ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 819 รายการ จากคำว่า 2541

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
761 รูปแบบการจัดการรื้อย้ายชุมชนแออัดในจังหวัดเชียงใหม่ : กรณีศึกษาชุมชนสันติธรรม / เจษฎา พรหมขันธ์ / 2541 /Full Text
Subject
ชุมชนแออัด -- เชียงใหม่
การย้ายถิ่นภายในประเทศ -- เชียงใหม่
ชุมชนสันติธรรม (เชียงใหม่)
762 รูปแบบการจัดและการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ / วิชัย ศรีสมบัติ / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
การแนะแนวการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
763 รูปแบบการดำเนินงานของกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ใน 5 หมู่บ้านที่ได้รับรางวัล อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา / ปรีชา แก้วคำปา / 2541 /Full Text
Subject
Consumer protection -- Thailand
Public health
การคุ้มครองผู้บริโภค -- เชียงคำ (พะเยา)
ผู้บริโภค -- เชียงคำ (พะเยา)
บริโภคกรรม
764 รูปแบบการบริหารของหัวหน้าหอผู้ป่วย และความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจำการ ในโรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคเหนือ / กริชแก้ว แก้วนาค / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลศูนย์ภาคเหนือ
พยาบาล -- ความพอใจในการทำงาน
การพยาบาล -- การบริหาร
Dissertations, Academic -- Nursing
Nurse administrators
Job satisfaction
765 รูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา ตามทัศนะของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง / ปรีชา ไชยโย / 2541 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
การศึกษาขั้นประถม -- สบปราบ (ลำปาง) -- การบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา -- สบปราบ (ลำปาง) -- การบริหาร
766 รูปแบบทางสถิติการใช้จ่ายของครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / แสงอรุณ จำปา / 2541 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์การถดถอย
ค่าใช้จ่าย -- ระเบียบวิธีทางสถิติ
ครัวเรือน -- กรุงเทพฯ
ครัวเรือน -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
767 ลักษณะภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอฝาง / วนิดา สมฤทธิ์ / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอฝาง
ผู้นำ
ภาวะผู้นำ
ผู้บริหารโรงเรียน -- ฝาง (เชียงใหม่)
768 วรรณกรรมตำนานล้านนา : การศึกษาวิธีการสร้าง / วิลักษณ์ ศรีป่าซาง / 2541 /Full Text
Subject
ตำนาน -- ไทย (ภาคเหนือ)
ตำนานล้านนา
ปูชนียสถาน -- ตำนาน
ปูชนียวัตถุ -- ตำนาน
เมือง -- ตำนาน
บุคคล -- ตำนาน
โบราณสถาน -- ตำนาน
โบราณวัตถุ -- ตำนาน
ไทย (ภาคเหนือ) -- ประวัติศาสตร์ -- ตำนาน
ไทย (ภาคเหนือ) -- ประวัติศาสตร์ -- ล้านนา
769 วัฒนธรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย / สุรสิทธิ์ อุตบุรี / 2541 /Full Text
Subject
ชนชั้นกลาง -- กิจกรรมทางการเมือง -- เชียงราย
เชียงราย -- การเมืองและการปกครอง
770 วิธีการคัดแยกมังคุดเนื้อแก้วแบบไม่ทำลายผล โดยใช้ความถ่วงจำเพาะ และเอ็กซเรย์ คอมพิวท์ โทโมกราฟฟี / รังสินันท์ พอดี / 2541 /Full Text
Subject
มังคุด
โทโมกราฟีย์
771 วิธีเก็บรักษาสาลี่พันธุ์พัฒนะที่เหมาะสมเพื่อการผลิตน้ำสาลี่ / วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์ / 2541 /Full Text
Subject
น้ำผลไม้
สาลี่ -- พันธุ์พัฒนะ
น้ำสาลี่
772 วิธีรังสีเคมีสำหรับการศึกษาการดูดซับไอออนบนไอร์ออน (III) ไฮดรอกไซด์ ไอร์ออน (III) ออกไซด์ และ อะลูมิเนียมออกไซด์ / อุษณี เกิดพินธ์ / 2541 /Full Text
Subject
รังสีเคมี
การดูดซับ
ไอออน
ไอร์ออนไฮดรอกไซด์
ไอร์ออนออกไซด์
อะลูมิเนียมออกไซด์
773 เวลาและอัตราการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนต่อการตรึงไนโตรเจน และผลผลิตของถั่วเหลืองพันธุ์ ชม.60 / ปริญญาวดี บานชื่น / 2541 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง -- พันธุ์
การตรึงไนโตรเจน
ปุ๋ยไนโตรเจน
774 ศักยภาพการแก้ปัญหาของกลุ่มศรัทธาวัดในชุมชนชนบท / จำนงค์ พูลนวล / 2541 /Full Text
Subject
วัดกับปัญหาสังคม -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
วัด -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
ชาวชุมชน -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
ชาวชนบท -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
พุทธศาสนากับสังคม -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
พุทธศาสนิกชน -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
775 ศักยภาพของชุมชนชนบทในการพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจ / อุดมศักดิ์ วงศ์พันธุ์ / 2541 /Full Text
Subject
การพึ่งตนเอง
ประชากรในชนบท
ชุมชน
เมืองปาน (ลำปาง) -- ประชากรในชนบท
บ้านศรีดอนมูล
776 ศักยภาพและโอกาสของการจัดตั้งตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย / ยุพา นาคา / 2541 /Full Text
Subject
ตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
นโยบายการเกษตร -- ไทย
สินค้าเกษตร
ผลิตผลเกษตร -- ราคา
777 ศึกษาเชิงวิจารณ์แนวคิดเรื่องยูเดโมเนีย (Eudaimonia) ของอริสโตเติล / ศุภมิตร เขมาลีลากุล / 2541 /Full Text
Subject
อริสโตเติล
ชีวิต -- ปรัชญา
การดำเนินชีวิต -- ปรัชญา
จริยศาสตร์
ยูเดโมเนีย
778 ศึกษาธุรกิจให้บริการด้านการฝึกอบรมในเขตกรุงเทพมหานคร / สุภาเพ็ญ สุภูตะโยธิน / 2541 /Full Text
Subject
การฝึกอบรม
ธุรกิจของเอกชน -- กรุงเทพฯ
779 สถานภาพการผลิตและการจำหน่ายไม้ผลเขตหนาวของเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ / กาญจนา อินเตจ๊ะ / 2541 /Full Text
Subject
ไม้ผล -- การตลาด -- เชียงใหม่
ไม้ผล -- เชียงใหม่
เกษตรกร -- เชียงใหม่
ไม้ผล -- การตลาด
780 สถานภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหลังจากการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มพื้นที่ : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดเชียงใหม่ ยงยุทธ หงศ์ลดารมภ์ / ยงยุทธ หงส์ลดารมภ์ / 2541 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนจังหวัด


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41