ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 819 รายการ จากคำว่า 2541

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
61 การใช้แบบฝึกโคลซเพื่อเสริมทักษะความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / อนงค์ อินตาพรหม / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
การอ่านขั้นประถมศึกษา -- เชียงใหม่
62 การใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดมาตราแม่กน สำหรับนักเรียนชาวเขาเผ่าอาข่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยขม จังหวัดเชียงราย / สุรีพร กุณา / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านห้วยขม
อาข่า -- เชียงราย
ภาษาไทย -- ตัวสะกด -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาไทย -- การเขียน
63 การใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / สุรางค์ สายอุดม / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัดป่าตัน
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
การศึกษาขั้นประถม -- เชียงใหม่
64 การใช้แบบฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / จุฑารัตน์ เจริญสินธุ์ / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกประถม)
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงใหม่
การฟัง
พฤติกรรมการเรียน
65 การใช้แบบฝึกเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / วิวัฒน์ ประสานสุข / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านศรีงาม
โรงเรียนบ้านแม่แฝก
ภาษาไทย -- การใช้ภาษา -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
การศึกษาขั้นประถม -- สันทราย (เชียงใหม่)
นักเรียนประถมศึกษา
66 การใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / ศรศักดิ์ ศรีตระกูล / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนสุวรรณาวาส
โรงเรียนบ้านวังหมุ้น
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงใหม่
การอ่านขั้นประถมศึกษา
นักเรียนประถมศึกษา -- การเขียน
67 การใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของชุมชน ในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยยอด จังหวัดน่าน / มนัส รวดเร็ว / 2541 /Full Text
Subject
ป่าไม้และการป่าไม้ -- น่าน
การจัดการป่าไม้ -- น่าน
ลุ่มน้ำห้วยยอด (น่าน)
68 การใช้แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่มีการวิเคราะห์การเรียนรู้ ตามแนวคิดของกานเย / เย็นตา อมตวณิชกุล / 2541 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- แผนการสอน
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
แผนการสอน -- เชียงใหม่
69 การใช้โฟมและวัสดุทดแทนในกระบวนการสอนของครูสอนศิลปศึกษา : กรณีศึกษาสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง / ถาวร พุทธิยาวัฒน์ / 2541 /Full Text
Subject
การสอน
ครูศิลป -- ลำปาง
การนำกลับมาใช้ใหม่
70 การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนการสอนวิชางานประดิษฐ์ เรื่องการประดิษฐ์ของใช้ตามทักษะกระบวนการ 9 ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / กรรณิการ์ ปัญส่งเสริม / 2541 /Full Text
Subject
ประดิษฐ์กรรม -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำปาง
การฝีมือ
71 การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / จุฑารัตน์ สุวาวัลย์ / 2541 /Full Text
Subject
การสอนด้วยอุปกรณ์
โรงเรียนเอกชน
นักเรียนมัธยมศึกษา
ไมโครคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
72 การใช้ระบบสื่อสารทางไกลเพื่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยนเรศวร / ณัฐพล กิมภากรณ์ / 2541 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยนเรศวร
การศึกษาทางไกล -- พิษณุโลก
การสื่อสาร
การสอนด้วยอุปกรณ์
เทคโนโลยีทางการศึกษา
73 การใช้เวลาในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย / กัลยาณีย์ สินสกุล / 2541 /Full Text
Subject
กรมสามัญศึกษา
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงราย -- การบริหารเวลา
นักบริหาร -- การบริหารเวลา
การบริหารเวลา
74 การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูข้าวของเกษตรกรในจังหวัดสิงห์บุรี / นริศร์ คงสมบุญ / 2541 /Full Text
Subject
ยากำจัดศัตรูพืช
เกษตรกร -- สิงห์บุรี
ข้าว -- โรคและศัตรูพืช
75 การใช้หนังสือการ์ตูนประกอบการสอนกิจกรรมในวงกลมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 / พูนศรี จันทร์สกุล / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่สรวย
การศึกษาขั้นอนุบาล -- แม่สรวย (เชียงราย)
การ์ตูน
กิจกรรมการเรียนการสอน -- แม่สรวย (เชียงราย)
พัฒนาการของเด็ก -- แม่สรวย (เชียงราย)
จิตวิทยาการศึกษา
นักเรียน -- แง่จิตวิทยา
76 การใช้แหล่งวิทยาการท้องถิ่นในการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน / ณรงค์ ก๋องแก้ว / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน
การพัฒนาการศึกษา
การศึกษา -- หลักสูตร
กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
การศึกษาขั้นประถม -- ลำพูน
กิจกรรมการเรียนการสอน -- ลำพูน
แหล่งสารสนเทศ
77 การใช้อำนาจของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ / สุขชัย ขันอัศวะ / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภออมก๋อย
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงใหม่. อำเภออมก๋อย -- การบริหาร
อำนาจบริหาร -- เชียงใหม่. อำเภออมก๋อย
ครูประถมศึกษา -- ทัศนคติ
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่. อำเภออมก๋อย -- การบริหาร
78 การซ้ำชั้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ขนิษฐา บุญยอดยิ่ง / ขนิษฐา บุญยศยิ่ง / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่อาย
การเรียนซ้ำชั้น
นักเรียนประถมศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา -- แม่อาย (เชียงใหม่)
79 การดำเนินงานของกิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกรชาวไทยพื้นราบและชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน / จำรุณ ระวีคำ / 2541 /Full Text
Subject
กะเหรี่ยง -- แม่ฮ่องสอน
กลุ่มยุวเกษตรกร
ยุวเกษตรกร
การส่งเสริมการเกษตร -- แม่ฮ่องสอน
80 การดำเนินงานของคณะกรรมการโรงเรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา : ศึกษากรณีโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำปาง / นิภา วรรณารักษ์ / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำปาง
โรงเรียนประถมศึกษา -- ลำปาง
การศึกษา -- การบริหาร
การปฏิรูปการศึกษา
ผู้บริหารโรงเรียน -- ลำปาง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41