ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 819 รายการ จากคำว่า 2541

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
581 ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินการปราบปรามยาบ้าของเจ้าหน้าที่ตำรวจ : กรณีศึกษาจังหวัดลำพูน / จุลจรัล ลิ้มถาวร / 2541 /Full Text
Subject
ยาเสพติด -- การควบคุม -- ลำพูน
ยากระตุ้นประสาท -- การควบคุม -- ลำพูน
ตำรวจ -- ลำพูน
582 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อใบกันสาดอลูมิเนียมในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / รัตนา โพธิจรรยากุล / 2541 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
ใบกันสาด -- การจัดซื้อ
583 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้มุ้งตาข่ายในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชผักของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่ / ละไมพร สายทอง / 2541 /Full Text
Subject
ศัตรูพืช -- การควบคุม -- เชียงใหม่
เกษตรกร -- เชียงใหม่
584 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้สารสกัดสะเดาเพื่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / เสถียน กัลยาณกุล / 2541 /Full Text
Subject
แมลงศัตรูพืช
สะเดา
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
585 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการส่งเสริมการปลูกกระถินเทพา ในพื้นที่จังหวัดนครพนม / สิทธิกร ดวงศรี / 2541 /Full Text
Subject
กระถินเทพา
เกษตรกร -- นครพนม
586 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกสตรอเบอรี่ของเกษตรกรในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / วิสิฐ กิจสมพร / 2541 /Full Text
Subject
สตรอเบอรี่ -- การปลูก
สตรอเบอรี่ -- เทคโนโลยีที่เหมาะสม
เกษตรกร -- แม่ริม (เชียงใหม่)
587 ปัจจัยที่มีผลต่อการไร้ที่ดินทำกินของชาวชนบทในจังหวัดเชียงใหม่ / ปาริชาติ รายนารี / 2541 /Full Text
Subject
การถือครองที่ดิน -- เชียงใหม่
ที่ดินเพื่อการเกษตร -- เชียงใหม่
ชาวชนบท -- เชียงใหม่
588 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลิกหรือกลับมาสูบของผู้รับบริการอดบุหรี่ / นงนุช บุญอยู่ / 2541 /Full Text
Subject
การเลิกบุหรี่
การสูบบุหรี่ -- เชียงใหม่
การติดบุหรี่ -- เชียงใหม่
589 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้โรงแรมในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / กฤษฎิ์ กาญจนกิตติ / 2541 /Full Text
Subject
โรงแรม -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
590 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้แหล่งสินเชื่อของครอบครัวชาวชนบทบางอำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ / ปฐม มีแก้ว / 2541 /Full Text
Subject
เงินทุน
ทุน (เศรษฐศาสตร์)
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
ครอบครัวชนบท -- เชียงใหม่
591 ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการทำงานและพฤติกรรมเผชิญความเครียดของ ตำรวจจราจรจังหวัดเชียงใหม่ / สุดรัก พิละกันทา / 2541 /Full Text
Subject
ความเครียด (จิตวิทยา) -- เชียงใหม่
ความวิตกกังวล -- เชียงใหม่
ตำรวจจราจร -- เชียงใหม่
592 ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดเชียงใหม่ / กิตติพงศ์ วงศ์ฟู / 2541 /Full Text
Subject
อาคารชุด -- การจัดซื้อ
อาคารชุด -- เชียงใหม่
593 ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการซื้อสินค้าประเภทเครื่องสำอางในห้างสรรพสินค้าในจังหวัดเชียงใหม่ / นิลุบล นิมมลรัตน์ / 2541 /Full Text
Subject
เครื่องสำอาง -- การจัดซื้อ
ห้างสรรพสินค้า -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
594 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมโคเนื้อ ของหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก / เทพดนัย ทองคำดี / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานพัฒนาภาคที่ 3
โคเนื้อ -- การเลี้ยง
เกษตรกร -- ทัศนคติ -- บ้านตาก (ตาก)
595 ปัจจัยที่มีผลต่อความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยจิตเภท / สาธุพร พุฒขาว / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
Dissertations, academic -- nursing
Drug therapy
Schizophrenia
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
การรักษาด้วยยา
596 ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันกำจัดหอยเชอร์รี่ของเกษตรกร ในจังหวัดเชียงใหม่ / วชิระ พระภูจำนงค์ / 2541 /Full Text
Subject
หอยเชอร์รี่ -- เชียงใหม่
ศัตรูพืช -- การควบคุม -- เชียงใหม่
เกษตรกร -- เชียงใหม่
597 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / ผ่องพรรณ ชัยสาร / 2541 /Full Text
Subject
อาชีพอิสระ -- เชียงใหม่
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
กิจกรรมของนักเรียน -- เชียงใหม่
598 ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของชาวไร่อ้อยในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูอ้อยในอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร / ธราทิพย์ ปาวะระ / 2541 /Full Text
Subject
ยากำจัดศัตรูพืช -- กำแพงเพชร
เกษตรกร -- ทัศนคติ -- กำแพงเพชร
สารเคมีทางการเกษตร -- กำแพงเพชร
อ้อย -- โรคและศัตรูพืช
ศัตรูพืช -- การควบคุม
599 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลำปาง / บุญลี่ ชินนาพันธ์ / 2541 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง -- นักศึกษา -- พฤติกรรม
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ -- ลำปาง
600 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง / เพ็ญออน แสงสุข / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองลำปาง
สิ่งแวดล้อมศึกษา -- ลำปาง
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำปาง -- พฤติกรรม
โรงเรียน -- ลำปาง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41