ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 819 รายการ จากคำว่า 2541

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
741 พฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ / สุทัศน์ แก้วปัญญา / 2541 /Full Text
Subject
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
ผู้นำ -- พฤติกรรม
ภาวะผู้นำ
การศึกษาทางอาชีพ -- เชียงใหม่
โรงเรียนเอกชน -- เชียงใหม่
742 พฤติกรรมและปัญหาการใช้โทรศัพท์สาธารณะของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / จาตุรนต์ ห้องสำเริง / 2541 /Full Text
Subject
โทรศัพท์สาธารณะ -- เชียงใหม่
743 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดน่าน / ปวีณา สายสูง / 2541 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคนิคน่าน -- นักศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล -- นักศึกษา
นักศึกษา -- พฤติกรรมทางเพศ
Dissertations, Academic -- Nursing
744 พัฒนกิจของสามีในระยะที่ภรรยาตั้งครรภ์ / สมจิตร สิทธิวงศ์ / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำปาง
สตรีมีครรภ์ -- ลำปาง
ครรภ์
สามีและภรรยา -- ลำปาง
สามี -- พฤติกรรม -- ลำปาง
Dissertations, Academic -- Nursing
745 พัฒนาการทางสุขภาพของเด็ก ในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด จังหวัดเชียงใหม่ / สถาพร รัตนอุดมวรรณา / 2541 /Full Text
Subject
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
เด็ก -- สุขภาพและอนามัย -- เชียงใหม่
พัฒนาการของเด็ก
746 ภาพลักษณ์พยาบาลของสาธารณชน / พูนพิลาศ โรจนสุพจน์ / 2541 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Imagination
Nurses
พยาบาล -- เชียงใหม่
เชียงใหม่ -- ประชากร -- ทัศนคติ
747 ภาวะจิตใจของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ / ธาราทิพย์ โล่พานิช / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- อุตรดิตถ์
จิตใจและร่างกาย
748 ภาวะจิตสังคมในระยะตั้งครรภ์ของหญิงครรภ์แรก / ศศิธร นามทวีชัยกุล / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแม่และเด็ก
ครรภ์
สตรีมีครรภ์ -- เชียงใหม่ -- ภาวะสังคม
Dissertations, Academic -- Nursing
749 ภาวะผู้นำกับวิวัฒนาการขององค์กร : กรณีศึกษาโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา อำเภอเมืองเชียงราย / สุรีย์ภรณ์ ทรรศนียากร / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา
ภาวะผู้นำ
โรงเรียน -- เชียงราย -- การบริหาร
750 ภาวะผู้นำปริวรรตของผู้บริหารดีเด่นโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน / อินทรน้อย มะลิชัยวงค์ / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน
ผู้บริหารโรงเรียน -- ลำพูน
ผู้นำ
โรงเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน -- การบริหาร
751 ภาวะสุขภาพและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่ / จันทร์พลอย สินสุขเศรษฐ์ / 2541 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- เชียงใหม่
ผู้สูงอายุ -- การดูแล
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่ -- สุขภาพ
752 ภาวะอุณหภูมิกายต่ำในทารกเกิดก่อนกำหนด โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / ทองสวย สีทานนท์ / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
ฮัยโปเธอร์เมีย
ทารกคลอดก่อนกำหนด
Dissertations, Academic -- Nursing
Hypothermia
Infant, Newborn
753 ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ในท้องที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง / สุรพงศ์ ฉวีภักดิ์ / 2541 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- งาว (ลำปาง)
ป่าไม้และการป่าไม้ -- งาว (ลำปาง)
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
754 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับความหลากหลายทางชีวภาพ : กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง / มลฤดี อภิโกมลกร / 2541 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ป่าไม้และการป่าไม้ -- เถิน (ลำปาง)
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
755 มนุษย์ในทรรศนะของปรัชญามนุษยนิยมใหม่ / ใจรัตน์ จตุรภัทรพร / 2541 /Full Text
Subject
มนุษยนิยม
756 มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางการวิจัยการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / พรพรรณ รัตนะ / 2541 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะศึกษาศาสตร์ -- นักศึกษาบัณฑิต
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- วิจัย -- เชียงใหม่
นักศึกษาบัณฑิต -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง
757 โมเดลและการวิเคราะห์เชิงพลศาสตร์สำหรับเครื่องเจียระไนกลมชนิดหัวเจียระไนเคลื่อนที่ / นิวัตร มูลปา / 2541 /Full Text
Subject
เครื่องเจียระไน
758 ระดับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / กาญจนา ภู่กนก / 2541 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
ก๊าซ (ท่อไอเสีย) -- เชียงใหม่
Carbon monoxide -- Chiang mai
759 ระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสและสุขภาพของเกษตรกร ผู้ทำการเกษตรกรรมอินทรีย์และเคมี / ภาคภูมิ ธาวงค์ / 2541 /Full Text
Subject
เกษตรกร -- เชียงใหม่ -- สุขภาพ
เกษตรกร -- ผลกระทบจากสารเคมี
ยากำจัดศัตรูพืช -- เชียงใหม่
ยาฆ่าแมลง
เอนไซม์
โคลีนเอสเตอเรส
760 ระบบข้อเสนอแนะในองค์กรธุรกิจ กรณีศึกษา บริษัทแอลทีอีซี จำกัด จังหวัดลำพูน / ปริย วัชรวันทานนท์ / 2541 /Full Text
Subject
บริษัทแอลทีอีซี (ประเทศไทย)
พฤติกรรมองค์การ -- ลำพูน
องค์กรพัฒนาเอกชน -- ลำพูน
ระบบข้อสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ -- ลำพูน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41