ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 819 รายการ จากคำว่า 2541

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
661 ผลของกระบวนการกลุ่มที่มีต่อเจตคติทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสา จังหวัดน่าน / เนืองนิต ปิยะวงค์ / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนสา
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ทัศนคติ
ความร่วมมือทางการศึกษา -- เวียงสา (น่าน)
การศึกษาขั้นมัธยม -- เวียงสา (น่าน)
662 ผลของกระบวนการให้ข้อมูลย้อนกลับ-เสริมที่มีต่อคุณภาพของงานเขียนเรียงความและการตรวจงานเพื่อน / วัชรี สาริกบุตร / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนสารภีพิทยาคม
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- สารภี (เชียงใหม่)
663 ผลของการเคลือบผิวด้วยไคโตแซน ต่อการควบคุมโรคและคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้และเขียวเสวย / วิเชียร เลี่ยมนาค / 2541 /Full Text
Subject
มะม่วง -- พันธุ์เขียวเสวย
มะม่วง -- พันธุ์น้ำดอกไม้
ไคโตแซน
มะม่วง -- การเคลือบผิว
664 ผลของการจัดโปรแกรมแนะแนวอาชีพที่มีต่อการวางแผนชีวิตและอาชีพของนักศึกษาระดับนาฏศิลป์ชั้นสูง ในวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ / ศิริวรรณ เรืองคณะ / 2541 /Full Text
Subject
วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ -- นักศึกษา
การแนะแนวอาชีพ -- เชียงใหม่
การดำเนินชีวิต
665 ผลของการใช้ชุดการเรียนกับนักเรียนที่มีการจัดกลุ่มต่างกัน / สุดใจ วัฒนศิริ / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนคณฑีพิทยาคม
แบบเรียนสำเร็จรูป -- กำแพงเพชร
นักเรียนมัธยมศึกษา -- การรวมกลุ่ม
การเรียนรู้ (จิตวิทยา)
ความร่วมมือทางการศึกษา -- กำแพงเพชร
666 ผลของการใช้ตัวแบบสัญลักษณ์ต่อความรู้เรื่องการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยจิตเภท / พรทิพย์ ธรรมวงค์ / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
667 ผลของการใช้เทคนิคผ่อนคลายร่วมกับการหายใจแบบเป่าปาก ต่อความสุขสบายในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง / สิรินาถ มีเจริญ / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
ปอด -- โรค -- ผู้ป่วย -- อุตรดิตถ์
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง -- อุตรดิตถ์
Dissertations, Academic -- Nursing
Relaxation techniques
Respiration
668 ผลของการใช้โปรแกรมฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลต่อความสำนึกในคุณค่าตนเองของเยาวชนชายในสถานสงเคราะห์ / สุกัญญา พีระวรรณกุล / 2541 /Full Text
Subject
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่
การสื่อสารระหว่างบุคคล -- เชียงใหม่
กิจกรรมการเรียนการสอน -- เชียงใหม่
บุรุษ -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
Dissertations, Academic -- Nursing
Programmed instruction
Communication
Self esteem
669 ผลของการใช้ผังมโนภาพที่มีต่อการเขียนเรียงความของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / เสถียร ณ เชียงใหม่ / 2541 /Full Text
Subject
การเขียน -- ความเรียง
ความเรียง -- การเขียน
การแต่งร้อยแก้ว
นักเรียนประถมศึกษา
มโนภาพ
670 ผลของการใช้สีสกัดธรรมชาติและสารเคลือบผิวต่อคุณภาพของผลส้มเขียวหวานหลังการเก็บเกี่ยว / วิกันดา คงสวัสดิ์ / 2541 /Full Text
Subject
ส้มเขียวหวาน -- การเก็บเกี่ยว
ส้มเขียวหวาน -- ไทย (ภาคเหนือ)
สีย้อมจากพืช
ผลไม้ -- การเคลือบผิว
ส้มเขียวหวาน -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
671 ผลของการนำเสนอภาพประกอบเรื่อง 2 แบบในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 / ธวัฒชัย ใบโสด / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- เชียงใหม่
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
672 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามทฤษฎีการวิเคราะห์การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของเยาวชนที่เสพยาบ้า / นฤมล จันทร์แสงไทย / 2541 /Full Text
Subject
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
บุคลิกภาพ
เยาวชน
ยาเสพติด
673 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณา ความเป็นจริงต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภท / สุวิท อินทอง / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
โรคจิต -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
จิตเวชศาสตร์
674 ผลของการฝึกเทคนิคจูงใจสู่สภาวะอัลฟาตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสที่มีต่อผลสัมฤทธ์ทางการเรียนและการลดความวิตกกังวลทางการเรียน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / นวลพรรณ นิยมค้า / 2541 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การจูงใจ (จิตวิทยา)
มนุษยนิยม -- เชียงใหม่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความวิตกกังวล -- เชียงใหม่
675 ผลของการฝึกอบรมการตลาดเชิงสังคม ในโครงการบัตรประกันสุขภาพ จังหวัดอ่างทอง / กัญญา ศรีประยูร / 2541 /Full Text
Subject
ประกันสุขภาพ -- อ่างทอง
ประกันสุขภาพ -- การตลาด
โครงการบัตรประกันสุขภาพ
676 ผลของการฝึกอาสนะและสมาธิตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสต์ ที่มีต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / สุวรรณา อินอิว / 2541 /Full Text
Subject
ความก้าวร้าว
สมาธิ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- อุตรดิตถ์
677 ผลของการเรียนแบบกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคลที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชาวไทยภูเขา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / เบญจมาศ ชูน้ำเที่ยง / 2541 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- แม่จัน (เชียงราย)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความร่วมมือทางการศึกษา
โรงเรียนชาวเขา
678 ผลของการสนับสนุนด้านข้อมูลและด้านอารมณ์ต่อพฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลิน / ลำยอง ทับทิมศรี / 2541 /Full Text
Subject
เท้า
เบาหวาน -- ผู้ป่วย
Dissertations, Academic -- Nursing
679 ผลของการสอนแบบ เอส พี ไอ เอ็น ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่าน ความคงทนในการจำ และกลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / วนิดา เหล่าเทิดพงษ์ / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
การอ่านขั้นมัธยมศึกษา -- ลำปาง
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำปาง
680 ผลของการสอนอ่านโดยวิธีธรรมชาติที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / ไพโรจน์ เสรีวงศ์ / 2541 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การอ่าน
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
กะเหรี่ยง
โรงเรียนประถมศึกษา -- แม่ฮ่องสอน
ชาวเขา


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41