ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 819 รายการ จากคำว่า 2541

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
601 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน / แสงทอง ปุระสุวรรณ์ / 2541 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
พยาบาล -- พิจิตร
โรงพยาบาลชุมชน
602 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของลูกค้าที่เลือกใช้บริการการวางระบบบัญชีของ บริษัทสำนักงาน เอสจีวี-ณ ถลาง จำกัด สาขาภาคเหนือ / นฤนาถ มาลัยรัตนา / 2541 /Full Text
Subject
บริษัทสำนักงาน เอสจีวี-ณ ถลาง
บริษัท -- การบัญชี
บริษัท -- การเงิน
603 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการขยายพื้นที่ปลูกหอมหัวใหญ่ของสมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ / อนันต์ ปัญญากาศ / 2541 /Full Text
Subject
หอมหัวใหญ่ -- การปลูก
เกษตรกร -- ทัศนคติ -- แม่วาง (เชียงใหม่)
604 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับบัตรเครดิตของธุรกิจในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / รัชนี สุทธิไชยากุล / 2541 /Full Text
Subject
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ -- เชียงใหม่
อาชญากรรมทางธุรกิจ -- เชียงใหม่
บัตรเครดิต -- เชียงใหม่
605 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ในจังหวัดพะเยา / พรพรรณ หวลศรี / 2541 /Full Text
Subject
โทรศัพท์เคลื่อนที่ -- พะเยา
โทรศัพท์เคลื่อนที่ -- การจัดซื้อ
606 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับบริการทันตกรรมของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / บุปผวรรณ กองมณี / 2541 /Full Text
Subject
บริการทางการแพทย์ -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
ทันตกรรม -- เชียงใหม่
607 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกโรงเรียนอนุบาลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / นิคม สุวัตถี / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาล -- เชียงใหม่
โรงเรียนเอกชน -- เชียงใหม่
การศึกษาขั้นอนุบาล -- เชียงใหม่
608 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานของข้าราชการครูในจังหวัดเชียงใหม่ / ธนียา ปัญญาแก้ว / 2541 /Full Text
Subject
ครู -- เชียงใหม่
ความพอใจในการทำงาน
609 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสนใจในวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดพะเยา / ชิดชล ศิรโรจน์สถิต / 2541 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- พะเยา
นักเรียนมัธยมศึกษา
การศึกษาขั้นมัธยม -- พะเยา
610 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน ของแม่บ้านในเขตเทศบาลเมืองลำปาง / ปรีชา ตั้งตฤษณกุล / 2541 /Full Text
Subject
เทศบาลเมืองลำปาง
การใช้พลังงานไฟฟ้า -- ลำปาง
แม่บ้าน -- ลำปาง -- พฤติกรรม
611 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระยะเวลาการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / เสวย เตียวประเสริฐ / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พยาบาล -- เชียงใหม่
การพยาบาล
612 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาหุ้นหมวดอสังหาริมทรัพย์ / กนกกาญจน์ ทวีอภิรดีเจริญ / 2541 /Full Text
Subject
หุ้นและการเล่นหุ้น -- ราคา
อสังหาริมทรัพย์
613 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต่อเนื่องของการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ : กรณีศึกษา กิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ / ยุทธ เทพกุล / 2541 /Full Text
Subject
โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ
การปลูกป่า -- ดอยหล่อ (เชียงใหม่)
614 ปัจจัยที่สนับสนุนต่อการดำเนินงานกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่น ในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแพร่ / ชูชาติ ร่องพืช / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแพร่
โรงเรียนประถมศึกษา -- แพร่ -- การบริหาร
615 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / จุฬาลักษณ์ ปรีชากุล / 2541 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสังคมศาสตร์ -- นักศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -- เชียงใหม่
616 ปัจจัยภายในโรงเรียนที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง / พวงผกา คันธรัตน์ / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เสริมงาม (ลำปาง)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
617 ปัจจัยภายในโรงเรียนที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา อำเภอเมืองลำปาง / ดวงใจ ผัดวัง / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- พฤติกรรม
จิตวิทยาการศึกษา
618 ปัจจัยส่งเสริมและผลกระทบจากการเสพติดสุราของสตรี / อวัสดา จันทร์แสนตอ / 2541 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
คนติดสุรา -- เชียงใหม่
สตรี -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
619 ปัญหาการขาดแคลนกำลังพลของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ / มนตรา สัตถาผล / 2541 /Full Text
Subject
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่
ข้าราชการตำรวจ -- เชียงใหม่
ตำรวจตระเวนชายแดน -- เชียงใหม่
620 ปัญหาการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียนชาวเขา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ รัชฎากร โกสินทร์ / รัชฎาพร โกสินทร์ / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภออมก๋อย
การแนะแนวการศึกษา -- เชียงใหม่. อำเภออมก๋อย
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่. อำเภออมก๋อย
ชาวเขา -- เชียงใหม่. อำเภออมก๋อย


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41