ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 819 รายการ จากคำว่า 2541

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
561 ปัจจัยเกี่ยวกับการไม่ศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนบ้านแควมะกอก อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ / มยุรี ศรีมงคล / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านแควมะกอก
การศึกษาขั้นมัธยม -- ฮอด (เชียงใหม่)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- การศึกษาต่อ
562 ปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่แผลไหม้ ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / กรกช ศรีวิภาต / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การติดเชื้อ -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล -- เชียงใหม่
บาดแผลและบาดเจ็บ
แผลไหม้ -- เชียงใหม่
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- Nursing
Cross infection
Burns
563 ปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้อาคารสำนักงาน ของผู้ประกอบการในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / ลดา เกียรติพงษ์พันธ์ / 2541 /Full Text
Subject
อาคารสำนักงาน -- การตลาด -- เชียงใหม่
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
564 ปัจจัยทางด้านมารดาที่มีผลต่อน้ำหนักทารกแรกเกิด จังหวัดลำพูน / ไพรัตน์ เชวงชัยยง / 2541 /Full Text
Subject
ทารกในครรภ์
ทารกแรกเกิด -- ลำพูน
มารดาและเด็ก -- ลำพูน
มารดา -- การดูแลและสุขวิทยา
565 ปัจจัยทำนายความพร่องในการดูแลตนเองของผู้ป่วยหลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดแดงโคโรนารี / ภารณี เทพส่องแสง / 2541 /Full Text
Subject
หัวใจ -- โรค -- ผู้ป่วย
หัวใจ -- โรค -- ศัลยกรรม
หลอดเลือดแดงโคโรนารีย์ -- ศัลยกรรม
Dissertations, Academic -- Nursing
Self Care
Coronary Artery Bypass
566 ปัจจัยที่เกี่ยวกับการขาดเรียนของนักเรียนชาวเขาเผ่าม้ง โรงเรียนบ้านน้ำสอด อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน / ทัศนีย์ เจนจิจะ / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านน้ำสอด
จิตวิทยาการศึกษา
ม้ง -- การศึกษา -- ทุ่งช้าง (น่าน)
นักเรียนประถมศึกษา -- จิตวิทยา
567 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญในโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ / ดวงรัตน์ วิริยะนราทิพย์ / 2541 /Full Text
Subject
ลูกเสือ -- กิจกรรมการเรียนการสอน -- เชียงใหม่
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
568 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้ปกครองในการให้นักเรียนเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนดาราวิทยาลัย / วิมล ปั้นสวย / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
ผู้ปกครองกับเด็ก -- เชียงใหม่ -- การตัดสินใจ
ผู้ปกครองกับเด็ก -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- การศึกษาต่อ
การศึกษาขั้นมัธยม -- เชียงใหม่
569 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อในโรงพยาบาลในมารดาหลังคลอด โรงพยาบาลแม่และเด็กเชียงใหม่ / นงค์เยาว์ แสงคำ / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแม่และเด็ก
การพยาบาลสูติศาสตร์
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
570 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดเพชรบุรี / พุดตาล ศรีเมฆ / 2541 /Full Text
Subject
ความสนใจทางอาชีพ -- เพชรบูรณ์
การแนะแนวอาชีพ -- เพชรบูรณ์
อาชีพ -- เพชรบูรณ์
นักเรียนมัธยมศึกษา
571 ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดการลงทุนโดยตรงจากประเทศญี่ปุ่นในประเทศไทย / รัตนาวรรณ เจี่ยงเพ็ชร์ / 2541 /Full Text
Subject
การลงทุน
572 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการกู้ยืมเงินของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ของสถานีตำรวจภูธรในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ / ชวลิต คชหิรัญ / 2541 /Full Text
Subject
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเชียงใหม่
ข้าราชการตำรวจ -- เชียงใหม่ -- รายได้
การกู้ยืม
573 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ใหม่ของผู้บริโภค ในเมืองเชียงใหม่ / สมเกียรติ งามพาณิชย์ / 2541 /Full Text
Subject
รถยนต์ -- การจัดซื้อ
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่ -- การตัดสินใจ
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
574 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดพะเยา / กำธร ธรรมพิทักษ์ / 2541 /Full Text
Subject
นักเรียน -- การศึกษาต่อ
การศึกษาทางอาชีพ
575 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเลือกใช้บริการเงินฝาก ของลูกค้าธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ / จันทร์จิรา สุริยะชัยพร / 2541 /Full Text
Subject
ธนาคารนครหลวงไทย
ธนาคารและการธนาคาร -- เชียงใหม่
ธนาคารพาณิชย์
576 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความต้องการมหาบัณฑิตทางเศรษฐศาสตร์ ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ / ปิยะ นาจรัส / 2541 /Full Text
Subject
บัณฑิต -- การจ้างงาน
เศรษฐศาสตร์แรงงาน -- เชียงใหม่
577 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่ / อธิมุติ แสนศิริพันธ์ / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- แพร่
สุขภาพ
578 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาลนครพิงค์ / สุดารัตน์ วรรณสาร / 2541 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- พฤติกรรม
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
โรคเอดส์ -- เชียงใหม่
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- เชียงใหม่
579 ปัจจัยที่มีผลต่อการคงใช้ยาฝังคุมกำเนิด / มาลินี วงศ์ธานี / 2541 /Full Text
Subject
ยาคุมกำเนิด -- วิจัย
580 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้สารฆ่าแมลงอย่างถูกต้องและปลอดภัยในพืชผักของเกษตรกรในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ / ชาติชาย ชุมสาย ณ อยุธยา / 2541 /Full Text
Subject
ยาฆ่าแมลง -- สารภี (เชียงใหม่)
ยากำจัดศัตรูพืช -- สารภี (เชียงใหม่)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41