ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 819 รายการ จากคำว่า 2541

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อลดความก้าวร้าวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จังหวัดน่าน / ศราวุฒิ ขันยา / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
ความก้าวร้าว
นักเรียนมัธยมศึกษา -- พฤติกรรม
42 การใช้กิจกรรมการคัดลายมือ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / บุญเริ่ม สุจินดา / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านเวียงแหง
การคัดลายมือ
การศึกษาขั้นประถม -- เวียงแหง (เชียงใหม่)
นักเรียนประถมศึกษา -- เวียงแหง (เชียงใหม่)
43 การใช้กิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม จังหวัดนครนายก / จินดา วสุอุดม / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม
กิจกรรมของนักเรียน
ความคิดสร้างสรรค์
นักเรียน -- นครนายก
44 การใช้เกณฑ์มาตรฐานการนิเทศภายในสำหรับพัฒนางานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย / มานพ สุทธศิลป์ / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเวียงป่าเป้า
การนิเทศการศึกษา
การพัฒนาการศึกษา -- เชียงราย
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงราย
45 การใช้เกมที่มีผลต่อการเรียนรู้และความคงทนในการจำความหมาย คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / วิชัย สายคำอิน / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนวังทองวิทยา
เกม -- ศรีสำโรง (สุโขทัย) -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การสอนด้วยอุปกรณ์ -- ศรีสำโรง (สุโขทัย)
การสอนขั้นมัธยม -- ศรีสำโรง (สุโขทัย)
การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์
46 การใช้เกมเสริมการฝึกทักษะฟัง-พูดภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลลำปาง / บังอร ร้อยกรอง / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลลำปาง
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
การศึกษาขั้นประถม -- ลำปาง
การพูด
การฟัง
เกม
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำปาง
47 การใช้คอมพิวเตอร์ของครูตามโครงการปฏิรูปการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดน่าน / วิไลภรณ์ วงศ์ไชยา / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดน่าน
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- น่าน
ครูประถมศึกษา -- น่าน
การปฏิรูปการศึกษา -- น่าน
48 การใช้คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี / สายสุรีย์พร เวหะชาติ / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี
คอมพิวเตอร์
โรงเรียนประถมศึกษา -- ชลบุรี
49 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนและบทบาทเสริมของผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในจังหวัดราชบุรี ประพันธ์ศักดิ์ ตวงสุวรรณ / ประพันธ์ศักดิ์ตวงสุวรรณ / 2541 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
ครู -- ราชบุรี
50 การใช้ชุดการแนะแนวเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ / ทัศนีย์ พันธุ์กาหลง / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก
โรคเอดส์ -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่) -- การป้องกัน
การแนะแนว -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
นักเรียนมัธยมศึกษา
51 การใช้ชุดการแนะแนวเพื่อพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดบ้านม้า อำเภอเมืองลำพูน / ฉัตรสุดา หาญประกอบสุข / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัดบ้านม้า
จิตวิทยาการศึกษา
นักเรียนมัธยมศึกษา
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
52 การใช้ชุดการสอนสื่อประสมวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / ชวลิต มินพิมาย / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนซับเปิบ
วิทยาศาสตร์ -- การสอนด้วยอุปกรณ์ -- วังโป่ง (เพชรบูรณ์)
โสตทัศนวัสดุ -- วังโป่ง (เพชรบูรณ์)
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
การศึกษาขั้นประถม -- วังโป่ง (เพชรบูรณ์)
การเรียนรู้ (จิตวิทยา)
53 การใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ที่เน้นทักษะกระบวนการ 9 ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / วิทยา ปิ่นกันทา / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านฉางน้อย
การอ่านขั้นประถมศึกษา -- ป่าซาง (ลำพูน)
ความสนใจในการอ่าน -- ป่าซาง (ลำพูน)
กิจกรรมการเรียนการสอน -- ป่าซาง (ลำพูน)
การศึกษาขั้นประถม -- ป่าซาง (ลำพูน)
การอ่าน -- กิจกรรมการเรียนการสอน -- ป่าซาง (ลำพูน)
54 การใช้ชุดสื่อประสมสำหรับผู้สูงอายุ / โสภา กรรณสูต / 2541 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์
โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
Dissertations, academic -- nursing
Multi -- media package
Aged
การสอนด้วยอุปกรณ์ -- เชียงใหม่
เทคโนโลยีทางการศึกษา -- เชียงใหม่
โสตทัศนวัสดุ -- เชียงใหม่
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
55 การใช้เชื้อวีเอไมคอร์ไรซาในการเพิ่มประสิทธิภาพการย้ายปลูกต้นกล้าสตรอเบอรี่ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในเรือนเพาะชำ / บุษกร มงคลพิทยาธร / 2541 /Full Text
Subject
สตรอเบอรี่ -- ดิน
เชื้อรา
วีเอไมคอร์ไรซา
กล้า
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
56 การใช้ทรัพยากรน้ำในเขตชุมชน : กรณีศึกษาเขตสุขาภิบาลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง / จิโรจ เรียนรู้ / 2541 /Full Text
Subject
น้ำ -- เถิน (ลำปาง)
สุขาภิบาล -- เถิน (ลำปาง)
57 การใช้ทักษะชีวิตในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันการติดยาบ้า ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ / อรัญญานี เชื้อไทย / 2541 /Full Text
Subject
ยาเสพติด -- การควบคุม -- แพร่
ยากระตุ้นประสาท -- การควบคุม -- แพร่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- พฤติกรรม -- แพร่
58 การใช้เทคนิค X-ray ตรวจสอบความแก่ของผลทุเรียน / กัลย์ กัลยาณมิตร / 2541 /Full Text
Subject
ทุเรียน
รังสีเอกซ์
59 การใช้เทคนิคถุงไนลอนเพื่อประเมินค่าการสลายตัวของอาหารหยาบ และอาหารข้น ในกระเพาะหมักของโคนม / เอกสิทธิ์ สมคุณา / 2541 /Full Text
Subject
โคนม -- อาหาร
อาหารสัตว์
60 การใช้แบบฝึกการเขียนสะกดคำยาก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / เครือวัลย์ ชรสุวรรณ / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัดชัยชนะ
ภาษาไทย -- ตัวสะกด -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาไทย -- การเขียน -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41