ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 819 รายการ จากคำว่า 2541

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
701 ผลของฤดูกาลและแหล่งของเบต้า-แคโรทีนที่มีต่อความเข้มข้นของเบต้า-แคโรทีนในพลาสมาของโคนม / วรินทร์ดา ลำจวน / 2541 /Full Text
Subject
โคนม -- การเลี้ยง
พลาสมา
โคนม -- อาหาร
เบต้า-แคโรทีน
โคนม -- พันธุ์
702 ผลของวิธีการลดความชื้นก่อนการเก็บเกี่ยว ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวต้นฝน / เยาวเรศ ไชยกันทา / 2541 /Full Text
Subject
ข้าว -- สันป่าตอง (เชียงใหม่) -- ความชื้น
ข้าว -- สันป่าตอง (เชียงใหม่) -- การเก็บเกี่ยว
ข้าว -- สันป่าตอง (เชียงใหม่) -- การเก็บและรักษา
ข้าว -- สันป่าตอง (เชียงใหม่) -- เมล็ดพันธุ์ -- การทดสอบ
703 ผลของแสงและอุณหภูมิต่อปริมาณรงควัตถุและแอคติวิตี ของเอนไซม์ฟีนิลอลานีน แอมโมเนียไลเอส ในเปลือกผลมังคุด / สุจิตรา รตนะมโน / 2541 /Full Text
Subject
แสง
พืช -- ผลกระทบจากแสง
รงควัตถุ
เอนไซม์ฟีนิลอลานีนแอมโมเนีย
มังคุด -- การเก็บและรักษา
704 ผลของอัตราภาระบรรทุกทางชลศาสตร์และความลึกของชั้นถ่านกัมมันต์ชนิดเม็ดต่อการดูดติดผิวของฟีนอล / ภัทรา วงษ์พันธ์กมล / 2541 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด
คาร์บอนกัมมันต์
ชลศาสตร์
ฟีนอลส์
705 ผลคูณไอดีลของเรสิดิวบนพีชคณิต BCK / เซาฟี บูสะมัญ / 2541 /Full Text
Subject
พีชคณิต
การคูณ
706 ผลผลิตและคุณภาพของท้อในต่างพื้นที่ / สมศักดิ์ ใจรักปรางพุธ / 2541 /Full Text
Subject
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง (เชียงใหม่)
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงดอยอินทนนท์
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง
ท้อ -- เชียงใหม่ -- การเจริญเติบโต
ผลิตผลพืชสวน -- เชียงใหม่
707 ผลยับยั้งของแลคติคแอสิดแบคทีเรียที่เจริญดีที่อุณหภูมิสูงต่อการเจริญของ Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Salmonella enteritidis และ Vibrio parahaemolyticus / อัจฉรา ลาภมาก / 2541 /Full Text
Subject
แบคทีเรีย
จุลินทรีย์
แบคทีเรียกรดแล็กติก
708 ผลยับยั้งของสารปฏิชีวนะจากเทอร์มอฟิลิคแบคทีเรียต่อแบคทีเรียบางชนิด / เบญจาภา นาแพร่ / 2541 /Full Text
Subject
แบคทีเรีย
จุลินทรีย์
ปฏิชีวนะ
เทอร์โมฟิลิคแบคทีเรีย
709 ผลยับยั้งของสารสกัดจากเห็ดรับประทานได้ ต่อเชื้อแบคทีเรียบางชนิด / กฤติกา ณ เชียงใหม่ / 2541 /Full Text
Subject
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
สารสกัดจากพืช
เห็ด -- เชียงใหม่
แบคทีเรีย -- การเจริญเติบโต
710 ผลสัมฤทธิ์การอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน / ศิริพร มะโนวรณ์ / 2541 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
การอ่านขั้นประถมศึกษา -- ลี้ (ลำพูน)
นักเรียนประถมศึกษา -- ลี้ (ลำพูน)
711 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมนาฎศิลป์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนซ่อมเสริม 2 รูปแบบ / วรสรวง สุทธิสวรรค์ / 2541 /Full Text
Subject
นาฏศิลป์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
712 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน / อรรณพ อินทชัย / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอขุนยวม
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- ขุนยวม (แม่ฮ่องสอน)
การสอนด้วยอุปกรณ์ -- ขุนยวม (แม่ฮ่องสอน)
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- ขุนยวม (แม่ฮ่องสอน)
คณิตศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- ขุนยวม (แม่ฮ่องสอน)
แบบเรียนสำเร็จรูป -- ขุนยวม (แม่ฮ่องสอน)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
713 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนวิชาชีพ ที่เรียนรอบรู้โดยได้รับการซ่อมเสริมจากกลุ่มเพื่อน / เชิดชัย ลำนวล / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนแม่แตง
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- แม่แตง (เชียงใหม่)
สมการ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสัมพันธ์
การศึกษาขั้นมัธยม -- แม่แตง (เชียงใหม่)
นักเรียนมัธยมศึกษา
แผนการสอน
714 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่สอนโดยใช้สื่อประสม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / พิชัย วัฒนศิริ / 2541 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
คณิตศาสตร์ -- การสอนด้วยอุปกรณ์
นักเรียนประถมศึกษา -- กำแพงเพชร
715 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และปฏิสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่เรียนโดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ วิไลวรรณ พริยะกฤต / วิไลวรรณ พิริยะกฤต / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- สะเมิง (เชียงใหม่)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นักเรียนมัธยมศึกษา
การศึกษาขั้นมัธยม -- สะเมิง (เชียงใหม่)
716 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้ โดยเน้นการเรียนรู้ร่วมกัน / ไพรัตน์ คำปา / 2541 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การเรียนรู้
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย
717 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน / นพพร ศรีทองอินทร์ / 2541 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
วิทยาศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
718 ผลสัมฤทธิ์ในวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ใช้แฟ้มสะสมงาน / ประภาภร กองตาพันธุ์ / 2541 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงราย
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงใหม่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แฟ้มผลงานทางการศึกษา
นักเรียนประถมศึกษา
719 พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวขมุ ชาวลัวะและชาวถิ่นในบางพื้นที่ของจังหวัดน่าน / ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล / 2541 /Full Text
Subject
พฤกษศาสตร์ -- น่าน
ลัวะ -- น่าน
ขมุ -- น่าน
ชาวเขา -- น่าน
การปลูกต้นไม้ -- น่าน
720 พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวไทลื้อ ชาวม้งและชาวเย้า ในบางพื้นที่ของจังหวัดน่าน / จันทรารักษ์ โตวรานนท์ / 2541 /Full Text
Subject
พฤกษศาสตร์ -- น่าน
ม้ง -- น่าน
ลื้อ -- น่าน
เย้า -- น่าน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41