / ทัศนีย์ ทองอยู่ / 2542 /Full Text
Subject
กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ -- แผนการสอน
นักเรียนประถมศึกษา -- ดอยเต่า (เชียงใหม่)
222 การพัฒนาพ่อแม่พันธุ์ของผักกาดขาวปลีลูกผสมชั่วที่หนึ่ง / เอกพจน์ พยัคฆภาพ / 2542 /Full Text
Subject
ผักกาดขาวปลี -- การปรับปรุงพันธุ์
223 การพัฒนาภาวะผู้นำด้านวิชาชีพการพยาบาลของรองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ทวีลาภ / นิภา มีเครือรอด / 2542 /Full Text
Subject
วิเชียร ทวีลาภ
พยาบาล
ภาวะผู้นำ
Dissertations, Academic -- Nursing
Nursing
Leadership
224 การพัฒนาระบบควบคุมแบบอะแดพทีฟฟัซซีลอจิกสำหรับควบคุมอุณหภูมิในเตาเผาเซรามิคแบบไฟฟ้า / หิ้น ชนสุต / 2542 /Full Text
Subject
การควบคุมอัตโนมัติ
ฟัสซีลอจิก
อุณหภูมิ -- การควบคุม
225 การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญโดยใช้กฎฟัซซี่เพื่อวินิจฉัยโรคทางคลินิก / วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์ / 2542 /Full Text
Subject
ระบบผู้เชี่ยวชาญ (คอมพิวเตอร์)
ฟัสซีเซต
การวินิจฉัยโรค
226 การพัฒนาหน่วยการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรื่อง พิษณุโลกท้องถิ่นของเรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / นริศรา แสงรัตน์ / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัดเนินมะคึก
กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- หลักสูตร
กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต -- แผนการสอน
นักเรียนประถมศึกษา -- พิษณุโลก
227 การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมครูนาฎศิลป์ในระดับประถมศึกษา / แสวง สมวงศ์ / 2542 /Full Text
Subject
การศึกษา -- หลักสูตร
ครูนาฏศิลป์ -- การฝึกอบรม
นาฏศิลป์ -- หลักสูตร
นาฏศิลป์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
228 การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเรื่อง การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมระดับปฐมวัยสำหรับผู้ดูแลเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็ก / พันนรา ปัญญา / 2542 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นก่อนประถม -- เชียงใหม่ -- หลักสูตร
การศึกษาขั้นอนุบาล -- เชียงใหม่ -- หลักสูตร
229 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาช่างทำผลิตภัณฑ์ด้วยกระดาษใช้แล้ว สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญากลุ่มฝึกได้ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ / วันทนีย์ เรียงไรสวัสดิ์ / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนกาวิละอนุกูล
การศึกษาพิเศษ -- เชียงใหม่ -- หลักสูตร
ปัญญาอ่อน -- เชียงใหม่
230 การพัฒนาอินเวอร์เตอร์ต่อกับกริดระบบไฟฟ้าสำหรับระบบโฟโตโวลตาอิค / สุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์ / 2542 /Full Text
Subject
อินเวอร์เตอร์
ไฟฟ้า
ระบบโฟโตโวลตาอิก
231 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายเกลียวทอง (Spirulina platensis) ในระดับอุตสาหกรรมขนาดย่อมด้วยน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตกระดาษสา / สมเกียรติ สุวรรณคีรี / 2542 /Full Text
Subject
สาหร่ายเกลียวทอง
น้ำเสีย
การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์
โรงงานกระดาษสา
232 การแพร่กระจายทางพื้นที่และปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการปลูกข้าวโพดฝักอ่อนของเกษตรกร ในจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดพิจิตร / สุขจิต ทองเหมือน / 2542 /Full Text
Subject
ข้าวโพดฝักอ่อน -- กำแพงเพชร
ข้าวโพดฝักอ่อน -- พิจิตร
233 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการโรงเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ / เฉลิม นิลแก้ว / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอฝาง
ผู้บริหารโรงเรียน -- ฝาง (เชียงใหม่)
โรงเรียนประถมศึกษา -- ฝาง (เชียงใหม่)
234 การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ / มงคล อินทสิทธิ์ / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพร้าว
โรงเรียนประถมศึกษา -- พร้าว (เชียงใหม่)
ครู -- พร้าว (เชียงใหม่) -- พฤติกรรม
235 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการอ่างเก็บน้ำแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง / เพียงเดือน ขำสีเมฆ / 2542 /Full Text
Subject
อ่างเก็บน้ำ -- แม่เมาะ (ลำปาง)
อ่างเก็บน้ำ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
236 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป้องกันและควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ : กรณีศึกษา ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา / สมเกียรติ กาติ๊บ / 2542 /Full Text
Subject
ไฟป่า -- การป้องกันและควบคุม
ไฟป่า -- การมีส่วนร่วมของประชาชน -- เชียงคำ (พะเยา)
237 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชนบ้านทรายทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน / สรรเสริญ ทองสมนึก / 2542 /Full Text
Subject
การจัดการป่าไม้ -- ลำพูน
การจัดการป่าไม้ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
238 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บ้านสันช้างมูบ ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ / เจริญศรี แซ่ตั้ง / 2542 /Full Text
Subject
โรคกลัวน้ำ -- การป้องกันและควบคุม -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
โรคกลัวน้ำ -- การป้องกันและควบคุม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
Dissertations, academic -- Public health
239 การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ กรณีศึกษา ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ / วีรวรรณ สีเขียว / 2542 /Full Text
Subject
โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ
การปลูกป่า -- การมีส่วนร่วมของประชาชน -- แพร่
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- แพร่
240 การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการปฏิรูปโรงเรียนและสถานศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ / เจียมพดล ไชยยาลักษณ์ / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสะเมิง
การปฏิรูปการศึกษา -- สะเมิง (เชียงใหม่) -- การมีส่วนร่วมของประชาชน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45