ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 819 รายการ จากคำว่า 2541

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
541 บทบาทผู้หญิงกับรูปแบบการจัดการพืชพื้นบ้านกรณีศึกษา บ้านใหม่สันติสุข กิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน / บานจิตร สายรอคำ / 2541 /Full Text
Subject
สตรีกับการพัฒนาชุมชน -- น่าน
สตรีน่าน -- พฤติกรรม
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
พืชสวน -- น่าน
บ้านใหม่สันติสุข (น่าน)
542 บทบาทพระสงฆ์ในกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม / จรินทร์ ยังสังข์ / 2541 /Full Text
Subject
วัดโป่งน้อย
สงฆ์ -- เชียงใหม่
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
พุทธศาสนากับสังคม
เชียงใหม่ -- ภาวะสังคม
543 บรรยากาศองค์การกับความผูกพันในงาน ของอาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข / เจนนารา สิทธิเหรียญชัย / 2541 /Full Text
Subject
พฤติกรรมองค์การ
พยาบาล
ความผูกพันต่อองค์การ
544 บุคลิกภาพของผู้เสพยาบ้าที่มารับการรักษา ณ ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ / จิดาภา พวงเพ็ชร / 2541 /Full Text
Subject
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดภาคเหนือ
ยาเสพติด
คนติดยาเสพติด -- เชียงใหม่
545 แบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจนได้โดยอิสระในบริเวณรากหญ้าแฝกและการใช้ประโยชน์ร่วมกับเชื้อวีเอไมคอร์ไรซาเพื่อการเพาะปลูกต้นที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ / ฉัตรสุดา เชิงอักษร / 2541 /Full Text
Subject
หญ้าแฝก
ไนโตรเจน
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
แบคทีเรีย
546 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อคาดคะเนอัตราการหายใจและสภาพบรรยากาศภายในบรรจุภัณฑ์ของผลมะม่วงที่หุ้มห่อด้วยพลาสติกฟิล์มเจาะรู / รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา / 2541 /Full Text
Subject
มะม่วง -- การบรรจุหีบห่อ -- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
การหายใจ -- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
พลาสติก -- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
547 แบบแผนการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในเขตอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน / พิสิษฐ์ สุขสวัสดิ์ / 2541 /Full Text
Subject
นักท่องเที่ยวต่างชาติ -- ค่าใช้จ่าย
การท่องเที่ยว -- แง่เศรษฐกิจ -- แม่ฮ่องสอน
ปาย (แม่ฮ่องสอน) -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
548 แบบแผนของการเปลี่ยนพรรคการเมืองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปัจจุบัน / กิจขจร ใจสุข / 2541 /Full Text
Subject
พรรคการเมือง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
549 แบบแผนชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดลำปาง / ปาลีรัตน์ พรทวีกัณทา / 2541 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- ลำปาง
สุขภาพ
Dissertations, Academic -- Nursing
Life style -- In old age
Health promotion -- In old age
550 แบบฝึกการออกเสียงและการเขียนคำที่สะกดด้วยแม่กด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง / ศิริลักษณ์ สกุลวิทย์ / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอไชยปราการ
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่
โรงเรียนบ้านใหม่
โรงเรียนสันติวนา
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงใหม่
ภาษาไทย -- การออกเสียง
ภาษาไทย -- การเขียน
ภาษาไทย -- ตัวสะกด
551 แบบพฤติกรรมที่แสดงออกในสถานการณ์ขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี / สมบัติ ไชยวงศ์ / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ผู้บริหารโรงเรียน -- อุดรธานี -- พฤติกรรม
ความขัดแย้ง (จิตวิทยา)
552 แบบพฤติกรรมที่แสดงออกในสถานการณ์ความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ / วรศักดิ์ สมฤทธิ์ / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอฝาง
ผู้บริหารโรงเรียน -- ฝาง (เชียงใหม่) -- พฤติกรรม
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
553 แบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ / สะอาด ราชเฉลิม / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้บริหารโรงเรียน -- อุตรดิตถ์
ผู้นำ
โรงเรียน -- อุตรดิตถ์ -- การบริหาร
554 ประวัติของชุมชนในบริเวณลุ่มน้ำแม่หลุ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ / วิทยา อาภรณ์ / 2541 /Full Text
Subject
การตั้งถิ่นฐานมนุษย์ -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
แม่แจ่ม (เชียงใหม่) -- ประวัติ
แม่แจ่ม (เชียงใหม่) -- ภาวะสังคม
ลุ่มน้ำแม่หลุ (เชียงใหม่)
555 ประสิทธิผลของการนำนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย / รวิภา หอมเศรษฐี / 2541 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- เชียงราย
เชียงราย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
556 ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในจังหวัดเชียงใหม่ / ประภัสสร กฤติยาภิชาตกุล / 2541 /Full Text
Subject
ภาษีมูลค่าเพิ่ม -- เชียงใหม่
ภาษีการค้า -- เชียงใหม่
ภาษีอากร -- เชียงใหม่
557 ประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรมรายวิชาท้องถิ่นของเรา 1 (ส 071) เรื่องสิ่งแวดล้อมในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / อนันต์ โกเสส / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
สิ่งแวดล้อมศึกษา -- สันทราย (เชียงใหม่)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- สันทราย (เชียงใหม่)
558 ประสิทธิภาพในการเสริมฤทธิ์ของสารสกัดจากผลดีปลีกับสารฆ่าแมลงบางชนิดในการควบคุมหนอนใยผัก / ปัญญรัตน์ สาลี / 2541 /Full Text
Subject
ศัตรูพืช -- การควบคุม -- เชียงใหม่
หนอนใยผัก
ดีปลี
สารสกัดจากพืช
559 ปริมาณและลักษณะของก๊าซและน้ำชะมูลฝอยจากแบบจำลองที่มีการฝังกลบสองชั้น / วรางค์ลักษณ์ ซ่อนกลิ่น / 2541 /Full Text
Subject
ขยะ -- เชียงใหม่
ก๊าซ
น้ำเสีย -- การบำบัด
การฝังกลบขยะ
การกำจัดของเสีย
560 ปัจจัยกำหนดต้นทุนการให้บริการของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2537 / ไพศาล ธัญญาวินิชกุล / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลชุมชน -- เชียงใหม่ -- การบัญชี
โรงพยาบาลชุมชน -- เชียงใหม่ -- ค่าใช้จ่าย
เงินทุน -- เชียงใหม่
การบัญชีต้นทุน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41