ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 819 รายการ จากคำว่า 2541

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
641 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง / จรรยง พงศ์ปฏิเมธ / 2541 /Full Text
Subject
การแจกแจง (ทฤษฎีความน่าจะเป็น) -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
642 ผลกระทบของการปฏิรูปการศึกษาที่มีต่องานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองพะเยา / มนัส สายโกสุม / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองพะเยา
การปฏิรูปการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา -- พะเยา
643 ผลกระทบของการเปิดเสรีทางการเงินที่มีผลต่ออัตราดอกเบี้ยในประเทศไทย / ณัฐพร อุปสรรค์ / 2541 /Full Text
Subject
อัตราดอกเบี้ย -- ไทย
การเงิน -- ไทย
การกู้ยืม
644 ผลกระทบของการอนุญาตให้แรงงานต่างชาติผิดกฎหมายทำงานต่อการจ้างแรงงานไทยในจังหวัดลำพูน / มาลีวรรณ เลาะวิถี / 2541 /Full Text
Subject
แรงงาน -- ลำพูน -- การจ้างงาน
แรงงานต่างด้าว -- การจ้างงาน
645 ผลกระทบของความแตกต่างทางวัฒนธรรมต่อการบริหารงาน องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ / ไพฑูรย์ หาญภักดีสกุล / 2541 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
การปกครองท้องถิ่น -- เชียงใหม่
ตำบลแม่วิน (เชียงใหม่)
646 ผลกระทบของโครงสร้างตลาดและประสิทธิภาพต่อกำไรของธนาคารพาณิชย์ไทย / กุลกนิษฐ์ คมวัชรพงศ์ / 2541 /Full Text
Subject
ธนาคารพาณิชย์ -- ไทย
647 ผลกระทบของนโยบายเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการนำเข้าข้าวโพดต่อตลาดเมล็ดข้าวโพด ตลาดเนื้อไก่ ตลาดเนื้อสุกร และตลาดไข่ไก่ / นิรันดร อ่วมทิพย์ / 2541 /Full Text
Subject
สินค้าเข้า
ข้าวโพด -- ราคา
อาหารสัตว์
648 ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการผลิตสุราเถื่อนในเขตอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ / เจริญ สร้างถิ่น / 2541 /Full Text
Subject
สุรา -- การผลิต
สันป่าตอง (เชียงใหม่) -- ภาวะเศรษฐกิจ
สันป่าตอง (เชียงใหม่) -- ภาวะสังคม
649 ผลกระทบทางสังคมเศรษฐกิจของการเปิดธนาคารพาณิชย์ภาคบังคับ : กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน / นิพนธ์ อินทจักร / 2541 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปาย -- แม่ฮ่องสอน
ธนาคารพาณิชย์ -- ปาย (แม่ฮ่องสอน)
650 ผลการใช้ตัวอย่างในบทเรียนเรื่อง สัตว์มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลัง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ / อนงค์ เจริญ / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว
การสอนด้วยอุปกรณ์ -- อมก๋อย (เชียงใหม่)
การศึกษาขั้นประถม -- อมก๋อย (เชียงใหม่)
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
651 ผลการใช้บทเรียนโมดูลในวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถทางการเรียนต่างกัน / สันติรักษ์ ไชยเอียด / 2541 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การสอนด้วยอุปกรณ์
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- แพร่
คณิตศาสตร์ -- แบบเรียนสำเร็จรูป
คณิตศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- แพร่
652 ผลการใช้แบบฝึกเพื่อส่งเสริมการคิดหัวข้อและการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / นิตยา บุญตัน / 2541 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
โครงงานวิทยาศาสตร์
นักเรียนมัธยมศึกษา
653 ผลการใช้มโนมตินำเรื่องในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา / จารุวรรณ โพธิ์ทองธรรม / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
แผนการสอน
การศึกษาขั้นมัธยม -- เชียงใหม่
สมการ
มโนภาพ
654 ผลการเตรียมมารดาต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง ในการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนด และพฤติกรรมการดูแลทารก / สมทรง เค้าฝาย / 2541 /Full Text
Subject
ทารกคลอดก่อนกำหนด -- การดูแล -- แพร่
ทารก -- การดูแล -- แพร่
มารดาและเด็ก -- แพร่
ทารกแรกเกิด -- การดูแล -- แพร่
Dissertations, Academic -- Nursing
Mothers
Infant care
Maternal behavior
655 ผลการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถภาพของตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์และเสริมสร้างทัศนคติที่เหมาะสมต่อผู้ติดเชื้อในนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น / พรศรี เหลี่ยมพงศาพุทธิ / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนระหานวิทยา
โรคเอดส์ -- กำแพงเพชร -- การป้องกัน
โรคเอดส์ -- กำแพงเพชร -- ผู้ป่วย
โรคเอดส์ -- ทัศนคติ -- กำแพงเพชร
656 ผลการรวมกลุ่มของหมอพื้นบ้านต่อการให้บริการด้านสุขภาพ / ทรงยศ คำชัย / 2541 /Full Text
Subject
กลุ่มหมอพื้นบ้านรัตนศิลา
แพทย์แผนโบราณ -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
657 ผลการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2 รูปแบบ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / สุกิจ แขวงโสภา / 2541 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ประจวบคีรีขันธ์
658 ผลการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องคำศัพท์ในวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / จารุวรรณ อำพันกาญจน์ / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- เชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
659 ผลการสอนแบบ เค ดับบลิว แอล พลัส ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / เสาวนีย์ ดำรงโรจน์สกุล / 2541 /Full Text
Subject
การอ่านขั้นมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
การอ่าน -- เชียงใหม่
ภาษาไทย -- การอ่าน -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
660 ผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพในหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี / อนงค์ อรุณรุ่ง / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแม่และเด็ก
โรคเอดส์ -- เชียงใหม่
โรคเอดส์ในสตรีมีครรภ์ -- เชียงใหม่
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
สตรีมีครรภ์ -- เชียงใหม่ -- จิตวิทยา


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41