ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 819 รายการ จากคำว่า 2541

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
81 การดำเนินงานของคณะกรรมการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ / สวัสดิ์ วงศ์วัจนสุนทร / 2541 /Full Text
Subject
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงใหม่
การปฏิรูปการศึกษา -- เชียงใหม่
การศึกษาขั้นมัธยม -- เชียงใหม่
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- การบริหาร
นวัตกรรมทางการศึกษา -- เชียงใหม่
82 การดำเนินงานป้องกันยาเสพติดของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย / นงคราญ ณรงค์ศักดิ์ / 2541 /Full Text
Subject
ยาเสพติด -- การควบคุม -- เชียงราย
ยาเสพติดกับเยาวชน -- เชียงราย
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงราย
83 การดำเนินงานสุขศึกษาในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป เขตสาธารณสุข 8 / อนุกูล มะโนทน / 2541 /Full Text
Subject
สุขศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ)
โรงพยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ)
84 การดูดซับสารประกอบเชิงซ้อนบางตัวของโลหะทรานสิชัน กับไตรเอธิลีนไดอะมีนบนถ่านกัมมันต์ / ปรีชา ปัญญา / 2541 /Full Text
Subject
สารประกอบเชิงซ้อน
สารประกอบอินทรีย์โลหะ
สารประกอบอินทรีย์
คาร์บอนกัมมันต์ -- การทดลอง
85 การดูรายการโทรทัศน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ / อารยา เครื่องคำ / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
การสอนด้วยอุปกรณ์
นักเรียนมัธยมศึกษา
โทรทัศน์
การศึกษาขั้นมัธยม -- เชียงใหม่
86 การดูแลตนเองในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยโรคเอดส์ / อภิรดี เขมะวนิช / 2541 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
โรคเอดส์ -- การแพร่ระบาด -- เชียงใหม่
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- เชียงใหม่
87 การตรวจวิเคราะห์ไอโซโครไมโซมเอ็กซ์ โดยวิธีเซลล์พันธุศาสตร์ และอณูเซลล์พันธุศาสตร์ ในผู้ป่วยที่มีกลุ่มอาการเทอร์เนอร์ / วัชรี เที่ยงอยู่ / 2541 /Full Text
Subject
โครโมโซม
เซลล์พันธุศาสตร์ -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- Anatomy
Turner's syndrome
Cytogenetics analysis
Isochromosomes
88 การตรวจหาแบคทีเรียในดินที่สามารถย่อยสลายสารกำจัดวัชพืชอะลาคลอร์ และออกซีฟลูออร์เฟน / วินันท์ดา หิมะมาน / 2541 /Full Text
Subject
แบคทีเรีย -- เชียงใหม่ -- วิจัย
ดิน -- เชียงใหม่
ยากำจัดวัชพืช
อะลาคลอร์
ออกซีฟลูออร์เฟน
89 การตอบสนองของถั่วแดงหลวงต่อดินที่ได้รับการปรับปรุงสภาพทางเคมีบนที่สูง / สุภาวดี สมภาค / 2541 /Full Text
Subject
ถั่วแดงหลวง -- ไทย (ภาคเหนือ) -- ดิน
ถั่วแดงหลวง -- ไทย (ภาคเหนือ) -- การเจริญเติบโต
ดิน -- ไทย (ภาคเหนือ) -- การวิเคราะห์
90 การต่างประเทศของรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน : กรณีการกู้ภาพลักษณ์ของประเทศ / นิตยา สุขดี / 2541 /Full Text
Subject
อานันท์ ปันยารชุน, 2475-
ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
91 การติดเชื้อในโรงพยาบาลของโรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย / ฉัตรรพี สวามิวัศดุ์ / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแม่จัน
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล -- เชียงราย
การติดเชื้อ -- ผู้ป่วย -- เชียงราย
Dissertations, academic -- Nursing
92 การติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ตำแหน่งผ่าตัดในผู้ป่วยผ่าเปิดทรวงอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / นฤมล วงศ์มณีโรจน์ / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ทรวงอก, ศัลยกรรม
โรคติดต่อในโรงพยาบาล -- เชียงใหม่
การติดเชื้อ -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
93 การติดตามการใช้ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงแรมในจังหวัดลำปาง / เกษ สันเทพ / 2541 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด
โรงแรม -- ลำปาง
94 การถนอมผลผลิตลำไยโดยการอบแห้งของเกษตรกรในเขตกิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ / ดำรง สุภามูล / 2541 /Full Text
Subject
ลำไย -- การอบแห้ง
เกษตรกร -- ดอยหล่อ (เชียงใหม่)
95 การถ่ายทอดลักษณะความต้านทานของถั่วลิสงต่อเชื้อรา Aspergillus flavus / ธนาวัลย์ มงคลศิริวัฒน์ / 2541 /Full Text
Subject
ถั่วลิสง
เชื้อรา
อะฟลาท็อกซิน
96 การทดแทนสังคมของพืชบนพื้นที่ไร่เก่า : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างป่าผสมผลัดใบกับป่าดิบเขา ในเขตสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ / เอกพงค์ วรรณจักร์ / 2541 /Full Text
Subject
สิริกิติ์, สมเด็จพระนางเจ้า, 2475-
ป่าไม้และการป่าไม้ -- เชียงใหม่
ป่าสงวน -- เชียงใหม่
สวนพฤกษศาสตร์ -- เชียงใหม่
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
97 การทดสอบสมรรถนะการผสมและความดีเด่นของไหมพันธุ์แท้ชนิดที่ฟักออกปีละ 2 ครั้ง / วสันต์ นุ้ยภิรมย์ / 2541 /Full Text
Subject
ไหม
ไหม -- พันธุ์
98 การทำลายเชื้อในอุปกรณ์ทางการแพทย์ของพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลศรีสะเกษ / นวภรณ์ จิตการุญ / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้
การทำลายเชื้อ
เวชภัณฑ์
Dissertations, Academic -- Nursing
Disinfection
Nurses aides
99 การทำวิสามัญฆาตกรรมของเจ้าพนักงานตำรวจ : บทวิเคราะห์เชิงกฎหมาย / นพรัตน์ ศิวิลัย / 2541 /Full Text
Subject
วิสามัญฆาตกรรม
ฆาตกรรม
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
100 การทำให้บริสุทธิ์และการหาลักษณะเฉพาะของเอนไซม์โปรติเอสนอกเซลล์ ที่ผลิตโดยเทอร์โมฟิลิคแบคทีเรียสายพันธุ์ ทีแอลเอส 33 / ศุภโชค สินไชยกุล / 2541 /Full Text
Subject
โปรติเอส
แบคทีเรีย
เอนไซม์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41