ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 819 รายการ จากคำว่า 2541

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
121 การปฏิบัติของบุคลากรพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการสวนคาสายสวนปัสสาวะ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ชฎานันท์ ประเสริฐปั้น / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ผู้ป่วย -- การดูแล -- เชียงใหม่
บุคลากรทางการแพทย์ -- เชียงใหม่
ทางเดินปัสสาวะ -- การติดเชื้อ
Dissertations, academic -- Nursing
Nurses
Patients
Catheterization
122 การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในจังหวัดเชียงราย / เยาวเรศ สังฆอนันต์ / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย -- การบัญชี
งบการเงิน -- เชียงราย
งบประมาณการศึกษา -- เชียงราย
การบัญชี -- เชียงราย
123 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมอำเภอ ในจังหวัดเชียงราย / สุชาติ ศศิภัทรกุล / 2541 /Full Text
Subject
คณะกรรมการการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรม
การศึกษา -- เชียงราย -- การบริหาร
124 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดในเขตการศึกษา 2 / ลิปิการ์ พุ่มเล่ง / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด
โรงเรียนประถมศึกษา -- ไทย (ภาคใต้) -- การบริหาร
125 การปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษาในสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ จังหวัดเชียงราย / ประไพพร อุทธิยา / 2541 /Full Text
Subject
ศึกษาธิการอำเภอ
นักวิชาการ -- เชียงราย
ข้าราชการพลเรือน -- เชียงราย
126 การปฏิบัติงานของผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมอนามัยในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองเชียงราย / ประพิศ ถีระแก้ว / 2541 /Full Text
Subject
อนามัยโรงเรียน -- เชียงราย
ผู้นำนักศึกษา -- เชียงราย
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงราย
โรงเรียนเทศบาล -- เชียงราย
สาธารณสุข -- เชียงราย
สุขวิทยา
127 การปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนตามสภาพที่เป็นจริงและความคาดหวังของครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ / สุเทพ อินตาวงศ์ / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหางดง
ผู้บริหารโรงเรียน -- หางดง (เชียงใหม่)
โรงเรียนประถมศึกษา -- หางดง (เชียงใหม่)
128 การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองเชียงราย / อัมพวัน ศรีวรรณยศ / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนเทศบาล -- การบริหาร
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงราย
การศึกษา -- เชียงราย -- การบริหาร
โรงเรียนชุมชน -- เชียงราย
ชุมชนกับโรงเรียน -- เชียงราย
129 การปฏิบัติงานของสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย / สถิต ฉัตรทอง / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย
การศึกษา -- เชียงราย -- การบริหาร
ผู้บริหารโรงเรียน -- ทัศนคติ -- เชียงราย
130 การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ในคณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติการพัฒนาชนบท จังหวัดเชียงราย / สมจิต สมอ / 2541 /Full Text
Subject
กระทรวงศึกษาธิการ
การพัฒนาชนบท -- เชียงราย
ครู -- เชียงราย
131 การปฏิบัติงานหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านของกรมพัฒนาที่ดินในการอนุรักษ์ดินและน้ำ จังหวัดน่าน / ธนู สรเสนีย์ / 2541 /Full Text
Subject
กรมพัฒนาที่ดิน
การอนุรักษ์ดิน -- น่าน
การอนุรักษ์น้ำ -- น่าน
หมู่บ้าน -- น่าน
132 การปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความปลอดภัยสมัยใหม่ ด้านสิ่งแวดล้อมการทำงานของผู้ปฏิบัติงานเหมืองแม่เมาะ / อรวรรณ ดำรงค์ศิริ / 2541 /Full Text
Subject
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม -- ลำปาง -- การบริหาร
เหมืองแม่เมาะ
133 การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานต่อผู้ต้องหา : กรณีศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / โชติ ช่วยชู / 2541 /Full Text
Subject
สิทธิมนุษยชน -- เชียงใหม่
นักโทษ -- เชียงใหม่
สิทธิผู้ต้องหา
ตำรวจ -- พฤติกรรม
ตำรวจ -- เชียงใหม่
134 การประมวลค่าเบต้าในแบบจำลองการกำหนดราคาสินทรัพย์ประเภททุน / หทัยรัตน์ บุญโญ / 2541 /Full Text
Subject
หลักทรัพย์ -- ราคา
135 การประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทย จากฤตภาคในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ในจังหวัดลำปาง / อัญชลี สารจันทร์ / 2541 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อม
การวิเคราะห์หนังสือ
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา -- ลำปาง
กฤตภาค
136 การประเมินการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร / มีชัย พลทองมาก / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนหนองทอง
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- ไทรงาม (กำแพงเพชร)
ภาษาอังกฤษ -- การประเมิน
การศึกษาขั้นประถม -- ไทรงาม (กำแพงเพชร)
137 การประเมินการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง / ผ่องศรี นิภาเกษม / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเกาะคา
สิ่งแวดล้อมศึกษา -- เกาะคา (ลำปาง)
สิ่งแวดล้อมศึกษา -- หลักสูตร
โรงเรียนประถมศึกษา -- เกาะคา (ลำปาง)
138 การประเมินการใช้เทคโนโลยีในการผลิตกระเทียมและหอมแดง / ศิริพร ศิริปัญญวัฒน์ / 2541 /Full Text
Subject
กระเทียม -- การผลิต
หอมแดง -- การผลิต
139 การประเมินการใช้หลักสูตรกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ / ภุญชัย อัคนิถิน / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- หลักสูตร
กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต -- แผนการสอน
ครูประถมศึกษา -- เชียงใหม่
140 การประเมินการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ / อลิศรา ศรีสมบูรณ์ / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
การศึกษาขั้นก่อนประถม -- บุรีรัมย์ -- การบริหาร
ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน -- การบริหาร


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41