ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 819 รายการ จากคำว่า 2541

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
521 แนวทางการพัฒนางานปกครองนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนลำปางเทคโนโลยี / มหศักดิ์ ร่วมรักษ์ / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนลำปางเทคโนโลยี
วินัยในโรงเรียน -- ลำปาง
การพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนเอกชน -- ลำปาง
การศึกษาทางอาชีพ -- ลำปาง
นักเรียน -- ลำปาง -- พฤติกรรม
522 แนวทางการพัฒนางานปกครองนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ / จรัญ นิลพลับ / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
วินัยในโรงเรียน -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
การพัฒนาการศึกษา
523 แนวทางในการเลือกสรรผู้อำนวยการกองการศึกษาของเทศบาล / เจษฎา เกตุตระกูล / 2541 /Full Text
Subject
การศึกษา -- การบริหาร
ผู้บริหารโรงเรียน
524 แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลมยุรี จังหวัดเชียงใหม่ / ศรีไพร ตาอินทร์ / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลมยุรี
การศึกษาขั้นก่อนประถม -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
การศึกษาขั้นอนุบาล -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
525 แนวทางพัฒนาการดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ / สุกิจ ฤทธิ์ชุมพล / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเชียงดาว
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงดาว (เชียงใหม่) -- การบริหาร
526 แนวทางพัฒนาการบริหารงานธุรการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ / ผดุง เบญจวรรณ / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่ -- การบัญชี
งานสารบรรณ -- เชียงใหม่
พัสดุ -- การบริหาร
งบการเงิน -- การบริหาร
การบัญชี -- การบริหาร
527 บทบาทการควบคุมฝ่ายบริหารของฝ่ายนิติบัญญัติในองค์การบริหารส่วนตำบล ในอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ / นิรันดร์ คำเสมานันทน์ / 2541 /Full Text
Subject
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
การปกครองท้องถิ่น -- สูงเม่น (แพร่)
528 บทบาทการบริหารหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย / ธวัชชัย เรวรรณ์ / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเชียงของ
การศึกษาขั้นประถม -- เชียงของ (เชียงราย) -- หลักสูตร
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงของ (เชียงราย)
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงของ (เชียงราย) -- การบริหาร
529 บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ต่อระบบการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการเรียกร้องของกลุ่มสมัชชาคนจนต่อรัฐบาล / ธีรพล อินทรลิบ / 2541 /Full Text
Subject
กลุ่มอิทธิพล
กลุ่มสมัชชาคนจน
ไทย -- การเมืองและการปกครอง
530 บทบาทของครูที่มีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / พิมพ์พิศา ศรีสมบูรณ์ / 2541 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อม
ครู -- เชียงใหม่
531 บทบาทของครูแนะแนวที่พึงประสงค์ตามความคาดหวังของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง / อรพรรณ ภักดี / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเกาะคา
การแนะแนวการศึกษา
นักเรียนมัธยมศึกษา
ครูแนะแนว -- เกาะคา (ลำปาง)
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
532 บทบาทของผู้นำองค์กรชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดบนพื้นที่สูง : ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านหนองหอยเก่า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / เศรษฐา เศรษฐีธร / 2541 /Full Text
Subject
ยาเสพติด -- การควบคุม -- เชียงใหม่
บ้านหนองหอยเก่า (เชียงใหม่)
533 บทบาทของผู้หญิงกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบพื้นบ้าน กรณีศึกษาบ้านสบยาว อำเภอเมือง จังหวัดน่าน / รัชนี ไชยคำวัง / 2541 /Full Text
Subject
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ -- น่าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ -- น่าน
ป่าไม้และการป่าไม้ -- น่าน
สตรี -- น่าน
534 บทบาทของพยาบาลในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ สังกัดกรมสุขภาพจิต / นวิยา ภิรมย์ / 2541 /Full Text
Subject
พยาบาล
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
จิตเวชศาสตร์ -- ผู้ป่วย -- การดูแล
Dissertations, Academic -- Nursing
535 บทบาทของราชการบริหารส่วนภูมิภาคต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ / วาธินี อริยะ / 2541 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
ข้าราชการ -- เชียงใหม่
การปกครองท้องถิ่น
536 บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการบริหาร การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นในจังหวัดน่าน / ระดม อินแสง / 2541 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม -- น่าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ -- น่าน
นโยบายสิ่งแวดล้อม -- น่าน
การพัฒนาชนบท -- น่าน
537 บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการพัฒนาการเมืองของจังหวัดเชียงราย / ปทุมรัตน์ ชุติมาวิทยาคม / 2541 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
การปกครองท้องถิ่น -- เชียงราย
538 บทบาทด้านการรักษาพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2539 / ศรีเพ็ญ วิทิตานนท์ / 2541 /Full Text
Subject
พยาบาลและการพยาบาล
โรงพยาบาลชุมชน -- เชียงใหม่
539 บทบาทผู้นำต่อการพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีสุขาภิบาลแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / ภิรมย์ สุทา / 2541 /Full Text
Subject
การปกครองท้องถิ่น -- แม่ริม (เชียงใหม่)
สุขาภิบาล -- แม่ริม (เชียงใหม่)
540 บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / สิทธัต คำวรรณ / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
การควบคุมตนเอง
วินัยในโรงเรียน -- เชียงใหม่
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
นักบริหาร -- การทำงาน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41