ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 819 รายการ จากคำว่า 2541

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
801 สมรรถภาพและความต้องการการพัฒนาของครูโรงเรียนอนุบาลเอกชน อำเภอเมืองเชียงใหม่ / สรัญญา วัฒนวิศาล / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาล -- เชียงใหม่
โรงเรียนเอกชน -- เชียงใหม่
ครู -- เชียงใหม่
การศึกษาขั้นก่อนประถม -- เชียงใหม่
802 สมาพันธ์สมาคมครูประถมศึกษาแห่งประเทศไทยกับการบริหารการศึกษา / สมเกียรติ บุดดี / 2541 /Full Text
Subject
สมาพันธ์สมาคมครูประถมศึกษาแห่งประเทศไทย
การศึกษาขั้นประถม -- การบริหาร
803 สัญชาตญาณทางเพศในทัศนะของพระพุทธศาสนา พระมหาชัชวาลย์ ชิงชัย / ชัชวาลย์, พระมหา / 2541 /Full Text
Subject
เพศ -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา
804 สัมฤทธิผลของมหาบัณฑิตสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / รัฐพล ศรีบัวเผื่อน / 2541 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเกษตรศาสตร์ -- บัณฑิต
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
805 สารเคมีตกค้างในพืชผักที่ปลูกแบบเกษตรกรรมอินทรีย์ และเคมี / วิมล เพ็ชรนาจักร์ / 2541 /Full Text
Subject
ผัก -- การเจือปนและการตรวจสอบ
ยาฆ่าแมลง
ยากำจัดศัตรูพืช -- เชียงใหม่
สารเคมีทางการเกษตร -- เชียงใหม่
เกษตรกรรมธรรมชาติ -- เชียงใหม่
806 สารต้านเชื้อราและสารต้านเชื้อแบคทีเรีย จากใบพลูคาวและต้นพญาไฟ / แน่งน้อย แสงเสน่ห์ / 2541 /Full Text
Subject
ทินเลเยอร์โครมาโตกราฟี
สารต้านเชื้อรา
ใบพลูคาว -- การวิเคราะห์
เชื้อรา -- การวิเคราะห์
แบคทีเรีย -- การวิเคราะห์
ยุง
ต้นพญาไฟ -- การวิเคราะห์
807 หนี้ค้างชำระของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในจังหวัดเชียงใหม่ / นงนุช กะดีแดง / 2541 /Full Text
Subject
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่
สินเชื่อที่อยู่อาศัย
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
808 หนี้มีปัญหาของสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ / สุพรรณ ดวงจันทร์ / 2541 /Full Text
Subject
กรุงไทยธนวัฎ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาฝาง -- เชียงใหม่
สินเชื่อ -- ฝาง (เชียงใหม่)
สินเชื่อ -- แม่อาย (เชียงใหม่)
809 เหตุผลในการสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงใหม่ / จันทนา จันทรไพจิตร / 2541 /Full Text
Subject
ยาเสพติดกับเยาวชน -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
คนสูบบุหรี่ -- เชียงใหม่
810 แหล่งที่ตั้งศูนย์คัดบรรจุพืชผักของมูลนิธิโครงการหลวง / นัทธมน ธีระกุล / 2541 /Full Text
Subject
มูลนิธิโครงการหลวงพืชผัก
พืช -- การบรรจุหีบห่อ
ผัก -- การบรรจุหีบห่อ
การบรรจุหีบห่อ
811 องค์ประกอบทางเคมีและอายุการเก็บของน้ำมัน สกัดจากหนอนไหมผ่านกรรมวิธี / อรทัย คุ้มใหญ่โต / 2541 /Full Text
Subject
น้ำมันและไขมัน
ไหม
812 องค์ประกอบในการได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ของผู้พิการทางการเคลื่อนไหว อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม / วิระมล กาสีวงศ์ / 2541 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Rehabilitation
Movement disorders
Disabled
การฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการ -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการ -- ท่าอุเทน (นครพนม)
813 อนุกรมวิธานของพันธุ์ไม้วงศ์ก่อในโครงการหลวงแกน้อย เชียงใหม่ / ยุทธนา เล็นคำ / 2541 /Full Text
Subject
โครงการหลวงบ้านแกน้อย
ไม้วงศ์ก่อ -- เชียงใหม่
ไม้ -- เชียงใหม่
พฤกษศาสตร์ -- เชียงใหม่
814 อัตราการเกิดก๊าซชีวภาพและการย่อยสลายสารอนินทรีย์ของมูลฝอยชุมชนในถังจำลองการฝังกลบแบบเติมครั้งเดียว / ศศิธร แถลงการณ์ / 2541 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
การฝังกลบขยะ -- เชียงใหม่
ขยะ -- เชียงใหม่
ก๊าซชีวภาพ
815 อิทธิพลของความเชื่ออำนาจในการควบคุม พฤติกรรมการจัดการปัญหาและการสนับสนุนทางสังคม ที่มีต่อความเหนื่อยหน่ายในการทำงานของพยาบาล / วราลักษณ์ ปวนสุรินทร์ / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พยาบาล -- เชียงใหม่
พยาบาล -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
ความเชื่อ
อารมณ์
ความรู้สึก
ความเหนื่อยหน่าย (จิตวิทยา)
816 อิทธิพลของน้ำยาฆ่าเชื้อต่อสมรรถนะของถังเติมเข้าถ่ายออกแบบลำดับต่อเนื่อง / กุลยา กัลยาราษฎร์ / 2541 /Full Text
Subject
การทำลายเชื้อ
น้ำเสีย -- การบำบัด
817 อุบัติการณ์และการกระจายของการติดเชื้อสะแตปฟิโลคอคคัสออเรียสที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลิน ในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลลำปาง / สุมาลี บุตรพงศาพันธ์ / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำปาง
Dissertations, academic -- nursing
Cross infection
Infection
Drug resistance
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล -- ลำปาง
สะแตปฟิโลคอคคัส
เมธิซิลลิน
การติดเชื้อ
818 อุปทานแรงงานนอกฟาร์มของเกษตรกรคู่สามี-ภรรยา ในจังหวัดเชียงใหม่ / ประทานทิพย์ กระมล / 2541 /Full Text
Subject
อุปทานแรงงาน -- แม่ริม (เชียงใหม่)
แรงงาน -- แม่ริม (เชียงใหม่)
เกษตรกร -- แง่เศรษฐกิจ -- แม่ริม (เชียงใหม่)
ฟาร์ม -- แม่ริม (เชียงใหม่)
819 เอกลักษณ์บทบาททางเพศและความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพชายในโรงพยาบาลชุมชน / พิเชฐ คำถาเครือ / 2541 /Full Text
Subject
พยาบาล -- ความพอใจในการทำงาน
พยาบาล -- พฤติกรรมทางเพศ
โรงพยาบาลชุมชน
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41