ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 819 รายการ จากคำว่า 2541

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
141 การประเมินการเรียนการสอนของแผนกประถมศึกษา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ / รสสุคนธ์ วีรวัฒน์ / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
การวัดผลทางการศึกษา -- เชียงใหม่
การศึกษาขั้นประถม -- เชียงใหม่
142 การประเมินความต้องการการฝึกอบรมด้านอาชีพนอกภาคเกษตรของชาวเขาเผ่าอีก้อบ้านดอยช้าง จังหวัดเชียงราย / ปรีชา หมั่นกิจ / 2541 /Full Text
Subject
อีก้อ -- เชียงราย
การฝึกอาชีพ -- เชียงราย -- การประเมิน
บ้านดอยช้าง (เชียงราย)
143 การประเมินความต้องการมีส่วนร่วมและความต้องการพัฒนาการท่องเที่ยวของประชาชน : กรณีบ้านหาดไคร้ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย / อรวรรณ พันธ์เนตร / 2541 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
เชียงของ (เชียงราย) -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
144 การประเมินความพร้อมของชุมชนในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ในตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร / ธีระวัฒน์ ธรรมวุฒิ / 2541 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- พรานกระต่าย (กำแพงเพชร)
ผู้ป่วย -- การดูแล -- พรานกระต่าย (กำแพงเพชร)
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- การดูแล -- พรานกระต่าย (กำแพงเพชร)
145 การประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ / พงศ์พันธุ์ ไชยวัณณ์ / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
การศึกษา -- เชียงใหม่ -- การประเมิน
การพัฒนาการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นักเรียนมัธยมศึกษา
การศึกษาขั้นมัธยม -- เชียงใหม่ -- การประเมิน
146 การประเมินโครงการการกระจายอุตสาหกรรมสู่ชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 จังหวัดพิจิตร / เจริญยศ ดวงอินทร์ / 2541 /Full Text
Subject
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 จังหวัดพิจิตร
โครงการการกระจายอุตสาหกรรมสู่ชนบท
ไทย (ภาคเหนือ) -- อุตสาหกรรม
การส่งเสริมอุตสาหกรรม -- ไทย (ภาคเหนือ)
147 การประเมินโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตที่ดำเนินการร่วมกัน โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับสถาบันราชภัฏเชียงราย / วลัยพร ศรีเชียงราย / 2541 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะศึกษาศาสตร์
สถาบันราชภัฏเชียงราย
การศึกษา -- หลักสูตร
การประเมินหลักสูตร
การประเมินผลทางการศึกษา -- เชียงใหม่
การประเมินผลทางการศึกษา -- เชียงราย
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- เชียงใหม่
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- เชียงราย
148 การประเมินโครงการอบรมของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ จังหวัดเชียงราย / รุ่งอรุณ ตั้งพร้อมพันธ์ / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์เชียงราย
บุคลากรโรงพยาบาล -- เชียงราย
149 การประเมินโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย / พาณี จินดาวงศ์ / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
โครงการอาหารกลางวัน -- การประเมิน
150 การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานกับรายวิชาการจัดการในบ้าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / อรุณี เมืองศรี / 2541 /Full Text
Subject
การวัดผลทางการศึกษา
การประเมินผลทางการศึกษา -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
151 การประเมินผลการจัดบริการสนเทศในโรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ / สมบูรณ์ จองคำ / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนจอมทอง
การแนะแนวการศึกษา -- เชียงใหม่
บริการสารสนเทศ -- เชียงใหม่ -- การประเมิน
นักเรียนมัธยมศึกษา
152 การประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย / ประทวน จันระวัง / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย
นโยบายการศึกษา -- เชียงราย
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาขั้นมัธยม -- เชียงราย -- การบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย -- การบริหาร
153 การประเมินผลความรู้และการปฏิบัติการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัยของเกษตรกรชาวไร่อ้อยในจังหวัดลำปาง / มนัสพร เดชะวงศ์ / 2541 /Full Text
Subject
อ้อย -- โรคและศัตรูพืช -- ลำปาง
ศัตรูพืช -- การควบคุม -- ลำปาง
เกษตรกร -- ลำปาง
154 การประเมินผลโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ / นคร มูลนำ / 2541 /Full Text
Subject
ปากมดลูก -- มะเร็ง
สถานีอนามัย -- ดอยเต่า (เชียงใหม่)
สตรี -- ดอยเต่า (เชียงใหม่)
Dissertations, Academic -- Nursing
Evauation studies
Cervix neoplasms
155 การประเมินผลโครงการพัฒนาการผลิตและการตลาดถั่วเหลืองฤดูแล้ง ปี 25392540 จังหวัดน่าน / สุทธิรัตน์ ขัตจินะ / 2541 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง -- น่าน -- การผลิต
ถั่วเหลือง -- การตลาด -- น่าน
156 การประเมินผลโครงการเร่งรัดการผลิตและปรับปรุงคุณภาพข้าวขาวดอกมะลิปี 2540 ในจังหวัดอุตรดิตถ์ / ประไพศรี บุรีคำ / 2541 /Full Text
Subject
ข้าว -- การผลิต
ข้าว -- การตลาด -- อุตรดิตถ์
โครงการเร่งรัดการผลิตและปรับปรุงคุณภาพข้าวขาวหอมมะลิ
157 การประเมินผลโครงการหมู่บ้านพัฒนาที่ดิน บ้านแม่เลิม ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / สุรินทร์ บุญชู / 2541 /Full Text
Subject
การพัฒนาที่ดิน -- แม่แตง (เชียงใหม่)
โครงการหมู่บ้านพัฒนาที่ดิน
บ้านแม่เลิม (เชียงใหม่)
158 การประยุกต์ใช้เศษอิฐดินเผาและถ่านเป็นแผงระเหยน้ำในโรงเรือนปรับอากาศสำหรับโคนม / วิไลพร จันทร์ไชย / 2541 /Full Text
Subject
โคนม
โรงนา
159 การปรับปรุงเครื่องอบแห้งลำไยแบบไม่แกะเปลือก / วีระ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล / 2541 /Full Text
Subject
ลำไย -- การอบแห้ง
เครื่องอบแห้งลำไย -- เชียงใหม่
160 การปรับปรุงพันธุ์ผักกาดหัวลูกผสมชั่วที่หนึ่ง / มณทิรา ภูติวรนาถ / 2541 /Full Text
Subject
ผักกาดหัว -- การปรับปรุงพันธุ์
ละอองเกสร


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41