ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 819 รายการ จากคำว่า 2541

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
101 การนำกระบวนการพยาบาลไปใช้ในหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง / ดวงตา วัฒนะเสน / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง
การพยาบาล
ผู้ป่วย -- การดูแล -- ลำปาง
Dissertations, Academic -- Nursing
Nursing process
102 การนำความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น / สุวิญชา รักหาญ / 2541 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี
การศึกษากับเทคโนโลยี
นักเรียนมัธยมศึกษา
103 การนำโครงการพัฒนาประมงทะเลชายฝั่งพื้นบ้านไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาหมู่บ้านประมงทะเล จังหวัดพัทลุง / เทพกร ณ สงขลา / 2541 /Full Text
Subject
การพัฒนาชนบท
โครงการพัฒนาประมงทะเลชายฝั่งพื้นบ้าน
ประมงทะเล -- พัทลุง
104 การนำแนวคิดเรื่องการตลาดเชิงสังคมไปใช้ในการรณรงค์ป้องกันปัญหา ยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น / พิทยา จินาวัฒน์ / 2541 /Full Text
Subject
การตลาด -- แง่สังคม
ยาเสพติดกับเยาวชน
105 การนิเทศแบบคลินิคร่วมกับการนิเทศแบบพัฒนาการวิชาวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง / สงวน จันทร์สุวรรณ / 2541 /Full Text
Subject
การนิเทศการศึกษา
ครูวิทยาศาสตร์ -- ห้างฉัตร (ลำปาง) -- พฤติกรรม
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา -- ห้างฉัตร (ลำปาง)
106 การบริหารงานบริการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย / ชัยยา ช้างน้อย / 2541 /Full Text
Subject
การศึกษา -- การบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย -- การบริหาร
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงราย
107 การบริหารงานบุคคลโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดเชียงราย / สมบูรณ์ ธรรมลังกา / 2541 /Full Text
Subject
การบริหารงานบุคคล -- เชียงราย
โรงเรียนเอกชน -- เชียงราย -- การบริหารงานบุคคล
108 การบริหารงานลูกเสือในโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอจุน จังหวัดพะเยา / วัชระ ศรีคำตัน / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอจุน
ลูกเสือ -- จุน (พะเยา)
โรงเรียนประถมศึกษา -- จุน (พะเยา)
109 การบริหารงานวัฒนธรรมพื้นบ้านของสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ ในจังหวัดพะเยา / ไสว เชื้อสะอาด / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานศึกษาธิการอำเภอ
นโยบายวัฒนธรรม -- พะเยา
110 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม จังหวัดพะเยา / ณรงค์ สินธุปัน / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- พะเยา -- การบริหาร
111 การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองเชียงราย / อัมพร ฟุ้งเฟื่อง / 2541 /Full Text
Subject
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงราย
โรงเรียนเทศบาล -- การบริหาร
ครูประถมศึกษา
การศึกษา -- การบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงราย -- การบริหาร
112 การบริหารงานอาคารสถานที่ของโรงเรียนดีเด่น สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย / ทิวา สุริยะ / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย
โรงเรียน -- อาคาร -- เชียงราย
อาคาร -- เชียงราย
113 การบริหารด้านสินเชื่อเพื่อลดความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ / ทวิติยา บุศยรัตน์ / 2541 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
114 การบริหารพัสดุของสถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา ในจังหวัดเชียงราย / วัชรี แสนสิงห์ชัย / 2541 /Full Text
Subject
กรมอาชีวศึกษา
พัสดุ -- การบริหาร
คลังพัสดุ
การศึกษาทางอาชีพ -- เชียงราย
115 การบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย / ศราวุธ สุตะวงค์ / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
โรงเรียนประถมศึกษา -- เวียงเชียงรุ้ง (เชียงราย) -- การบริหาร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การศึกษา
116 การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในจังหวัดเชียงราย / พานทอง วังเค็ม / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย -- การบริหาร
นโยบายการศึกษา
การพัฒนาการศึกษา
117 การบริหารและการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กิ่งอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา / บุญลือ ศรีสุวรรณ / 2541 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นมัธยม -- ภูซาง (พะเยา) -- การบริหาร
การศึกษาขั้นมัธยม -- ภูซาง (พะเยา) -- หลักสูตร
โรงเรียนมัธยมศึกษา
การพัฒนาการศึกษา
118 การบูรณาการกิจกรรมการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา / ภู่พงศ์ ภู่อาภรณ์ / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79
การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- จอมทอง (เชียงใหม่)
การศึกษาภาคบังคับ -- จอมทอง (เชียงใหม่)
การวางแผนการศึกษา -- จอมทอง (เชียงใหม่)
การปฏิรูปการศึกษา -- จอมทอง (เชียงใหม่)
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
นโยบายการศึกษา -- จอมทอง (เชียงใหม่)
บ้านหนองอาบช้าง (เชียงใหม่)
119 การแบ่งแยกงานตามเพศในองค์การราชการ / เยาวภา โตสงวน / 2541 /Full Text
Subject
การทำงาน
บุรุษ -- เพชรบูรณ์
สตรี -- เพชรบูรณ์
องค์การราชการ
120 การปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลในหอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / สุวรรณี สุคนธสรรพ์ / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พยาบาลกับผู้ป่วย -- เชียงใหม่
พยาบาล -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
หัวใจ -- โรค
หลอดเลือด -- โรค
Dissertations, academic -- nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41