ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 819 รายการ จากคำว่า 2541

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
161 การปรับพฤติกรรมของผู้ป่วยเบาหวานที่รับการรักษาไม่ต่อเนื่องจากการนำเสนอด้วยสไลด์-เทป 2 รูปแบบ / รมณีย์ วิสุทธิพันธุ์ / 2541 /Full Text
Subject
ภาพนิ่ง
เบาหวาน -- ผู้ป่วย
162 การปลูกผลึกเชิงเดี่ยวของสารตัวนำยวดยิ่ง Bi2Sr2CaCu2O+S / ธีระชัย บงการณ์ / 2541 /Full Text
Subject
ตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด
การตกผลึก
ผลึก
163 การปลูกวิสเกอร์ตัวนำยวดยิ่งของ Bi2 Sr2 Ca2 Cu3 O10 / ทศวรรษ สีตะวัน / 2541 /Full Text
Subject
ตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด
164 การป้องกันการกัดกร่อนบนผิวภายนอกท่อของเครื่องอุ่นน้ำป้อนแบบเทอร์โมไซฟอนด้วยการเคลือบอินาเมล / ขวัญชัย ไกรทอง / 2541 /Full Text
Subject
ความร้อน -- การถ่ายเท
ท่อ
การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อน
เครื่องอุ่นน้ำ
เทอร์โมไซฟอน
165 การป้องกันและการแก้ไขปัญหา การติดสารเสพย์ติดในกลุ่มนักเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ณรงค์ สปินะเจริญ / ณรงค์ สุปินะเจริญ / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
คนติดยาเสพติด -- เชียงคำ (พะเยา)
ยาเสพติดกับเยาวชน -- เชียงคำ (พะเยา)
166 การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบวัดฆราวาสธรรมที่มีรูปแบบการถามต่างกัน / ปรีชา นาครัตน์ / 2541 /Full Text
Subject
จริยธรรม -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ฆราวาสธรรม -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- กำแพงเพชร
167 การเปรียบเทียบช่องทางการสื่อสารทางการเมืองระหว่างประชาชนอำเภอเมืองและอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย / ปักษธร สมินทรปัญญา / 2541 /Full Text
Subject
การสื่อสารทางการเมือง -- เชียงราย
สื่อมวลชน -- แง่การเมือง -- เชียงราย
สื่อมวลชนกับการเมือง
168 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางกายภาพและปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแหล่งท่องเที่ยววัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร / บุษบา สิทธิการ / 2541 /Full Text
Subject
วัดกับการท่องเที่ยว
สิ่งแวดล้อม
นิเวศวิทยา -- เชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยสุเทพ (เชียงใหม่)
169 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตด้านการเกษตรของชุมชนกะเหรี่ยง / เฉลิมศักดิ์ ขัตติยะ / 2541 /Full Text
Subject
เกษตรกรรม -- แง่เศรษฐกิจ -- สะเมิง (เชียงใหม่)
เกษตรกรรมทางเลือก -- สะเมิง (เชียงใหม่)
กะเหรี่ยง
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
การผลิตกับการตลาด
170 การผลิตซ้ำอุดมการณ์เกี่ยวกับบทบาทและสถานภาพของหญิงและชาย / เพ็ญศรี จุลกาญจน์ / 2541 /Full Text
Subject
สตรี -- ภาวะสังคม
บุรุษ -- ภาวะสังคม
ความคิด
ค่านิยม
ความเชื่อ
เชียงใหม่ -- ภาวะสังคม
บ้านป่าสา (เชียงใหม่)
171 การผลิตถั่วเหลืองและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรในจังหวัดตาก / สถาพร ศรีพลพรรค / 2541 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง -- การผลิต -- ตาก
ถั่วเหลือง -- การตลาด -- ตาก
ถั่วเหลือง -- ราคา -- ตาก
172 การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษหญ้า เศษใบไม้แห้ง และกากตะกอนน้ำเสียด้วยวิธีกองแบบมีการระบายอากาศ / อานุภาพ แก้วกอง / 2541 /Full Text
Subject
ปุ๋ยหมัก -- เชียงใหม่ -- การผลิต
ปุ๋ย -- เชียงใหม่
173 การผลิตและการจัดจำหน่ายลางสาดในอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ / ปิยะ ศักดี / 2541 /Full Text
Subject
ลางสาด -- การตลาด -- ลับแล (อุตรดิตถ์)
ลางสาด -- ลับแล (อุตรดิตถ์) -- การผลิต
174 การผลิตและการตลาดลำไยในจังหวัดตาก / สายสมร โชคประเสริฐ / 2541 /Full Text
Subject
ลำไย -- ตาก -- การผลิต
ลำไย -- การตลาด -- ตาก
ลำไย -- แง่เศรษฐกิจ -- ตาก
175 การฝึกอบรมครูมัธยมศึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน / ชูศรี ตันพงศ์ / 2541 /Full Text
Subject
ครูมัธยมศึกษา -- การฝึกอบรม -- เชียงใหม่
การศึกษา -- หลักสูตร
การศึกษาขั้นมัธยม -- แผนการสอน -- เชียงใหม่
176 การพ้นสภาพของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย / ชาญชัย พาหมวด / 2541 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
นักเรียน -- เชียงราย -- พฤติกรรม
177 การพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / เฉลิมพงษ์ เกตุแก้ว / 2541 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักทรัพย์
ธนาคารพาณิชย์
178 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวปฏิรูปการศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา / นิทัศน์ จิตรใจ / 2541 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงราย
การปฏิรูปการศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย
179 การพัฒนาการเรียนรู้วิชาบัญชี 2 เรื่องการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดยวิธี เอส ที เอ ดี / ปราณี เจริญกุล / 2541 /Full Text
Subject
การศึกษาทางอาชีพ -- เชียงใหม่
การบัญชี
สินค้า -- การบันทึก
เอส ที เอ ดี
180 การพัฒนากิจกรรมการใช้ภาษาเพื่อการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ในการสอนวิชาการเขียนจดหมายและโต้ตอบจดหมายภาษาอังกฤษธุรกิจ สำหรับผู้เรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 / กรรณิกา คันธรส / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนพาณิชยการเชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน -- เชียงใหม่
การเขียนจดหมาย
กลุ่มสัมพันธ์
กิจกรรมการเรียนการสอน -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41