ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 895 รายการ จากคำว่า 2542

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
201 การเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน โดยอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย / บังอร เจริญผล / 2542 /Full Text
Subject
Hypertension
Public health volunteer
ความดันเลือดสูง
อาสาสมัครสาธารณสุข -- เชียงคาน (เลย)
การเฝ้าระวังโรค
202 การพัฒนากลุ่มสร้างคุณภาพงาน ฝ่ายผู้ป่วยในโรงพยาบาลดารารัศมี / อมรรัตน์ งามสวย / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลดารารัศมี
Dissertations, academic -- nursing
การพยาบาล -- การบริหาร
กลุ่มสร้างคุณภาพงาน -- แม่ริม (เชียงใหม่)
203 การพัฒนาการเรียนการสอนในหัวข้อเรื่อง หลักการถ่ายภาพ ด้วยระบบสื่อชั้นสูง สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาโทเทคโนโลยีทางการศึกษา / พลกฤษณ์ วชิระจารุอังกูร / 2542 /Full Text
Subject
การถ่ายภาพ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
การถ่ายภาพ -- การสอนด้วยอุปกรณ์
การถ่ายภาพ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
204 การพัฒนากิจกรรมการเขียนบันทึกโต้ตอบเพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนและแรงจูงใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / สังขยา บุญมา / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
205 การพัฒนากิจกรรมการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ ในระดับมัธยมศึกษา / กัลยา ไตรศรีศิลป์ / 2542 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
206 การพัฒนากิจกรรมที่เน้นกลวิธีทางสังคมเพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ / นฤมล ทองเจียม / 2542 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
การศึกษาขั้นมัธยม -- เชียงใหม่
207 การพัฒนาความพร้อมด้านทักษะทางภาษาของนักเรียนชาวเขาชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้วิธีมุ่งประสบการณ์ / เกษธิดา บุญธรรม / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านแกงหอม
การศึกษาขั้นอนุบาล -- ปาย (แม่ฮ่องสอน)
ภาษา -- การศึกษาและการสอน (อนุบาล)
ชาวเขา -- ปาย (แม่ฮ่องสอน)
208 การพัฒนาเครื่องมือสำหรับจำลองตัวควบคุมแบบนิวโรฟัชชี่ / อมรศักดิ์ เอมะปาน / 2542 /Full Text
Subject
การควบคุมอัตโนมัติ
พัซซีเซต
209 การพัฒนาชุดการสอนนาฏศิลป์เบื้องต้นสำหรับครูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา / กัลยา ต๊ะมะครุธ / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวังชิ้น
นาฏศิลป์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- แพร่. อำเภอวังชิ้น
โรงเรียนประถมศึกษา -- แพร่. อำเภอวังชิ้น
210 การพัฒนาธรรมนูญโรงเรียนของโรงเรียนเอกชนในเขตการศึกษา 8 / อัจฉรา ทิพย์ดารารัตน์ / 2542 /Full Text
Subject
การศึกษา -- การบริหาร
โรงเรียนเอกชน -- ไทย (ภาคเหนือ) -- การบริหาร
ประกันคุณภาพการศึกษา
211 การพัฒนาบทเรียนแบบโปรแกรมคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่ำในโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ / ศศิธร สายตำ / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
212 การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้เนื้อหาท้องถิ่นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง / พิทยา คำตาเทพ / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ห้างฉัตร (ลำปาง)
213 การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยพายัพ / เทวมิตร รุ่งเรืองวงศ์ / 2542 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยพายัพ -- การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานบุคคล -- เชียงใหม่
อาจารย์มหาวิทยาลัย -- เชียงใหม่
214 การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ / สายวสันต์ จันทร์ตา / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสันป่าตอง
ผู้บริหารโรงเรียน -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา -- การบริหาร
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
215 การพัฒนาเปลือกระบบผู้เชี่ยวชาญแบบฟัซซี่ / นพดล เศรษฐ์ชัยยันต์ / 2542 /Full Text
Subject
ระบบผู้เชี่ยวชาญ (คอมพิวเตอร์)
ฟัสซีลอจิก
ฟัสซีเซต
216 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดเบิร์ดมาร์คเจ็ด ขณะใช้กับผู้ป่วย / วราวรรณ์ ก้อยชูสกุล / 2542 /Full Text
Subject
การพยาบาล -- การสอนด้วยอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
เครื่องช่วยหายใจ
Dissertations, academic -- nursing
217 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ เพื่อการบริหารระบบข้อมูลของกองทุนสวัสดิการพนักงานฝ่ายตลาดของโครงการหลวง / อัจฉรา มณีท่าโพธิ์ / 2542 /Full Text
Subject
กองทุนสวัสดิการพนักงานฝ่ายตลาดของโครงการหลวง -- ฐานข้อมูล
การจัดเก็บเอกสาร
การจัดการฐานข้อมูล
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
218 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารสินค้าคงคลังของโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ / รุ่งโรจน์ พงศ์ศรีวัฒน์ / 2542 /Full Text
Subject
การควบคุมสินค้าคงคลัง
การบริหารงานผลิต
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โครงการหลวง
219 การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมการพูดต่อที่ชุมชนโดยอาศัยแนวคิดทางจิตวิทยา / กรกฎ ทิพย์รัตน์ / 2542 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
การพูดในชุมนุมชน
การพูด -- จิตวิทยา
220 การพัฒนาโปรแกรมและระบบแผงไฟอักษรวิ่ง / แสงทอง สิงกาวงไชย์ / 2542 /Full Text
Subject
วงจรไฟฟ้า -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระบบแผงไฟอักษรวิ่ง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45