ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 819 รายการ จากคำว่า 2541

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
781 สถิติวิเคราะห์ทัศนคติต่อผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีของบุคลากรทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / มนฤดี ม่วงรุ่ง / 2541 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- เชียงใหม่
บุคลากรทางการแพทย์ -- เชียงใหม่
บุคลากรทางการแพทย์ -- ทัศนคติ
782 สภาพการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองเชียงราย / สมบัติ จักรสมศักดิ์ / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองเชียงราย
การศึกษาขั้นก่อนประถม -- เชียงราย
การศึกษา -- การบริหาร
783 สภาพการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนอนุบาล 3 ขวบ ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ / ทรชิต ร่วมจิตร / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอฝาง
การศึกษาขั้นอนุบาล -- ฝาง (เชียงใหม่) -- การบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา -- ฝาง (เชียงใหม่)
การวางแผนการศึกษา
784 สภาพการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา ในจังหวัดเชียงราย / บรรพต ศรีวิชัย / 2541 /Full Text
Subject
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา -- เชียงราย
เงินกู้ -- เชียงราย
การกู้ยืม -- เชียงราย
สินเชื่อการศึกษา
785 สภาพการดำเนินงานของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา / ระพล สภารัตน์ / 2541 /Full Text
Subject
กรมสามัญศึกษา
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงราย
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย
786 สภาพการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงราย / จักรพงศ์ บุญเลิศ / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนเอกชน -- เชียงราย
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงราย
โครงการอาหารกลางวัน
787 สภาพการดำเนินงานทางวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย / ทองคำ บัวอินทร์ / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอป่าแดด
โรงเรียนประถมศึกษา -- ป่าแดด (เชียงราย) -- การบริหาร
788 สภาพการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนางานธุรการ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ / นิรามัย คำวินิจ / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
งานสารบรรณ -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
งบการเงิน -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
พัสดุ
789 สภาพการนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลเอกชน เขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ / สิริวิภา มั่นศิลป์ / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาล -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
การนิเทศการศึกษา
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงใหม่
790 สภาพการบริหารกิจการนักศึกษาในวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดลำปาง / ดารารัตน์ ธรรมานุชิต / 2541 /Full Text
Subject
วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดลำปาง -- การบริหาร
วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดลำปาง -- นักศึกษา
กิจการนักศึกษา -- ลำปาง
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- ลำปาง -- การบริหาร
791 สภาพการวางแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี / ถวิล เทือกชัยคำ / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนประถมศึกษา -- จันทบุรี
โรงเรียนประถมศึกษา -- การวางแผน
792 สภาพความพร้อมและปัญหาการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษา ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย / ภาสกร วงค์ปิน / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่สาย
คอมพิวเตอร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- แม่สาย (เชียงราย)
การปฏิรูปการศึกษา
793 สภาพปัจจุบันกับความต้องการของผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน / นิรุธ ศรีบุรี / 2541 /Full Text
Subject
เทศบาลเมืองลำพูน
การทำความสะอาดถนน -- ลำพูน
ขยะ -- ลำพูน
794 สภาพและความต้องการการนิเทศภายในของครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ / ปรีชา ทองรส / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอฝาง
การนิเทศการศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ครู -- ฝาง (เชียงใหม่)
795 สภาพและความต้องการด้านการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ ในจังหวัดลำปาง / กิติชัย วิจิตรสุนทร / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ
ระบบสื่อสารข้อมูล -- ลำปาง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ -- การศึกษา
การศึกษา -- ลำปาง -- การบริหาร
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
สารสนเทศ -- ลำปาง
796 สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ของโรงเรียนนานาชาติในจังหวัดเชียงใหม่ / นีรนาท กล่ำคลัง / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน -- เชียงใหม่
ครูภาษาไทย -- เชียงใหม่
ภาษาไทย -- หลักสูตร
797 สภาพและปัญหาการวางแผนปฏิบัติการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย / สมัย ใจมูลมั่ง / 2541 /Full Text
Subject
กรมสามัญศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย -- การบริหาร
การวางแผนการศึกษา
798 สภาพและปัญหาการสอนวิชาภาษาไทยในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / ศักดิ์ดา ถิราวัตร / 2541 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
ครูภาษาไทย -- เชียงใหม่
การศึกษาขั้นมัธยม -- เชียงใหม่
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
799 สภาวะการเลี้ยงโคนมและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ / อาภา มณีรัตน์ / 2541 /Full Text
Subject
โคนม -- การเลี้ยง -- เชียงใหม่
เกษตรกร -- เชียงใหม่
800 สมบัติเพียโซอิเลคตริกของของผสม PZTPVC แบบ 0-3 / กฤษฎา บุญชม / 2541 /Full Text
Subject
เพียโซอิเล็กทริก
พลาสติก


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41