ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 895 รายการ จากคำว่า 2542

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
181 การปรับตัวของสตรีวัยหมดประจำเดือนอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ / นิภาพร อยู่เจริญกิจ / 2542 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
วัยหมดระดู -- พิสัย (อุตรดิตถ์)
สตรี -- สุขภาพและอนามัย
การปรับตัว
182 การปรับตัวและความสามารถของญาติในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ในโรงพยาบาลนครพิงค์ / อรศิลป์ ชื่นกุล / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลนครพิงค์
หลอดเลือดสมอง -- โรค -- ผู้ป่วย -- การดูแล
หลอดเลือดสมอง -- โรค -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
183 การปรับตัวหลังเกษียณของบุคลากรสายอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / ประภาศรี มานิตย์ / 2542 /Full Text
Subject
อาจารย์มหาวิทยาลัย -- เชียงใหม่ -- การเกษียณอายุ
ข้าราชการ -- การเกษียณอายุ
Dissertations, Academic -- Nursing
184 การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่ใช้งานแล้ว / ณัฐติกานต์ ขำทิพย์ / 2542 /Full Text
Subject
น้ำมันหล่อลื่น
เครื่องยนต์
185 การปรับปรุงงานปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ / ชูศักดิ์ ทองนาค / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว
วินัยในโรงเรียน -- การบริหาร
นักเรียน -- ไชยปราการ (เชียงใหม่) -- วินัย
186 การปรับปรุงพันธุ์ผักกาดเขียวปลีโดยใช้เกสรตัวผู้เป็นหมัน จากไซโทพลาสซึม / นรินทร์ เสนาป่า / 2542 /Full Text
Subject
ผักกาดเขียวปลี -- การปรับปรุงพันธุ์
187 การปรับปรุงพันธุ์พริกเผ็ดโดยใช้สายพันธุ์เกสรตัวผู้เป็นหมัน / นงลักษณ์ ไมล์หรือ / 2542 /Full Text
Subject
พริก -- การปรับปรุงพันธุ์
188 การปรับเปลี่ยนขององค์กรชุมชนอันเป็นผลมาจากการแทรกแซงจากภายนอก / ยุพิน บัวคอม / 2542 /Full Text
Subject
องค์กรชุมชน -- แม่แตง (เชียงใหม่)
การพัฒนาชุมชน -- แม่แตง (เชียงใหม่)
บ้านก๊างหงส์ (เชียงใหม่)
189 การป้องกันการติดยาเสพติดในโรงเรียนไทยวิจิตรศิลป จังหวัดเชียงใหม่ / ทศพร ภูมิคำ / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์
ยาเสพติดกับเยาวชน -- เชียงใหม่
190 การป้องกันยาเสพติดในชุมชน ตำบลนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร / อุมาพร น้าคณาคุปต์ / 2542 /Full Text
Subject
ยาเสพติด -- การควบคุม -- กำแพงเพชร
191 การเปรียบเทียบความรู้และการปฏิบัติในการประหยัดไฟฟ้าระหว่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ และไม่อยู่ในโครงการห้องเรียนสีเขียว / ดาวเรือง เหมวรางค์กูล / 2542 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า -- ลำปาง
พลังงานไฟฟ้า -- ลำปาง
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำปาง
192 การเปรียบเทียบอัตมโนทัศน์ของนักเรียนชายกับนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย / เสาวนีย์ บุญสูง / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ทัศนคติ -- เชียงราย
ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง
193 การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารคล้ายไซโตไคนินในช่วงก่อนการออกดอกและก่อนการแตกใบอ่อนในยอดมะปรางพันธุ์ทูลเกล้า / ภาวินี จันทร์วิจิตร / 2542 /Full Text
Subject
มะปราง -- พันธุ์ทูลเกล้า
ไซโตไคนิน
194 การเปลี่ยนแปลงระบบความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีผลกระทบต่อระบบการผลิตด้านการเกษตรในชุมชนชนบท / เฉลิม พยาราษฎร์ / 2542 /Full Text
Subject
เกษตรกรรม -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เกษตรกรรม -- แง่สังคม -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
195 การเปลี่ยนแปลงสภาพการผลิตข้าวไร่ของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงบ้านแม่ลานคำ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ / สิริสิน สายเกิด / 2542 /Full Text
Subject
ข้าวไร่ -- สะเมิง (เชียงใหม่) -- การผลิต
กะเหรี่ยง -- สะเมิง (เชียงใหม่)
บ้านแม่ลานคำ (เชียงใหม่)
196 การแปรผันของทรอโพสเฟียริคโอโซนในภาคเหนือของประเทศไทย / กรรณิกา ปุรณะพรรค์ / 2542 /Full Text
Subject
บรรยากาศ
อุตุนิยมวิทยา -- ไทย (ภาคเหนือ)
197 การผลิตไคติเนสโดยเชื้อราในการหมักแบบแห้งบนอาหารแข็งเปลือกกุ้ง / นารีลักษณ์ นาแก้ว / 2542 /Full Text
Subject
ไคติเนส
เชื้อรา
ไคติน
การหมัก
198 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีจากเซลล์ลูกผสมข้ามสปีชีส์ต่อต้านฮอร์โมนอีสตราไดออล เพื่อการตรวจสัดโนโคนม โดยวิธีการวิเคราะห์เอนไซม์ลิค์อิมมูโนซอร์เบนท์ / กนกวรรณ ศรีงาม / 2542 /Full Text
Subject
โคนม -- การสืบพันธุ์
โมโนโคลนอลแอนติบอดีย์
เอนไซม์ลิค์อิมมูโนซอร์เบนท์ -- การวิเคราะห์
199 การผลิตวิดีทัศน์เรื่อง พระอารามหลวงในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / สมภพ จันทนาคม / 2542 /Full Text
Subject
การสอนด้วยอุปกรณ์ -- เชียงใหม่
วีดิทัศน์ -- การผลิต
วัด -- เชียงใหม่ -- การสอนด้วยอุปกรณ์
การศึกษาขั้นประถม -- เชียงใหม่
200 การผลิตสื่อการสอนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานระดับประถมศึกษา / ยุพเรศ หอมยา / 2542 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- เชียงใหม่
การศึกษาขั้นประถม -- เชียงใหม่ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45