ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 819 รายการ จากคำว่า 2541

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
621 ปัญหาการนำพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2538 ว่าด้วยการคาดเข็มขัดนิรภัยไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ / ชาติชาย โทสินธิติ / 2541 /Full Text
Subject
กฎจราจร
จราจร -- เชียงใหม่
เข็มขัดนิรภัย
การขนส่ง -- เชียงใหม่
622 ปัญหาการบริหารการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ / นพดล บุญมา / 2541 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
การคลัง -- การบริหาร
งบประมาณ
การคลังท้องถิ่น
623 ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / ศรีนวล ลีสุวรรณ์ / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่ริม
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- แม่ริม (เชียงใหม่)
การเรียน
การศึกษาขั้นประถม -- แม่ริม (เชียงใหม่)
624 ปัญหาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ / ธนาวุฒิ มั่นแย้ม / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
การศึกษาขั้นมัธยม -- อุตรดิตถ์
นักเรียนมัธยมศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา -- อุตรดิตถ์
625 ปัญหาความขัดแย้งไทย-กัมพูชา : กรณีการรัฐประหารที่ล้มเหลว ปี พ.ศ. 2537 / ถิรวัฒน์ เกษตรภิบาล / 2541 /Full Text
Subject
รัฐประหาร -- กัมพูชา
ความขัดแย้งทางการเมือง
ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- กัมพูชา
กัมพูชา -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย
626 ปัญหาที่ตั้งค่ายอพยพผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยงตามแนวชายแดนไทย - พม่าที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก / จีระศักดิ์ เพชรตรา / 2541 /Full Text
Subject
ผู้ลี้ภัย -- แม่สอด (ตาก)
กะเหรี่ยง -- แม่สอด (ตาก)
ศูนย์อพยพ -- แม่สอด (ตาก)
627 ปัญหาในการจัดบริการแนะแนวของครูแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / นุชนาถ จิตตรัตน์เสนีย์ / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
การแนะแนวการศึกษา -- เชียงใหม่
ครูแนะแนว -- เชียงใหม่
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
628 ปัญหาในการจัดบริการแนะแนวของครูแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแพร่ / จารุวรรณ ธะวิชัย / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแพร่
การแนะแนวการศึกษา -- แพร่
ครูแนะแนว -- แพร่
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
629 ปัญหาในการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ปกรณ์ บูรณุปกรณ์ / 2541 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
งบประมาณ -- การบริหาร
การคลังท้องถิ่น -- เชียงใหม่
630 ปัญหาในการปฏิบัติงานของครูแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดเชียงราย / นงนุช ปวงมาโล / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย
ครู -- เชียงราย
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
631 ปัญหาในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / อารยา วงศ์หงษ์กุล / 2541 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระบบข้อสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
632 ปัญหาและความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองในด้านบริการจัดวางตัวบุคคล โรงเรียนบ้านนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง / ประไพ ขว้างไชย / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านนายาง
การศึกษา -- การบริหาร
นักเรียนมัธยมศึกษา -- สบปราบ (ลำปาง)
ผู้ปกครองกับเด็ก -- ทัศนคติ -- สบปราบ (ลำปาง)
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
633 ปัญหาและความต้องการด้านบริการสนเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมขนบ้านดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ / วัชรา ยาวรรณศรี / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า
บริการสารสนเทศ -- ดอยเต่า (เชียงใหม่)
การค้นข้อสนเทศ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ดอยเต่า (เชียงใหม่)
634 ปัญหาและความต้องการบริการแนะแนวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ / สุรางค์ ชัยหมื่น / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านแม่คะ
การแนะแนวการศึกษา -- ฝาง (เชียงใหม่)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ฝาง (เชียงใหม่)
635 ปัญหาและความต้องการบริการแนะแนวของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย / จารวี ชัยรัตน์ / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
การแนะแนวการศึกษา -- เชียงราย
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ทัศนคติ -- เชียงราย
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
636 ปัญหาและความต้องการบริการแนะแนวของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองเชียงราย / ปิยนาถ ศรีสวัสดิ์ / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองเชียงราย
การแนะแนวการศึกษา -- เชียงราย
นักเรียนประถมศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
637 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานจุดผ่อนปรนทางการค้าชายแดนไทย-พม่า ช่องกิ่วผาวอก อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ / ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า / 2541 /Full Text
Subject
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- พม่า
พม่า -- การค้ากับต่างประเทศ -- ไทย
ไทย -- ปัญหาชายแดน
พม่า -- ปัญหาชายแดน
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
638 ปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ / วราภรณ์ สระมัจฉา / 2541 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Primary health care
Health manpower
สาธารณสุขมูลฐาน -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
อาสาสมัครสาธารณสุข -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
639 เปรียบเทียบผลการเทียบคะแนนแบบทดสอบระหว่างรูปแบบเชิงเส้นตรงโลจีสติก 1 พารามิเตอร์ และ 3 พารามิเตอร์ ในวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / โสภาพร ไสยแพทย์ / 2541 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงราย
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย -- การทดสอบ
การวัดผลทางการศึกษา -- เชียงราย
640 โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง ที่คลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลลำพูน / จงภักดี พร้อมเพียงบุญ / 2541 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย
ผู้สูงอายุ -- ลำพูน
โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41