ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 819 รายการ จากคำว่า 2541

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
721 พฤติกรรมการซื้อน้ำแร่บรรจุภาชนะสำหรับดื่มของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / กรรณิการ์ กิจติตุลากานนท์ / 2541 /Full Text
Subject
น้ำแร่ -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
อนามัยผู้บริโภค
บริโภคกรรม
722 พฤติกรรมการดูแลตนเองของข้าราชการทหารหลังเกษียณอายุราชการ / จุไรรัตน์ หงษ์เวียงจันทร์ / 2541 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- เชียงใหม่
ข้าราชการทหาร -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
การเกษียณอายุ
ข้าราชการ -- การเกษียณอายุ
723 พฤติกรรมการดูแลตนเองและความผาสุกของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง / บุญศรี นุเกตุ / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำปาง
ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- ลำปาง
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง -- ลำปาง
ความดันเลือดสูง
Dissertations, Academic -- Nursing
724 พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ / จำนงค์ ชินารักษ์ / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงใหม่ -- การตัดสินใจ
การตัดสินใจ (การบริหาร)
การบริหารงานบุคคล
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
725 พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองเชียงใหม่ / พิกัด ขัติพันธุ์ / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองเชียงใหม่
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงใหม่ -- การตัดสินใจ
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
726 พฤติกรรมการบริโภคสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดเชียงใหม่ / สุพัตรา จุฑาวิจิตรธรรม / 2541 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์) -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
727 พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา / อิสรีย์ ทองภูมิพันธ์ / 2541 /Full Text
Subject
กรมสามัญศึกษา
ผู้บริหารโรงเรียน -- พะเยา -- พฤติกรรม
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- พะเยา
728 พฤติกรรมการประหยัดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้กระบวนการทำค่านิยมให้กระจ่าง / ณัฐกรณ์ สิทธิชัย / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนพุทธิโสภณ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- พฤติกรรม
การประหยัดและการออม -- เชียงใหม่
729 พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงของประชาชนในเขตอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย : กรณีศึกษาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2539 / ทรงฤทธิ์ วรรณกูล / 2541 /Full Text
Subject
การเลือกตั้ง -- เทิง (เชียงราย)
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- การเลือกตั้ง
730 พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงของประชาชนอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ในการเลือกตั้งทั่วไป ปี พ.ศ. 2539 / ถนอม เกษมพิทักษ์พงค์ / 2541 /Full Text
Subject
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- การเลือกตั้ง -- บ้านธิ (ลำพูน)
การเลือกตั้ง -- บ้านธิ (ลำพูน)
731 พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ ปี 2538 / อินทร์ศร พรหมมินทร์ / 2541 /Full Text
Subject
การลงคะแนนเสียง -- เชียงใหม่
สมาชิกสภาเทศบาล -- การเลือกตั้ง
732 พฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนผู้มีอายุระหว่าง 18-19 ปี ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ / สุรพล ศิวานนท์ / 2541 /Full Text
Subject
การเลือกตั้ง -- อุตรดิตถ์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- การเลือกตั้ง -- อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์ -- ประชากร -- พฤติกรรม
733 พฤติกรรมการสอนของครูภาษาไทยดีเด่นที่ใช้การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา ระดับประถมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ / อมร สวัสดิ์รักษ์ / 2541 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงใหม่
ครูภาษาไทยดีเด่น -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
การศึกษาขั้นประถม -- เชียงใหม่
ครูประถมศึกษา -- เชียงใหม่
734 พฤติกรรมของไก่ป่าพันธุ์ตุ้มหูขาว / ดัชนีพร สุขทองสา / 2541 /Full Text
Subject
ไก่ป่า -- พฤติกรรม -- เชียงใหม่
735 พฤติกรรมของนกชาปีไหนในสภาพกักขัง / ปัจฉิมา อำนวยสิทธิ์ / 2541 /Full Text
Subject
นกชาปีไหน -- เชียงใหม่
นกชาปีไหน -- พฤติกรรม
736 พฤติกรรมของผู้บริโภคต่อสินค้าฉลากเขียว ของผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านใหม่ : กรณีศึกษาในตำบลช้างเผือก เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / สราวุธ เดชารัตน์ / 2541 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ฉลากเขียว
ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว
การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
737 พฤติกรรมความเป็นวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / กัญญา โตท่าโรง / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พยาบาล -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
การพยาบาล
Dissertations, academic -- Nursing
Behavior
Nurses
738 พฤติกรรมทางเพศและปัจจัยที่กำหนดความตั้งใจใช้ถุงยางอนามัย เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอดส์ของเด็กวัยรุ่นชาย / ศรีสุดา โภคา / 2541 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- เชียงใหม่
เพศสัมพันธ์
วัยรุ่น -- พฤติกรรมทางเพศ
ถุงยางอนามัย
Dissertations, Academic -- Nursing
739 พฤติกรรมป้องกันของเกษตรกรในการใช้สารกำจัดศัตรูพืช ในชุมชนบนพื้นที่สูง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ / ทวีศิลป์ ชัยชนะ / 2541 /Full Text
Subject
เกษตรกร -- อมก๋อย (เชียงใหม่) -- พฤติกรรม
ยากำจัดศัตรูพืช -- อมก๋อย (เชียงใหม่)
ยาฆ่าแมลง -- อมก๋อย (เชียงใหม่)
ศัตรูพืช -- การควบคุม -- อมก๋อย (เชียงใหม่)
740 พฤติกรรมผู้นำของนักบริหารสตรีอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ปริทรรศ ศิลปกิจ / 2541 /Full Text
Subject
นักบริหารสตรี -- เชียงใหม่
ผู้นำ -- พฤติกรรม
สตรี -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41